<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

INVESTLY.CO

Oksjonid seoses Eesti tegevuskohaga äriühingute poolt väljastatud arvete kohta tuuakse Teieni ja vahendatakse Investly Technologies OÜ poolt, misjuhul kohalduvad Investly Technologies OÜ Üldtingimused. Oksjonid seoses Ühendkuningriigi tegevuskohaga äriühingute poolt väljastatud arvete kohta tuuakse Teieni ja vahendatakse Investly Ltd poolt, misjuhul kohalduvad Investly Ltd Kasutustingimused ja Investly Ltd Faktooringulepingute Üldtingimused. Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega enne Investly kasutamist, sest Investly kasutamisel võite võtta endale rahalise kohustuse, mida need tingimused reguleerivad.

Ühendkuningriikide (Investly Ltd) Kasutustingimused
Ühendkuningriikide (Investly Ltd) Üldtingimused


Eesti (Investly Holding OÜ) kasutustingimused - kehtiv kuni 03.11.2018
Eesti (Investly Holding OÜ) faktooringulepingu üldtingimused - kehtiv kuni 03.11.2018
Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 04.11.2018
Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 07.09.2020

Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 29.11.2021


Eesti (Investly Technologies OÜ) Üldtingimused - kehtiv alates 07.09.2020

Käesolevad Üldtingimused sätestavad internetiaadressil investly.co asuva e-teenuste keskkonna kasutamise ja selle kaudu lepingute sõlmimise tingimused ning selle kaudu sõlmitavate lepingute tingimused. Kogu internetiaadressil investly.co oleva sisu autoriõigused kuuluvad Portaalipidajale ning nende kasutamine, reprodutseerimine, levitamine ja muutmine ilma Portaalipidaja nõusolekuta on keelatud.

1. Mõisted

Üldtingimused - käesolevad Investly Üldtingimused.

Portaalipidaja - Investly Technologies OÜ, registrinumber 12710066, aadress Lai 35-5, Tallinn, Eesti, e-post support@investly.co.

Kasutaja - füüsiline või juriidiline isik, kes on nõustunud Üldtingimustega ning registreeritud Portaalipidaja poolt tema soovi alusel Investly kasutajaks. Arve müüja ja Investor on Kasutajateks.

Arve müüja – Kasutaja, kes kasutab Investly´t (või soovib seda kasutada) eesmärgiga loovutada Platvormi kaudu tasu eest Nõudeid kolmandate isikute vastu.

Investor – Kasutaja, kes kasutab Investly´t (või soovib seda kasutada) eesmärgiga omandada Platvormi kaudu tasu eest Arve müüja(te)lt Nõudeid kolmandate isikute vastu.

Investly - internetiaadressil investly.co asuv ja Portaalipidaja poolt hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik teha tahteavaldusi ning sõlmida Faktooringulepinguid ja nendega seotud muid lepinguid. Kui Üldtingimustes või muus sellega seotud lepingus kasutatakse sõnastust Portaal, on sellel sama tähendus, mis käesoleval mõistel.

Investly konto - Investlys asuv ja Portaalipidaja poolt hallatav Kasutaja isikustatud konto, mida kasutatakse Investly kaudu Portaalipidajale ja/või teistele Kasutajatele tahteavalduste esitamiseks, faktooringulepingute ja muude lepingute sõlmimiseks ning käesolevate Üldtingimuste ja Faktooringulepingute alusel sooritatud tehingute üle arvestuse pidamiseks ja nende täitmiseks.

Müügipakkumine - Arve müüja tahteavaldus (ofert) teistele Kasutajatele (Investoritele) sõlmida Faktooringuleping(ud) Arvel oleva Nõude või Nõuete loovutamiseks, võttes arvesse Müügipakkumises olevaid tingimusi, Üldtingimusi, Oksjoni protsessi (sh selle tulemust) ja nende mõju Faktooringulepingu(te) tingimustele.

