<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

INVESTLY.CO

Oksjonid seoses Eesti tegevuskohaga äriühingute poolt väljastatud arvete kohta tuuakse Teieni ja vahendatakse Investly Technologies OÜ poolt, misjuhul kohalduvad Investly Technologies OÜ Üldtingimused. Oksjonid seoses Ühendkuningriigi tegevuskohaga äriühingute poolt väljastatud arvete kohta tuuakse Teieni ja vahendatakse Investly Ltd poolt, misjuhul kohalduvad Investly Ltd Kasutustingimused ja Investly Ltd Faktooringulepingute Üldtingimused. Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega enne Investly kasutamist, sest Investly kasutamisel võite võtta endale rahalise kohustuse, mida need tingimused reguleerivad.

Ühendkuningriikide (Investly Ltd) Kasutustingimused
Ühendkuningriikide (Investly Ltd) Üldtingimused


Eesti (Investly Technologies OÜ) kasutustingimused - kehtiv kuni 03.11.2018
Eesti (Investly Technologies OÜ) faktooringulepingu üldtingimused - kehtiv kuni 03.11.2018
Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 04.11.2018

Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 07.09.2020

Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 29.11.2021


Eesti (Investly Technologies OÜ) faktooringulepingu üldtingimused - kehtiv kuni 03.11.2018

(edaspidi nimetatud "Üldtingimused")

1. Faktooringulepingu eesmärk

Faktooringulepinguga saavad äriühingud, kelle Portaalipidaja on aktsepteerinud Kasutajana, Investly kaudu kaupade või teenuste müügi eest Ostjatele väljastatud arveid enne nende tasumise tähtaega finantseerida, st loovutada tasu eest arvel näidatud Ostjaga sõlmitud Lepingust tulenevaid individuaalseid nõudeid teistele Investly`s registreerunud Kasutajatele, kes soovivad vastavaid nõudeid tasu eest omandada Faktooringulepingus ning Kasutuslepingus kokkulepitud tingimustel.

2. Mõisted

Arve finantseerimine on kaupade või teenuste müügi eest väljastatud Arvel näidatud Lepingust tulenevate individuaalsete Nõuete loovutamine tasu eest teistele Investly`s registreerunud Kasutajatele enne Arve maksetähtpäeva saabumist.

Müügipakkumine on Investly's tehtud Arve müüja pakkumus Faktooringulepingu sõlmimiseks (ofert).

Ostupakkumine on Investly's antud Investori nõustumus Faktooringulepingu sõlmimiseks (aktsept).

Faktooringuleping on Müügipakkumise ja Oksjonil võitjaks osutunud Ostupakkumise alusel Oksjoni tulemusena automaatselt sõlmitud leping, millega Arve müüja loovutab vastavast Arvel näidatud Lepingust tulenevad Nõuded tasu eest Investorile.

Nõuded on Arvel näidatud Lepingust tulenevad rahalised nõuded, mille Arve müüja Arve finantseerimiseks loovutab Faktooringulepingus toodud tingimustel Investori(te)le.

Arve müüja on Müügipakkumise teinud juriidiline isik, kes sõlmib Faktooringulepingu oma majandus- ja kutsetegevuses ning soovib käesolevatel tingimustel Arvet finantseerida.

Esindaja on Arve müüja seadusjärgne esindaja, kellel on õigus Arve müüjat esindada ning sõlmida tema nimel Faktooringulepinguid.

Investor on Ostupakkumise teinud isik, kes soovib oksjoni käigus omandada Arvel näidatud Lepingust tulenevad nõuded kas täielikult või osaliselt vastavalt Müügi- ja Ostupakkumises ning üldtingimustes sätestatud tingimustel.

Ostja on Arvel näidatud juriidiliseks või füüsilisest isikust kauba või teenuse saaja, kellele Arve müüja kaupa tarnis või teenust osutas ning kes on Lepingust tulenevalt kohustatud tasuma Arve müüja poolt talle väljastatud Arve.

Leping on Arve müüja ja tema Ostja vahel sõlmitud kauba müügi- või teenuse osutamise leping, mille alusel Arve müüja hangib, vahendab või müüb Ostjale kaupu või osutab teenuseid, sh kinnitatud tellimus ja/või kirjavahetus, milles Ostja ja Arve müüja on olulistes tingimustes kauba müügiks või teenuse osutamiseks kokkuleppe saavutanud.

Tagasiostuhind on tasu, mille Arve müüja kohustub Tagasiostukohustuse tekkimisel Investori(te)le Nõuete tagasiloovutamise eest tasuma. Tagasiostuhind kujuneb järgmiselt: Arve summa – Lepingutasu koos käibemaksuga.

Tagasiostu tähtaeg on Arve maksetähtpäev + 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Tagasiostu tähtaja möödumisel on Arve müüja vastavalt üldtingimustes sätestatule kohustatud tasuma üheaegselt Investori(te)le Tagasiostuhinna ja Portaalipidajale Lepingutasu.

Tagasiostu tähtpäev on Tagasiostu tähtaja viimane päev.

Kolmas isik on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Pooleks.

Pooled on Arve müüja ja Investor.

Vaidlus on mistahes vaidlus seoses Nõuetega, sh Ostja mittenõustumine kauba või teenusega, vastunõude või tasaarveldamise esitamisega, või kolmandate osapoolte õigus nõudele jne.

Lepingutasu on Arve müüja poolt Investly`le maksmisele kuuluv tasu Investly portaali kaudu Faktooringulepingu sõlmimise vahendamise eest (sh Nõudeid kajastava Arve läbivaatamise ja aktsepteerimise eest). Lepingutasu määr on Portaalipidaja kehtivas Hinnakirjas toodud protsent Arve summast, kuid minimaalne Lepingutasu on 50 EUR. Lepingutasule lisandub käibemaks.

Hinnakiri on lepingutasude ja muude maksete nimekiri Portaalipidajale teenuste eest, mis on avaldatud koduleheküljel investly.co/hinnastamine ning help.investly.co/hc/et

Muud Müügipakkumises, Ostupakkumises ja käesolevates üldtingimustes kasutatud mõistete tähendused on määratud Investly Kasutuslepinguga.

3. Kinnitused

3.1. Müügipakkumise esitamisega kinnitab Arve müüja, et:

3.1.1. Leping Ostjaga on kehtiv ning Arve müüjal on sellest tulenev nõudeõigus Ostja vastu;

3.1.2. Arve aluseks olevale Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus;

3.1.3. Arve aluseks olevate esemete müük või teenuste osutamine on nõuetekohaselt toimunud, st kaup/teenus vastab Lepingus kokkulepitud tingimustele ning on Lepingu tingimustega kooskõlas Ostjale üle antud või antakse üle Arvel märgitud kuupäeval ja Arve müüja on omalt poolt tarnetingimuse täitnud;

3.1.4. Ostjal on lubatud tasuda Arve ainult eurodes ja see on märgitud ka Arvele;

3.1.5. Ostjal puuduvad mistahes samaliigilised (tasaarvestatavad) nõuded Arve müüja vastu, mille tähtaeg on saabunud või mille tähtaeg on määratlemata või määratud Müügipakkumise esitamise hetkega;

3.1.6. Ostja ja Arve müüja on Arve ja selle alusel tasumisele kuuluva summa (eseme või teenuse hind koos käibemaksuga) omavahel lõplikult kooskõlastanud ning Ostjal puuduvad mistahes pretensioonid või eriarvamused Arvele kantud andmete (sh Arve summa ja Maksetähtpäeva) osas;

3.1.7. Arve müüja on täitnud oma Lepingulised kohustused Ostja ees korrektselt, tähtaegselt, täielikult, vastavas kohas, viisil ning ajal;

3.1.8. Arve müüjal ei ole õigust ilma Investori nõusolekuta anda Ostjale allahindlust kauba või teenuse müümisel, mille eest esitatava Arve on Arve müüja esitanud Müügipakkumisega Investorile loovutamiseks. Samuti ei ole Arve müüjal õigust muuta Maksetähtaega, leppida Ostjaga kokku mingites muudes muudatustes maksetingimuste osas või nõuet teisiti määratleda ilma Investori nõusolekuta;

3.1.9. Ostja maksekäitumine on olnud korrektne ning Ostja viivitus varasemate maksete tasumisega ei ole viimase 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul olnud pikem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;

3.1.10. Arve on Ostja poolt kinnitatud ja aktsepteeritud;

3.1.11. Nõuded ei ole panditud, loovutatud, tagatiseks antud või muudmoodi koormatud;

3.1.12. Arve müüja ei ole osaline üheski kohtu- või arbitraažimenetluses, millel võib olla tema finantsseisundile oluline negatiivne mõju;

3.1.13. Ostja ei ole Arve müüjaga seotud osapool;

3.1.14. Ostja ei ole Arvet tasunud.

3.2. Ostupakkumise tegemisega kinnitab Investor, et ta on teadlik, et Investly kaudu Arve finantseerimisega teenitud tulu kuulub deklareerimisele ja maksustamisele Investori elu-või asukohariigi seaduste järgi ja see kohustus lasub Investoril.

3.3. Pooled kinnitavad Müügi- ja Ostupakkumise tegemisega, et nad on Faktooringulepingu ja selle osadega (sh Investly Kasutuslepingu tingimustega) tutvunud, need hoolikalt läbi lugenud, nad on nendest aru saanud, need vastavad nende tegelikule tahtele, Pooltel ja nende esindajatel on volitused nende allkirjastamiseks ning nad on nõus neid täitma.

4. Müügihinna tasumine ja üleandmine

4.1. Arve müüja poolt Investori(te)le loovutatud Nõuete eest tasub Investor (tasuvad Investorid) Müügihinna Faktooringulepingus sätestatud summas Intressi- ja Viivisemääraga, mis vastab Oksjoni lõpptulemusele.

4.2. Faktooringulepingu sõlmimisel Investly's debiteeritakse sama Tööpäeva jooksul Oksjoni edukast lõppemisest automaatselt ning samaajaliselt võitjapakkumised teinud Investorite Investly kontosid vastavate Ostusummadele vastavas osas ning krediteeritakse Arve müüja Investly kontot Müügihinna summale vastavas osas juhul, kui Oksjon lõppeb Tööpäeval enne kella 15:00. Juhul, kui Oksjon lõppeb pärast kella 15:00, kantakse Müügihinnale vastav summa Investori(te)lt üle sellele järgneva Tööpäeva jooksul. Sellega loetakse Faktooringuleping Investori(te) poolt täidetuks ning Faktooringulepingu alusel Investori(te) poolt võlgnetav summa ehk vastava Faktooringulepingu järgne Müügihind Arve müüjale üle antuks.

4.3. Arve müüjal on õigus Müügihind oma Investly kontolt Arvelduskontole kanda ning vastavat rahasummat oma ettevõtte äritegevuses kasutada.

5. Nõuete loovutamine

5.1. Nõuded Ostja vastu loetakse Arve müüja poolt loovutatuks ning Investori(te) poolt omandatuks alates Müügihinna täielikust tasumisest Investori(te) poolt.

6. Nõuete loovutamisest teavitamine

6.1. Arve müüja valib Müügipakkumise tegemisel kas teavitamisega või teavitamiseta Nõuete loovutamise.

6.2. Teavitamisega Nõuete loovutamise korral teavitab Portaalipidaja Oksjoni eduka lõppemise järel automaatselt Arve adressaadiks olevat Ostjat Müügipakkumises esitatud e-posti teel vastavate Nõuete loovutamisest ning esitab uu(t)e võlausaldaja(te), st Investori(te) andmed ja rekvisiidid Arve tasumiseks Investly kontole. Nõuded loetakse Ostja suhtes loovutatuks, kui Ostja e-postile on Portaalipidaja poolt saadetud vastavasisuline teavitus Nõuete loovutamise kohta. Alates hetkest, kui Ostjal on Nõuete loovutamisest teavitatud, kohustub Ostja Arvel märgitud summa koos käibemaksu ning võimalike viivistega tasuma Investly poolt loovutamise teates esitatud rekvisiitide kohaselt.

6.3. Teavitamiseta Nõuete loovutamise korral Arve adressaadiks olevat Ostjat vastavate Nõuete loovutamisest Investly poolt ei teavitata. Sel juhul tuleb Arve adressaadiks oleval Ostjal tasuda Arvel märgitud summa koos kõrvalnõuetega Investly`le kuuluvale eri tüüpi arvelduskontole. Investly kannab Ostjalt eri tüüpi arvelduskontole makse laekudes vastava summa Investori(te) Investly konto(de)le, kes on vastava makse saamiseks õigustatud isik(ud) Faktooringulepingu(te) kohaselt. Teavitamiseta Nõude loovutamise korral kohustub Arve müüja Oksjoni eduka lõppemise järel viivitamata andma e-posti teel Ostjale korralduse (Korraldus) Arve tasumisel lähtuda mh järgnevalt toodud makse saaja rekvisiitidest:

6.3.1. Saaja: Arve müüja;

6.3.2. Arvelduskonto nr: EE853300332169830009 (Danske Bank A/S Eesti filiaali).

 

6.4. Teavitamiseta Nõuete loovutamise korral kohustub Arve müüja edastama Ostja e-postile saadetud Korralduse viivitamatult ka Portaalipidajale.