Ostupakkumine - Investori tahteavaldus (aktsept) Müügipakkumisele, sõlmida Faktooringuleping Nõude (Nõuete) või selle osa omandamiseks, võttes arvesse Müügipakkumises olevaid tingimusi, Üldtingimusi, Oksjoni protsessi (sh selle tulemust) ja nende mõju Faktooringulepingu tingimustele.

Ostusumma - Ostupakkumises Investori poolt määratud ja kinnitatud summa, mille eest ja mille ulatuses (ning sellele lisanduva Intressitootluse ulatuses) soovib Investor Arve müüjalt Nõude(d) omandada.

Oksjon - Portaalis Arve müüja ja Investori(te) vaheline Faktooringulepingu(te) sõlmimise ja Faktooringulepingu(te) tingimuste kujunemise protseduur.

Leping - Arve müüja ja Ostja vaheline müügi- või teenuse osutamise leping, mille alusel Arve müüja oma majandus- või kutsetegevuse raames müüb Ostjale eseme või osutab teenust. Portaalipidaja äranägemisel võib Lepinguks lugeda ka Arve müüja ja Ostja vahelise rendi- või üürilepingu.

Ostja - Arvel näidatud juriidiline või füüsiline isik, kellele Arve müüja Lepingu alusel oma majandus- või kutsetegevuse raames kauba müüs ja/või müüb, teenust osutas ja/või osutab või eset rendib/üürib ja Lepingust tulenevalt kohustub tasuma Arve müüja poolt väljastatud Arve ja/või Nõude.

Nõue - Arve müüjale Lepingust tulenev rahaline nõue Ostja vastu.

Arve - Arve müüja poolt Lepingu alusel eseme müümise või teenuse osutamise (või eseme üürimise/rentimise) eest Ostjale väljastatud maksedokument Lepingust tuleneva rahalise kohustuse (Nõude) täitmiseks, mis kajastab Arve müüja Nõuet(Nõudeid) Ostja vastu. Ka koondarvet võib lugeda üheks Arveks. 

Arve summa - summa (tasu), mille Ostja kohustub Arve ja selle aluseks oleva Lepingu alusel Arve müüjale tasuma (sh käibemaks).

Arve maksetähtpäev - Arvele märgitud tähtpäev, mis ajaks kohustub Ostja Arve summa tasuma.

Faktooringuleping - Oksjoni tulemusena Arve müüja ja Investori vahel sõlmitud faktooringuleping.

Tehingutasu - Arve müüja poolt Portaalipidajale makstav tasu Investly kaudu Faktooringulepingu(te) sõlmimise võimaldamise eest (sh Oksjoni korraldamise eest või Oksjoni korraldamise jaoks Arve müüja poolt esitatud andmete läbivaatamise eest). Tehingutasu suuruse kehtestab Portaalipidaja Arve müüjale protsendina Arve summast või kindla summana.

Tagasiostu tähtpäev - Arve maksetähtpäevale järgnev kolmekümnes (30) kalendripäev.

Finantseerimise periood - Oksjoni algushetke ja Arve maksetähtpäeva (k.a) vaheline aeg (kalendripäevad).

Müügihind - Oksjoni käigus kujunenud hind, millega Arve müüja loovutab Arvel näidatud Lepingust tulenevad Nõuded Võitnud Investori(te)le.

Minimaalne müügihind - Arve müüja poolt Müügipakkumises kinnitatud vähim aktsepteeritav Müügihind, mille eest soovib Arve müüja Faktooringulepingu(te) alusel Müügipakkumises toodud Arve aluseks oleva Nõude(d) Võitnud Investori(te)le loovutada.

Minimaalne Intressimäär - Investori poolt Ostupakkumises määratud ja/või kinnitatud minimaalne aastane intressimäär, mida Investor soovib teenida Arve müüjale Müügihinna (või selle osa) tasumise pealt. Intressimäär väljendatakse protsendina ning käesolevates Üldtingimustes sätestastatud arvutustehingutes loetakse selle suurust põhimõttel 1% = 0,01.

Intressimäär - Oksjoni käigus kujunenud aastane intressimäär, mille alusel Võitnud Investor(id) teenivad Arve müüjale Müügihinna (või selle osade) tasumise pealt.