7. Arve müüja kohustused

7.1. Arve müüjal ei ole õigust võimaldada Ostjale allahindlust eseme müümisel või teenuse osutamisel, mille eest tekkivaid Nõudeid kajastav Arve on Arve müüja poolt Müügipakkumuse tegemiseks esitatud Investly portaalis.

7.2. Arve müüjal ei ole õigust Arvet või Lepingut ilma Investori(te) eelneva kirjaliku nõusolekuta muuta või ennetähtaegselt lõpetada.

7.3. Arve müüjal puudub õigus teha mistahes tehinguid Nõuetega, mida kajastav Arve on Investly portaalis Müügipakkumisega esitatud, sealhulgas loovutada Nõudeid kolmandatele isikutele, koormata neid piiratud asjaõigustega või sooritada nendega muid tehinguid ilma Investori kirjaliku nõusolekuta.

7.4. Arve müüja esitab kõik Lepinguga seotud dokumendid (sh Lepingu, saatelehed, transpordi- ja kindlustusdokumendid, tollideklaratsioonid jm) viie (5) Tööpäeva jooksul alates Portaalipidajalt vastava nõude saamisest. Portaalipidaja ei teosta esitatud dokumentide osas õiguslikku analüüsi ning vastuta nende kasutamisest tekkivate tagajärgede eest.

7.5. Arve müüja on kohustatud esitama Portaalipidajale kõige uuema majandusaasta aruande kümne (10) Tööpäeva jooksul arvates selle valmimisest. Kõik Arve müüja poolt esitatavad dokumendid peavad olema kooskõlas Arve müüja asukohariigi seadustega ja raamatupidamise reeglite ning tavadega.

7.6. Arve müüja on kohustatud Portaalipidaja nõudel avalikustama kirjalikult infot oma finantsolukorra, äritegevuse ja muude Faktooringulepingust tulenevate tingimuste ja kohustuste jätkuva täitmise kohta viie (5) Tööpäeva jooksul alates Portaalipidajalt vastava nõude saamisest.

8. Tasumine Arve alusel

8.1. Ostja kohustub tasuma Arve alusel maksmisele kuuluva summa täies ulatuses hiljemalt Arvel märgitud maksetähtpäevaks.

8.2. Investly arvestab Ostja poolt tasutud Arve summast Portaalipidajale tasumisele kuuluva Lepingutasu maha ning kannab ülejäänud Ostjalt Investly kontole laekunud makse vastava(te)s summa(de)s Investori(te) Investly konto(de)le, kes on vastava makse saamiseks õigustatud isik(ud) Faktooringulepingu(te) kohaselt (st Investly jagab ning kannab ülejäänud summa Investorite Investly kontodele proportsionaalselt vastavalt iga Investoriga sõlmitud Faktooringulepinguga seotud Ostusumma suhtele Arve Müügihinda).

8.3. Kui Ostja poolt tasutud summast ei piisa kogu Arve summa tasumiseks, jagatakse Ostja poolt tasutud summa Investly poolt automaatselt Investorite vahel proportsionaalselt vastavalt iga Investoriga sõlmitud Faktooringulepinguga seotud Ostusumma suhtele Arve Müügihinda. Esimeses järjekorras on Portaalipidajal õigus Ostjalt Arve tasumiseks laekunud summadest arvata maha Lepingutasu (koos käibemaksuga).

8.4. Juhul, kui Ostja ei ole maksetähtpäevaks Investori(te)le loovutatud Nõudeid kajastavat Arvet täies ulatuses tasunud, siis on Portaalipidajal õigus Ostjalt Investori(t)e nimel nõuda tasumata Arve summalt Lepingujärgse viivise tasumist Arve maksetähtpäeva ning Arve täieliku tasumise vahelise perioodi eest. Portaalipidajal võib vastavat õigust rakendada juhul, kui tal on põhjendatud kahtlus, et Arve müüja Viivitustasu ja Viivise maksmise kohustust kas osaliselt või täielikult ei täida.

8.5. Kui Ostja on tasunud Investori(te)le loovutatud Nõuete eest (sh Lepingujärgse viivise) Arve müüjale, kohustub Arve müüja sellest viivitamatult teatama ning kandma vastava summa oma Investly kontole hiljemalt kolme (3) pangapäeva jooksul alates selle laekumisest. Investly kannab Arve müüjalt makse laekudes vastava summa Arve müüja Investly kontolt Faktooringulepingu(te) kohaselt vastava makse saamiseks õigustatud Investori(te) Investly konto(de)le.

8.6. Portaalipidaja peab arvestust loovutatud Nõuete osas ja saadab punktis 6.2 toodud juhul (s.o teavitusega Nõuete loovutus) Ostja e-postile meeldetuletuskirjad nõudega tasuda maksetähtpäevaks tasumata Arve ning Lepingujärgne viivis.

8.7. Kui Arve müüja saadab Investori(te) nõusolekul Ostjale kreeditarve või vähendab muul viisil Ostja poolt Arve alusel makstavat summat või kui Ostja teeb Arve müüjale ettepaneku teha allahindlust, kohustub Arve müüja viie (5) Tööpäeva jooksul vastava soodustuse rakendamisest maksma Investori(te)le summa, mis vastab Arve alusel tasumisele kuuluva summa vähendamisele või tehtud allahindluse osale. Investori(te)le vastava summa maksmiseks kohustub Arve müüja kandma vastava summa oma Investly kontole. Investly kannab Arve müüjalt makse laekudes vastava summa Investly kontolt Faktooringulepingu(te) kohaselt vastava makse saamiseks õigustatud Investori(te) Investly konto(de)le. Esimeses järjekorras on Portaalipidajal õigus Ostjalt Arve tasumiseks laekunud summadest arvata maha Lepingutasu (koos käibemaksuga).

8.8. Arve müüja kohustub esitama Investori(te)le Investly kaudu originaal kreeditarve.

8.9. Juhul, kui peale Arve tasumist Ostja poolt Investori(te)le nõutakse viimas(t)elt tulenevalt seadusandluse tõlgendusele või muudatusele sisse käibemaks või mõni muu maks, on Arve müüja vastutav nende tasumise eest.

9. Tagasiostu kohustuse täitmine

9.1. Automaatse Tagasiostukohustuse puhul Tagasiostuhinna tasumiseks kohustub Arve müüja kandma Tagasiostu tähtpäeva möödudes oma Investly kontole Arve summale (st Tagasiostuhind + Lepingutasu koos käibemaksuga) ning selleks hetkeks kogunenud Viivitustasule vastava summa kolme (3) Tööpäeva jooksul alates Portaalipidajalt vastava Tagasiostukohustuse teate kättesaamisest. Juhul kui vastava makse tegemise tähtpäev langeb riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksetähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel Tööpäeval.

9.2. Tagasiostukohustuse rakendamisel muul juhul kohustub Arve müüja tasuma Investorile Nõuete Tagasiostuhinna ning kogunenud Viivitustasu ja Investly'le Lepingutasu koos käibemaksuga kolme (3) Tööpäeva jooksul alates Portaalipidajalt vastava Tagasiostukohustuse teate kättesaamisest, kandes oma Investly kontole vastava summa (st Arve summa + Viivitustasu). Juhul kui vastav maksetähtpäev langeb riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksetähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel Tööpäeval.

9.3. Punktides 9.1 või 9.2 sätestatud juhul Tagasiostuhinda, Lepingutasu ning Viivitustasu tasudes, märgib Arve müüja makse tegemisel maksekorraldusele kirjeldusesse oma Investly tunnuskoodi ja Portaalipidaja arveldusarve numbri (EE637700771001388555 LHV Pangas). Maksekorraldusele märgitud makse selgitus ei oma Portaalipidaja jaoks õiguslikku tähendust. Arve müüja poolsed maksed debiteeritakse Arve müüja Investly kontolt Portaalipidaja poolt automaatselt makse laekumisel ja edastatakse pärast Lepingutasu maha arvamist esimesel võimalusel Investori(te) Investly konto(de)le.

9.4. Arve müüja on Tagasiostukohustuse nõuetekohaselt täitnud ja Nõude Investorilt tagasi omandanud, kui Arve summa ning tasumisele kuuluv Viivitustasu ja Viivis on täies ulatuses laekunud Investori Investly kontole. Tagasiostukohustuse täitmiseni kuulub Nõuete omandiõigus Investorile ning Portaalipidajal on Investori nimel õigus nõuda Arve ja Lepingujärgsete viiviste tasumist endiselt ka Ostjalt. Seejuures loovutatakse Tagasiostukohustuse nõuetekohase täitmise hetkest Arve müüjale tagasi ka Nõudega seotud Lepingujärgse viivise nõue, v.a viiviste osas, milles Ostja on Lepingujärgsed viivised juba jõudnud Portaalipidajale kui Investori(te) esindajale tasuda.

9.5. Kui Ostja on Investorile loovutatud Nõuded (sh Lepingujärgse viivise) tasaarvestanud nõuetega Arve müüja vastu, siis kohustub Arve müüja täitma Tagasiostukohustuse hoolimata sellest, kas tasaarvestamine oli õiguspärane või mitte.

9.6. Investoril ja Portaalipidajal puudub kohustus teavitada Ostjat Tagasiostukohustuse täitmisest Arve müüja poolt.

10. Viivis

10.1. Arve müüja kohustub Faktooringulepingust tuleneva Tagasiostukohustuse puhul Tagasiostuhinna tasumisega või muude Faktooringu- või Kasutuslepingust tulenevate maksete tasumisega viivitamisel tasuma Investori(te)le Viivist.

10.2. Faktooringuleping sõlmitakse Oksjoni lõppemisel fikseeritud Viivise määraga, mis on võrdne Oksjonil kujunenud Intressimääraga. Viivist makstakse protsendina Tagasiostuhinna tasumata summalt või muudelt Faktooringu- või Kasutuslepingu kohaselt tasumisele kuuluvatelt tasudelt või maksetelt.

10.3. Viivist arvestatakse kuni Tagasiostuhinna täieliku tasumiseni Tagasiostuhinna tasumata osalt (jäägilt) või muu makse jäägilt, st Faktooringulepingu lõppemise korral säilib Viivise maksmise kohustus Faktooringulepingu lõppemise hetkeks tasumata Tagasiostuhinna osalt (jäägilt) kuni Tagasiostuhinna tasumise kohustuse nõuetekohase täitmiseni või muu makse jäägilt kuni selle täieliku tasumiseni. Viivist arvutatakse igapäevaselt, võttes arvestuslikult aluseks, et aastas on 365 päeva.

10.4. Ostja poolt Arvel toodud summa tasumisega viivitamise korral on Portaalipidajal Investori(t)e esindajana õigus (kuid mitte kohustus) nõuda Ostjalt lisaks ka Lepingujärgse viivise tasumist vastavalt üldtingimuste punktile 8.4. Vastava õiguse rakendamine ei võta Investori(te)lt õigust nõuda Arve müüjalt lisaks Viivist Tagasiostuhinna maksmisega viivitamise korral.

11. Muud sanktsioonid

11.1. Investoril on õigus nõuda Arve müüjalt leppetrahvi kuni kaks protsenti (2%) Arve summast, kui mõni üldtingimuste punktis 3.1 nimetatud asjaolu või Arve müüja poolt antud kinnitus osutub valeks.

11.2. üldtingimuste punktides 7.1 kuni 7.3 toodud kohustuste rikkumist loetakse Faktooringulepingu tingimuste oluliseks rikkumiseks, mille eest on Portaalipidajal või Investori(te)l on õigus nõuda Arve müüjalt leppetrahvi. Leppetrahv igakordse rikkumise eest on kuni kakskümmend (20) protsenti konkreetse Arve Müügihinnast, mis jaotatakse Investorite vahel proportsionaalselt vastavalt nende Ostusummade suhtele Müügihinda.

11.3. üldtingimuste punktides 7.4 kuni 7.6 toodud kohustuste rikkumist loetakse Faktooringulepingu tingimuste oluliseks rikkumiseks, mille eest on Portaalipidajal või Investori(te)l on õigus nõuda Arve müüjalt leppetrahvi. Leppetrahv igakordse rikkumise eest on viis (5) protsenti konkreetse Arve Müügihinnast, mis jaotatakse Investorite vahel proportsionaalselt vastavalt nende Ostusummade suhtele Müügihinda.

11.4. Kui Arve müüja ei täida Faktooringulepingust tulenevaid kohustusi kohaselt ja sellest tulenevalt saadab Investly Investori nimel Arve müüjale teate, on Investlyl õigus nõuda iga rikkumise korral selle administreerimise, teate koostamise ja edastamise eest hüvitist vastavalt Hinnakirjale.

12. Muud maksed ja tasud

12.1. Arve müüja peab tähtaegselt ning muul viisil kohaselt maksma kõik tasud ja hüvitama kõik kahjud, tasud, kulud ja lõivud, mille maksmine ja/või hüvitamine on vastavalt Investly Kasutustingimustele ning üldtingimustele Arve müüja kohustus (sealhulgas Portaalipidajale maksmisele ja/või hüvitamisele kuuluvad tasud, lõivud, kulud ja kahjud).

12.2. Juhul, kui Kasutuslepingus ei ole sätestatud teisiti, siis Portaalipidajale tasumisele kuuluvate maksete ning tasude maksmisega viivitamise korral kohustub Arve müüja tasuma Investly`le viivist 0,1% päevas tasumata summalt. Viivist arvestatakse kuni tasumisele kuuluva makse või tasu täieliku tasumiseni tasumata osalt (jäägilt). Viivist arvutatakse igapäevaselt, võttes arvestuslikult aluseks, et aastas on 365 päeva.