Maksimaalne Intressimäär - suurim võimalik (kõrgeim) Intressimäär, millega Arve müüja on nõus Faktooringulepingu(d) sõlmima.

Ostja viivitus - Ostja poolt Arve täieliku (Arve summa) tasumisega viivitatud päevade arv.

Ostjate nimekiri - Portaalipidaja poolt kinnitatud loetelu juriidilistest või füüsilistest isikutest, kellele väljastatud Arvete suhtes on Arve müüjal võimalik Investly kaudu Faktooringulepinguid sõlmida.

Krediidilimiit - Portaalipidaja poolt konkreetsele Kasutajale määratud limiit, kui suur võib olla Arve müüjale Faktooringulepingu(te)st kaasnevate kohustuste rahaline kogusumma. Krediidilimiit näitab, millise summa ulatuses on Arve müüjal võimalik veel Faktooringulepinguid sõlmida. Portaalipidajal on õigus igal ajal Krediidilimiiti muuta (sh seda ka vähendada).

Tagasiostukohustus - Arve müüja kohustus osta Võitnud Investori(te)le (Üldtingimustes sätestatud juhul Portaalipidajale) loovutatud Nõue neilt või Portaalipidajalt tagasi vastavalt Faktooringulepingus sätestatud tingimustele.

2. Investly kasutamise üldreeglid

2.1. Kasutajaks registreerimine

2.1.1. Portaali saab siseneda ja seda kasutada üksnes isik, kes on Portaalipidaja poolt Kasutajaks registreeritud. Portaali kasutamisega nõustub seda kasutav isik Üldtingimustega.

2.1.2. Investoriks võib registreerida täieliku teovõimega Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi kodaniku või alalise elaniku või Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantud juriidilise isiku või Portaalipidaja poolt Portaali kasutamiseks eraldi loa saanud füüsilise või juriidilise isiku.

2.1.3. Arve müüjaks võib registreerida Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi registrisse kantudjuriidilise isiku.

2.1.4. Kasutajaks registreerimisel peab isik:

2.1.4.1 valima endale Investly kasutamiseks kordumatu kasutajanime;

2.1.4.2 Valima endale Investly kasutamiseks salasõna (Salasõna). Kasutajaks registreerimise avalduse esitamisel valitud Salasõna peab olema kordumatu, 8 tähemärgi pikkune (sh sisaldama vähemalt ühte suurt ja ühte väikest tähte ja ühte numbrit). Salasõna ei tohi olla lihtsasti äraarvatav ega sama, mida Kasutaja või Kasutajaks registreerimise avalduse esitanud isik ja/või tema esindaja kasutab mujal. Antud salasõna loetakse Üldtingimuste tähenduses Salasõnaks.

2.1.4.3 kinnitama oma e-posti aadressi (E-post). Tegu peab olema e-posti aadressiga, mida antud isik reaalselt ja igapäevaselt kasutab ning millele on üksnes temal endal ligipääs. Selline e-posti aadress loetakse Üldtingimuste tähenduses E-postiks.

2.1.4.4 esitama muid vajalikke dokumente ja andmeid, mis on Portaalipidajale vajalikud Kasutajaks registreerimissoovi avaldanud isiku tuvastamiseks;

2.1.4.5. Portaalipidaja võib näha ette täiendavaid tingimusi isiku Kasutajaks registreerimiseks.

2.2. Kasutaja tuvastamine

2.2.1 Kasutajaks registreerimisel ja vajadusel Investly kasutamisel peab isik (Kasutaja) enda tuvastamiseks ja vastavalt Portaalipidaja äranägemisele:

2.2.1.1 tegema Portaalipidajale pangaülekande enda nimel Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis olevas krediidiasutuses tema nimele avatud arvelduskontolt või kasutama muud Portaalipidaja poolt aktsepteeritud viisi;

2.2.1.2 esitama kõik Portaalipidaja poolt nõutud dokumendid ja andmed, mida Portaalipidaja peab vajalikuks isiku tuvastamiseks ning rahapesu ja terrorismi tõkestamise eeskirjade täitmiseks;

2.2.1.3 juhul, kui kehtiv õigus ei nõua teisiti, tuvastatakse Kasutaja enne iga toimingu või tehingu tegemist Investlys vähemalt Kasutaja poolt Investlysse enda kasutajatunnuse ja/või Salasõna sisestamisega. Portaalipidaja võib iga hetk esitada täiendavaid tingimusi Kasutaja isiku tuvastamiseks.