12.3. Tagatud faktooringulepingu puhul kannab notariaalse tagatislepingu sõlmimise kulud (eelkõige notari tasud) Arve müüja.

13. Portaalipidaja volitused

13.1. Investor volitab käesolevaga Portaalipidajat sõlmima Arve müüjaga Investori nimel Faktooringulepingu muutmise lepinguid juhul, kui on täidetud järgmised eeldused:

13.1.1. Faktooringulepingu muutmislepingu sisuks on uue Tagasiostu tähtpäeva kindlaksmääramine poolte kokkuleppel eeldusel, et Arve müüja on tasunud selle eest Investly kontole Tagasiostu tähtpäeva edasilükatud päevade eest intressi Faktooringulepingus kokkulepitud Intressimääras ning vastav intressisumma on Investly kontole laekunud;

13.1.2. maksegraafiku sõlmimine Tagasiostuhinna tasumiseks eeldustel, et:

13.1.2.1. selle osamaksete arv on kaksteist (12) või vähem, ning

13.1.2.2. selle alusel kuulub tasumisele kogu maksegraafiku sõlmimise hetkeks tasumata Tagasiostuhind, Viivitustasu ning Viivis.

13.2. üldtingimuste punktis 13.1 sätestatud volikiri on antud edasivolitamise õigusega ja kehtib kuni kõikide Faktooringulepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

13.3. Arve müüja volitab käesolevaga Portaalipidajat Oksjoni nurjumisel vastavat Oksjonit pikendama Investly Kasutuslepingus sätestatud tingimustel ja korras. Vastavat õigust on Portaalipidajal õigus kasutada ühe (1) tunni jooksul alates Oksjoni nurjumisest ühel (1) korral.

14. Teavitamine

14.1. Kõik Poolte vahelised teated saadetakse e-posti teel kasutades selleks vastavat Kasutaja E-maili. Teated Portaalipidajale tuleb Kasutajal saata E-maili teel e-posti aadressile support@investly.co. Juhul, kui Portaalipidaja on Kasutajale saatnud teavituse eeltoodust erinevalt e-posti aadressilt, siis võib Kasutaja saata omapoolse teate E-maili teel vastavale Portaalipidaja e-kirjale vastates, kasutades "reply" funktsiooni.

14.2. üldtingimuste punktis 14 toodud teavitamise korda kasutatakse vaid juhul, kui üldtingimustes või Investly Kasutustingimustes ei ole ette nähtud teistsugust korda.

14.3. Teadete kättetoimetatuks lugemisel lähtuvad Pooled Investly Kasutustingimustest.

14.4. Arve müüja teavitab Portaalipidajat viivitamatult kuid mitte hiljem, kui viie (5) Tööpäeva jooksul, oma finantsseisundi muutumisest või mistahes muust asjaolust, mis otseselt või kaudselt võivad mõjutada Arve müüja poolt Faktooringulepingu(te)st tulenevate kohustuste täitmist, sealhulgas, kuid mitte ainult:

14.4.1. juhul, kui muutub Arve müüja omanik või toimuvad olulised muudatused Arve müüja aktsionäride või osanike hulgas (sh kui ühele isikule koondub vähemalt 10% (kümme protsenti) Arve müüja aktsia- või osakapitalist, osadega määratud häältest);

14.4.2. juhul, kui võetakse vastu otsus Arve müüja aktsia- või osakapitali vähendamiseks;

14.4.3. juhul, kui muutub Arve müüja tegevusvaldkond ja asukoht või kontaktandmed;

14.4.4. juhul, kui võetakse vastu otsus Arve müüja suhtes saneerimis- või likvideerimismenetluse alustamise kohta või esitatakse kohtusse avaldus Arve müüja suhtes pankroti väljakuulutamiseks;

14.4.5. juhul, kui toimub Arve müüja ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, saneerimine, ettevõtte või selle osa võõrandamine;

14.4.6. asjaoludest (sealhulgas, kuid mitte ainult, käesolevad, tulevased, potentsiaalsed või tõenäolised kolmandate poolte nõuded, Arve müüja kohustused, kohtuprotsessid, läbirääkimised, kohtuotsused või uurimistoimingud), mis põhjustaksid Arve müüjale materiaalset kahju, varade kaotust või olulist vähenemist või raskendaksid äritegevust;

14.4.7. igasugustest käesolevatest või tulevastest Maksu- ja Tolliameti (või mõne muu avalik-õigusliku organisatsiooni või asutuse) poolt Arve müüja vastu esitatud nõuetest (või potentsiaalsetest nõuetest);

14.4.8. juhul, kui leiavad aset muud sündmused, mis mõjutavad või võivad mõjutada Faktooringulepingu tingimuste täitmist Arve müüja poolt ning sellega seoses Arve müüja poolt tarvitusele võetavatest abinõudest.

14.5. Arve müüja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui viie (5) Tööpäeva jooksul andma Portaalipidajale ja Investori(te)le teada kõigist asjaoludest, mis otseselt või kaudselt võivad mõjutada Faktooringulepingu järgi Ostja poolt tasutavaid summasid, sh kuid mitte ainult:

14.5.1. igast Ostja pretensioonist, mis on seotud loovutatud Nõuete aluste või summadega;

14.5.2. Ostja vastunõuetest Arve müüja vastu;

14.5.3. Arve müüja ja Ostja osalusest samades äriühingutes;

14.5.4. informatsioonist, mis puudutab Ostja maksejõulisust.

14.6. Arve müüja on kohustatud viivitamatult, kuid mitte hiljem, kui viie (5) Tööpäeva jooksul teatama Portaalipidajat, et kui Investorite esindajale E-maili teel digitaalselt allkirjastatuna kõigist Portaalipidajale või Investori(te)le esitatud või Portaalipidaja või Investori(te)ga sõlmitud kokkulepetes fikseeritud andmetes toimunud muudatustest, sealhulgas, kuid mitte ainult:

14.6.1. Arve müüja või tema Esindaja nime, aadressi, kontaktandmete andmete muutustest;

14.6.2. Arve müüja juhatuse liikmete ja osanike isikuandmete muutumisest.

14.7. Käesolevas peatükis toodud asjaoludest või andmete muutumisest õigeaegselt teavitamata jätmist loetakse Faktooringulepingu tingimuste oluliseks rikkumiseks, mille eest on Portaalipidajal (sh Investorite esindajana) õigus nõuda Arve müüjalt leppetrahvi. Leppetrahv igakordse rikkumise eest on kuni kakskümmend (20) protsenti Müügihinnast. Eelnimetatud leppetrahv kuulub tasumisele viie (5) Tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest.

15. Käitumine maksehäirete puhul

15.1. Juhul, kui Ostja Arvet maksetähtpäevaks täielikult ei tasu, tegeleb Portaalipidaja Investori(t)e nimel Nõuete (sh Lepingujärgsete viiviste) Ostjalt sissenõudmisega omal äranägemisel, mh teostades järgmisi toiminguid:

15.1.1. saadab Ostjale meeldetuletusi, saldoteatisi ning hoiatusi Kasutustingimustes või Faktooringulepingus sätestatud teadete edastamise viisil või muul viisil;

15.1.2. edastab Ostja kohta andmeid kolmandatele isikutele Kasutustingimustes või Faktooringulepingus sätestatud korras või muul viisil (sh AS Krediidiinfo Maksehäirete registrile).

15.2. Tagasiostukohustuse tekkimisel hakatakse Tagasiostu hinna ja Lepingutasu maksmise tähtaja ületamisel arvutama käesolevate üldtingimuste punktis 10 sätestatud Viivist.

15.3. Hilinemise järel tehtavat esimest makset kasutatakse esmalt kõikide tasude (sh Lepingutasu) ja kulude, seejärel Faktooringulepinguga kokku lepitud Viivitustasu, Viivise ning viimases järjekorras Tagasiostuhinna maksmiseks.

15.4. Kui Arve müüja poolt Investly kontole kantud summast ei piisa kogu Müügipakkumise alusel sõlmitud Faktooringulepingute järgsete maksete (sh Tagasiostuhinna) tasumiseks, jagatakse Arve müüja Investly kontol olev summa Investorite vahel proportsionaalselt vastavalt iga Investoriga sõlmitud Faktooringulepinguga seotud Ostusumma suhtele Arve Müügihinda.

15.5. Pärast Arve müüja või Ostja maksehäirete tekkimist saadab Portaalipidaja sellekohase informatsiooni AS Krediidiinfo Maksehäirete registrisse. Edastatavateks andmeteks on Arve müüja või Ostja ärinimi, registrikood, maksehäire algus- ja lõppkuupäev, maksehäire summa ja andmed lepingulise suhte iseloomu kohta, millest võlgnevus tuleneb. AS-il Krediidiinfo on õigus nimetatud andmeid edastada kestuslepingu alusel igakordse tasu eest krediidiasutustele ja muudele isikutele, kellel on õigustatud huvi registrisse kantud isikute maksejõulisuse suhtes. õigustatud huvi omavatele isikutele edastatakse päringu objektiks oleva isiku kohta järgnevad andmed: maksehäire algus- ja lõppkuupäevad, maksehäire summa suurusjärk ja maksehäire päritolu sektor. Arve müüjal või Ostjal on õigus esitada vaie AS Krediidiinfo koduleheküljel avaldatud korras maksehäire kirje kustutamiseks maksehäirete registrist. Andmete töötlemise eesmärgiks on võimaldada Arve müüjal ning Ostjal enda maksehäireid kontrollida ja tasuda ning võimaldada krediidiasutustel tugineda avaldatud infole krediidiotsuste tegemisel.

15.6. Kui Arve müüja ei täida õigeaegselt ning täielikult Faktooringulepingust, Investly Kasutustingimustest või muust Arve finantseerimisega seotud dokumendist tulenevat mistahes rahalist (sh Tagasiostuhinna ja trahvide tasumise) kohustust, siis hindab Portaalipidaja kas vastavate nõuete täitmine on Eesti Vabariigis võimalik ja tõenäoline.

15.7. Juhul, kui Portaalipidaja hinnangul on üldtingimuste punktis 15.6 sätestatud tingimus täidetud, siis lähevad Investori Faktooringulepingust tulenevad ning sissenõutavaks muutunud nõuded koos kõrvalnõuetega (Kogunõue) Portaalipidaja poolt eelnevas punktis toodud hinnangu tegemise hetkel automaatselt üle Portaalipidajale, sh Tagatisega või Käendusega Faktooringu puhul, kui Arve müüja või käendav Kasutaja on seadnud Faktooringulepingust tulenevate nõuete tagatiseks tagatise Portaalipidaja kasuks. Sel juhul lähevad automaatselt ka kõik Investori ajaliselt hiljem Faktooringulepingust tulenevad ja sissenõutavaks muutuvad nõuded nende sissenõutavaks muutumise hetkel koos kõrvalnõuetega Portaalipidajale üle.

15.8. Punkti 15.7 alusel formeerunud Kogunõude ülemineku eesmärgiks on teostada Investori poolt käesolevaga antavat käsundit Faktooringulepingu tagatise registreerimiseks, hoidmiseks ja vajadusel realiseerimiseks, samuti Kogunõude sissenõudmiseks, mille raames Portaalipidajal on õigus Investori(te) ja/või oma nimel teha Arve müüja kulul, mistahes toiminguid ning samme, mida Portaalipidaja peab omal äranägemisel vajalikuks või soovitavaks, et saavutada vastava rahalise kohustuse täitmine ning kasutada selleks mistahes õiguskaitsevahendeid. Kogunõue loovutatakse tähtajatult ja Kogunõuet tagasi nõuda ei ole võimalik.

15.9. Muu hulgas on Portaalipidajal õigus punktis 15.8 kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks omal äranägemisel:

15.9.1. saata Arve müüjale meeldetuletusi, saldoteatisi ning hoiatusi (sealhulgas pankrotihoiatusi) Kasutustingimustes või Faktooringulepingus sätestatud teadete edastamise viisil või muul viisil;

15.9.2. edastada Arve müüja kohta andmeid kolmandatele isikutele Kasutustingimustes või Faktooringulepingus sätestatud korras;

15.9.3. algatada kohtu- või vahekohtumenetlus, täite-, pankroti või muud maksejõuetusmenetlus seaduses sätestatud korras ja kooskõlas Kasutustingimustega, sealhulgas osaleda vastavas menetluses Investori(te) esindajana ja Investori(te) nimel ja/või Portaalipidaja enda nimel;

15.9.4. piirata Arve müüja õigusi Investly portaali kasutamisel;

15.9.5. Faktooringuleping erakorraliselt üles öelda Faktooringulepingus sätestatud või seaduses toodud muul alusel ja korras; või

15.9.6. kui vastav kohustus on tagatud või kohustuse tagamiseks on antud käendus, korraldada tagatise või käenduse realiseerimine seaduses ja vastavas tagatise seadmise või käenduse andmise kokkuleppes sätestatud korras.

15.10. Kui Portaalipidaja edastab Arve müüjale ja käendavale Kasutajale vastavasisulise teate (Loovutamisteade) Kasutus- või Faktooringulepingus sätestatud korras, loetakse nende suhtes Kogunõue Arve müüja vastu automaatselt Portaalipidajale loovutatuks hetkest, mil Kasutus- või Faktooringulepingu kohaselt on Loovutamisteade adressaadi poolt kätte saadud.