2.2.1.4. Kõik Kasutaja Investly konto kaudu tehtud toimingud ja tehingud loetakse vastava Kasutaja taga eksisteeriva isiku poolt tehtud toiminguteks ja tehinguteks.

2.3. Kasutaja üldised kohustused

2.3.1 Kasutaja kohustub:

2.3.1.1 mitte kasutama Investlyt ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sh pettuseks, kelmuseks ega rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil;

2.3.1.2 esitama Portaalipidajale ja teistele Kasutajatele ainult tõest, täielikku, õiget ja mitteeksitavat teavet ning mitte varjama mistahes teavet, mis võib olla oluline Investly kasutamiseks, Investly vahendusel/kaudu sõlmitud lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Üldtingimuste täitmiseks;

2.3.1.3 hoidma Investlysse sisenemiseks ja Investly kaudu lepingute sõlmimiseks ja tahteavalduste tegemiseks ning dokumentide esitamiseks tarvilikke vahendeid ja teadmisi ning kõiki muid autentimisvahendeid (sh Salasõna) viisil, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;

2.3.1.4 teavitama Portaalipidajat viivitamatult Kasutajat Investlys autentida (st ka ligipääsu) võimaldavate andmete ja vahendite kolmanda(te) isiku(te) kätte sattumisest.

2.3.1.5 tagama, et tema Investly kontot ja Investly kasutamiseks vajalikke andmeid ei kasutaks ükski muu isik kui tema, tema lepinguline või seaduslik esindaja ja rakendama selleks vajalikke meetmeid;

2.3.1.6 informeerima viivitamatult Portaalipidajat enda või enda poolt esitatud andmete muutumisest või asjaoludest, mis võivad takistada või häirida Üldtingimustest ning igasugustest Investly kaudu ja vahendusel sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmist, sh ka juhul takistus on ajutine;

2.3.1.7 täitma kõiki Üldtingimustest ja/või Investly kaudu ja/või vahendusel sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi Portaalipidaja ja/või teiste Kasutajate ees tähtaegselt ja täielikult;

2.3.1.8 käituma teiste Kasutajatega ja Portaalipidajaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt;

2.3.1.9 juhul kui Investly kasutamisega saavad Kasutajale kättesaadavaks teiste Kasutajate või teiste isikute isikuandmed, ei tohi Kasutaja neid edastada kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui ta ei ole selleks seadusest tulenevalt kohustatud;

2.3.1.10 hüvitama Portaalipidajale ja/või teistele Kasutajatele igasuguse kahju, mis on tekkinud või võib tekkida tema poolt käesolevates Üldtingimustes sätestatud kohustuste rikkumise tõttu.

2.3.1.11 järgima Portaalipidaja poolt antud juhiseid, mis on vajalikud Investly kasutamiseks;

2.3.1.12 hoidma salajas talle Investly kasutamise kaudu teatavaks saanud teavet, sh teiste Kasutajate kohta käivaid andmeid, äri- ja tootmissaladusi ning infot nende lepingupartnerite, tootmis- ja turundusmahtude ja plaanide ning hindade, müügistrateegia jms kohta ja mitte kasutama seda muul viisil kui Faktooringulepingu sõlmimise ja täitmise otstarbel. Kasutaja kohustub selle kohustuse rikkumisest tuleneva kahju Portaalipidajale ja/või teisele Kasutajale hüvitama.

2.4. Investly konto

2.4.1. Kasutaja poolt Üldtingimuste alusel Investly e-teenuse keskkonda kantud raha hoitakse Portaalipidaja arvelduskontol Eestis tegevusloa alusel tegutsevas krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuste Eesti filiaalis (nimetatud ka Portaalipidaja arveldusarve) eraldi Portaalipidaja enda varast. Portaalipidaja arveldusarvel oleva raha eest Portaalipidaja poolt Kasutajale intressi ei maksta.