15.11. Käesolevaga annab Kasutaja Portaalipidajale juhise, nõusoleku ja edasivolitamise õigusega volituse lisaks eeltoodud üldtingimuste punktides toodule õiguse teha Kogunõude sissenõudmiseks Investori nimel ja tema esindajana ja/või Portaalipidaja enda nimel mistahes toimingut ja/või tehingut, mis Portaalipidaja hinnangul on vajalik, et käesolevate üldtingimuste punktides 15.7 ja 15.8 kirjeldatud loovutus oleks kehtiv.

15.12. Portaalipidajal on õigus volitada talle loovutatud Kogunõude sissenõudmiseks ka kolmandaid isikuid, kelle majandus- või kutsetegevuseks on võlgade sissenõudmise ja sellega seotud teenuste osutamine (sh advokaate, inkassoteenuseid osutavaid isikuid, kohtutäitureid või muid isikuid).

15.13. Kui vastava projekti rahastamiseks on sõlmitud enam kui üks Faktooringulepinguleping, teeb Portaalipidaja eelkirjeldatud toiminguid ja samme samaaegselt kõikide vastavate Faktooringulepingutega seoses.

15.14. Kui Arve finantseerimisega seonduva dokumendi või Faktooringulepingu kohaselt hindab mingi asjaolu või sündmuse esinemist või muu tingimuse saabumist Investor, annab vastava hinnangu Investori nimel Portaalipidaja omal mõistlikul äranägemisel.

15.15. Arve müüja kannab kõik Kogunõude sissenõudmisega ning Faktooringulepingu tagatise registreerimisega, hoidmisega ja realiseerimisega kaasnevad vajalikud ja mõistlikud kulud, sh kulud õigusabile, inkassoteenuse osutajale ning kohtumenetlusele, sh maksekäsu kiirmenetlusele, samuti notari- ja registrikulud ning Portaalipidaja poolt sissenõudmisega seotud teenuse osutamisega kaasnevad kulud ning tasud vastavalt kehtivale Hinnakirjale.

15.16. Juhul, kui Portaalipidaja hinnangul ei ole üldtingimuste punktis 15.6 sätestatud tingimus täidetud, siis üldtingimuste punktides 15.7 ja 15.8 kirjeldatud Kogunõude üleminekut Portaalipidajale ei toimu ning Portaalipidaja teavitab sellest koheselt Investly portaali kaudu kõiki Kogunõudega seotud Investoreid. Sel juhul ei tegele Portaalipidaja Investori(te) ja/või oma nimel Faktooringulepingu tagatise registreerimise, hoidmise ja realiseerimise ega Kogunõude sissenõudmisega. Isegi juhul, kui hiljem peaks siiski selguma, et Kogunõude täitmine on osaliselt või täies ulatuses võimalik Eesti Vabariigis, ei kaasne sellega Portaalipidajale mingeid kohustusi ega vastutust Investorite ees.

15.17. üldtingimuste punktides 15.7 ja 15.8 sätestatud Kogunõude loovutamise järgselt tegutseb Portaalipidaja loovutatud nõuete osas jätkuvalt Investori(te) huvides. Portaalipidajal ei ole õigust sissenõude tulemusena saadud rahasummadele, Investori(te)lt omandatud Kogunõude või selle osa edasi loovutamiseks kolmandatele isikutele ega kasutamiseks muul eesmärgil kui on sätestatud käesolevas punktis. Sissenõudmise tulemusena saadud rahasummade laekumisel on Portaalipidajal kohustus Investorit (Investoreid) laekumistest teavitada ja vastavad summad Investori(te) Investly konto(de)le kanda (olles enne maha arvestanud ja tasunud kõik vastavate toimingutega seotud kulud ja tasud, sh on Portaalipidajal õigus esimeses järjekorras maha arvata ka Lepingutasu koos käibemaksuga).

15.18. Portaalipidaja võib Kogunõude sissenõudmiseks tehtavad toimingud ja/või sammud lõpetada või neid mitte rakendada kui Portaalipidaja hinnangul ei ole sissenõutavate nõuete täitmine vastavate sammude ja toimingute tulemusel tõenäoline või vastavate sammude ja toimingute tulemusel tõenäoliselt saadav kasu on väiksem või sarnases suurusjärgus vastavate sammude ja toimingute eeldatavate kuludega. Lisaks võib Portaalipidaja vastavad toimingud ja/või sammud lõpetada juhul, kui Arve müüja või käendav Kasutaja on tasunud Tagasiostu hinna ning kõrvalnõudeid summas, mis on vähemalt võrdne 100% vastava Tagasiostu hinnaga ja võlgnevust ei ole tasutud täielikult 180 päeva jooksul alates Tagasiostukohustuse tekkimisest. Vastavate toimingute ja/või sammude lõpetamisest või mitterakendamisest teatab Portaalipidaja Investorile Kasutus- või Faktooringulepingus ettenähtud korras. Investori taotlusel võib (aga ei pea) Portaalipidaja eelkirjeldatud teate esitamise järgselt Investori kulul Investorile tagasi loovutada selle Investori poolt eelnevalt Portaalipidajale loovutatud Kogunõude.

16. Aruandlus

16.1. Arve müüjal on võimalik enda Investly kontol tutvuda Arvete finantseerimise tehinguid puudutava olulise informatsiooniga, mh näha järgmist informatsiooni:

16.1.1. tasutud intressid, viivised, tasud ja muud maksed;

16.1.2. ülevaade toimunud ning tulevikus toimuvatest laekumistest ja väljamaksetest.

16.2. Investoril on võimalik enda Investly kontol tutvuda kõiki Arvete finantseerimise tehinguid puudutava olulise informatsiooniga, mh näha järgmist informatsiooni:

16.2.1. investeeringute tootlus;

16.2.2. saadud intressid;

16.2.3. ülevaade toimunud väljamaksetest ja laekumistest;

16.2.4. ülevaade tulevikus laekuvatest tuludest.

17. Faktooringulepingu erakorraline ülesütlemine

17.1. Investoril või Portaalipidajal Investorite esindajana on õigus Faktooringuleping erakorraliselt üles öelda, kui:

17.1.1. Arve müüja on esitanud Portaalipidajale või Investorile ebaõigeid andmeid, osutub valeks Arve müüja poolt Portaalipidajale või Investorile antud kinnitus või Arve müüja on jätnud esitamata infot, mis mõjutab oluliselt Arve müüja ja/või Ostja poolt Faktooringulepingust või Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;

17.1.2. Arve müüja jätab kohaselt täitmata Tagasiostukohustuse ja/või sellega kaasnevad Faktooringulepingust tulenevad kohustused (sh Tagasiostu hinna tasumise kohustuse);

17.1.3. Arve müüja ei täida Faktooringulepingust tulenevaid kohustusi ja/või ei vasta Portaalipidaja poolt Investori nimel või Investori enda tehtud meeldetuletustele ja hoiatustele Faktooringulepingu tingimustest kinnipidamise kohta;

17.1.4. Arve müüja ei teavita Portaalipidajat kui Investori esindajat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui avalduse esitamise päeval, kavatsusest esitada enda suhtes kohtule avaldus saneerimis- või pankrotimenetluse algatamiseks;

17.1.5. ilma Investori eelneva kirjaliku nõusolekuta toimub Arve müüja ühinemine, ümberkujundamine, jagunemine, ettevõtte üleminek või ettevõtte osa üleminek;

17.1.6. Faktooringulepingust tulenevate Arve müüja kohustuste täitmise tagamiseks antud tagatist ei ole võimalik realiseerida või tagatise andja keeldub tagatislepingu täitmisest.

17.2. Faktooringulepingu erakorralisest ülesütlemisest teavitab Investor E-maili teel, saates digitaalselt allkirjastatult Arve müüjale ning Portaalipidajale samaaegselt Arve müüjale adresseeritud vastava tahteavalduse vähemalt ühe (1) Tööpäeva ette. Faktooringuleping loetakse sellisel juhul üles öelduks kõikide Faktooringulepingu osapoolte suhtes ka ilma nende poolsete tahteavalduste esitamiseta.

17.3. Faktooringulepingu ülesütlemise korral tekib Arve müüjal Tagasiostukohustus kõikide Investorile loovutatud Nõuete suhtes, mis on Ostjate poolt Faktooringulepingu ülesütlemise hetkel täielikult või osaliselt tasumata. Nõuete tagasiostuhinnaks on Nõudeid kajastavate Arvete summa ulatuses, mis on Faktooringulepingu ülesütlemise hetkel Ostja poolt tasumata. Samuti kohustub Arve müüja tasuma Investorile ja Portaalipidajale kõik seni täitmata Faktooringulepingust või Kasutuslepingust tulenevad rahalised kohustused, sh Viivis, Viivitustasu, leppetrahvid, kirjalike meeldetuletuste saatmise kulud, muud tasud ning kõik Investori kulud ja kahjud, mis on tekkinud Faktooringulepingu sõlmimise, täitmise ja ülesütlemise tõttu.

18. Faktooringulepingu muudatused

18.1. Faktooringulepingu muudatused vormistatakse kirjalikult üldtingimuste punktis 18 sätestatud korras. Juhul, kui Portaalipidaja kasutab üldtingimustes talle antud õigust Faktooringulepingu muutmiseks, võib Portaalipidaja Investori või Arve müüja nimel teistele Faktooringulepingu osapooltele muudatusettepanekuid saata ning saadud tahteavaldusi aktsepteerida kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis üldtingimuste punktis 18 sätestatud korras.

18.2. Faktooringulepingu muudatusettepaneku edastab Pool digitaalselt allkirjastatuna E-maili teel või Portaalipidaja vastava Poole nimel sellekohase teatega E-maili teel teisele Faktooringulepingu Poolele ja Portaalipidajale. Lepingu muudatuse aktsepteerimise korral edastab Pool digitaalselt allkirjastatult E-maili teel või Portaalipidaja vastava Poole nimel sellekohase teate E-maili teel teisele Poolele ja Portaalipidajale. Juhul, kui Faktooringulepingul on rohkem kui kaks Poolt, siis kohaldatakse vastavas punktis toodut kõikide osapoolte suhtes üheaegselt ja samasisuliselt. Faktooringulepingu muudatus jõustub vaid juhul, kui kõik Faktooringulepingu osapooled muudatusega kohaselt nõustuvad.

18.3. Portaalipidajal on õigus Kasutajalt nõuda Faktooringulepingu muudatuse vormistamise eest tasu vastavalt Hinnakirjale.

19. Vaidlused

19.1. Sõltumata käesolevas Faktooringulepingus antud kinnitustest, informeerib Portaalipidaja osapooli koheselt mistahes vaidluse ilmsiks tulekust ja Arve müüja informeerib Portaalipidajat ja Investorit samuti mistahes Vaidluse tekkimisest Ostjaga.

19.2. Vaidluse tekkimisel kohustub Arve müüja Vaidlust lahendama ja täidab oma kohustusi Lepingu kohaselt.

20. Faktooringulepingu osad

20.1. Faktooringulepingu osadeks on Müügipakkumine, Ostupakkumine ning Faktooringulepingu üldtingimused. Samuti loetakse Faktooringulepingu osadeks kõik selle muudatused ja lisad.

20.2. Osas, milles Faktooringulepingu poolte suhted ei ole reguleeritud Müügi- ja Ostupakkumises või käesolevates üldtingimustes, kohalduvad neile Faktooringulepingu sõlmimise hetkel kehtivad Investly Kasutuslepingu sätted, mis on Faktooringulepingu lahutamatuks osaks. Investly Kasutuslepingu tingimused on kättesaadavad Investly internetileheküljel investly.co.

21. Lõppsätted

21.1. Arve müüja ja Investor hoiavad Faktooringulepingu ning selle sõlmimisega neile teatavaks saanud informatsiooni konfidentsiaalsena ega avalda seda kolmandatele isikutel, välja arvatud kolmandale isikule, kes on Portaalipidaja kasuks tagatisega koormatud vara omanik või käendaja või garantii andja või kelle õigus informatsiooni saada tuleneb Eesti Vabariigi seadustest.

21.2. Müügi- ja Ostupakkumisele ning Faktooringulepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust.

21.3. Pooled lahendavad kõik Lepingust tekkinud vaidlused heas usus läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, antakse vaidlus lahendada Harju Maakohtule Eesti Vabariigi õigusaktides toodud korras.

21.4. Faktooringuleping loetakse automaatselt sõlmituks ja jõustub Müügipakkumises sätestatud Müügipakkumise kehtivusaja lõppemisel, välja arvatud juhul, kui Oksjon nurjub (sh juhul, kui Müügipakkumisele esitatud Ostupakkumiste (st nõustumuste) Müügihindade summa kokku ei ületa Müügipakkumises sätestatud Minimaalset Müügihinda). Faktooringuleping kehtib Ostja poolt Arve summa ning kõrvalkohustuste täieliku tasumiseni või Arve müüja poolt Investly kaudu Tagasiostuhinna, arvestatud viivise ning muude kõrvalkohustuste ja maksete täieliku tasumiseni Investorile.

21.5. Käesolevad üldtingimused on koostatud eesti keeles. üldtingimuste inglise keelne tekst on tõlge ning üldtingimuste sisu tõlgendamisel on määrav originaal-, so. eesti keelne tekst.