2.4.2. Portaalipidaja võib Kasutaja poolt Investlysse Üldtingimuste alusel üle kantud raha vallata ja kasutada üksnes Üldtingimuste kohaselt ja neist tulenevate Portaalipidaja kohustuste täitmiseks. Kasutaja poolt Portaalipidaja arvelduskontole üle kantud raha (s.t. nõue Portaalipidaja vastava arvelduskonto avanud krediidiasutuse vastu) on Kasutaja poolt Portaalipidajale käsundi täitmiseks üle antav vara VÕS 626 mõttes, sh selle paragrahvi lõike 3 tähenduses. Vastav rahasumma pangakontol on oma olemuselt nõue (vastava krediidiasutuse vastu), mille Portaalipidaja on omandanud enda nimel, kuid Kasutaja arvel ja eesmärgiga kasutada seda vaid käsundi täitmiseks. Seega ei kuulu vastav raha Portaalipidaja pankrotivarasse. Portaalipidaja pankroti korral lõpeb käsundiandjaga sõlmitud käsundusleping ning käsundiandja poolt Portaalipidajale käsundi täitmiseks üle antud käsundiandja vara (s.t. nõuded ja vallasasjad) kuulub käsundiandjale tagastamisele.

2.4.3. Portaalipidaja peab iga Kasutajaga seoses Portaalipidaja ning teiste Kasutajate vaheliste Üldtingimustest ja Faktooringulepingust tulenevate arvelduste ja tehingute kohta eraldi jooksvat arvet (nimetatud ka kui Kasutaja Investly konto ja Investly konto). Kõik Kasutaja poolt Portaalipidaja arveldusarvele sooritatud maksed kajastatakse vastaval Kasutaja Investly kontol laekumisena.

2.4.4. Portaalipidajal on õigus teha Kasutaja Investly kontolt mahaarvamisi Kasutaja poolt Üldtingimustest ning teiste Kasutajatega sõlmitud Faktooringulepingutest tulenevate Kasutaja kohustuste täitmiseks. Portaalipidaja tasude ning kulude mahaarvamise järel kustutatakse Faktooringulepingust tulenevad sissenõutavad võlgnevused teiste Kasutajate ees Üldtingimustes ja Faktooringulepingutes sätestatud viisil.

2.4.5. Portaalipidajal on õigus teha Kasutaja Investly kontole juurdearvestusi teiste Kasutajatega sõlmitud Faktooringulepingutest ja Üldtingimustest tulenevate Kasutaja nõuete rahuldamiseks.

2.4.6. Kasutajal on õigus anda Portaalipidajale korraldus Portaalipidaja arveldusarvelt väljamakse sooritamiseks ainult Kasutaja nimel olevale arvelduskontole Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi krediidiasutuses, eeldusel, et sellelt arvelduskontolt oli eelnevalt tehtud makse Portaalipidaja arveldusarvele. Väljamakseid Kasutaja Investly kontolt saab teha vastava Kasutaja Investly konto positiivse saldo ulatuses Investly vastavat tehnilist lahendust kasutades. Positiivse saldo all mõeldakse seda osa kontol olevast summast, mis ei ole kaetud broneeringu ega sissenõutava võlgnevusega Portaalipidaja ega teiste Kasutajate ees. Portaalipidaja on kohustatud vastava ülekandekorralduse täitma ühe (1) tööpäeva jooksul, v.a juhul, kui Kasutaja ei ole esitanud enda tuvastamiseks vajalikke dokumente.

2.5. Isikuandmed ja nende töötlemine

2.5.1. Kasutaja on kohustatud Kasutajaks registreerimisel ja Investly kasutamise jooksul esitama enda isikuandmeid Investly kasutamise ja Faktooringulepingu(te) sõlmimise eesmärgil. Isikuandmete esitamata jätmise korral võib Portaalipidaja keelduda isikut Kasutajaks registreerimast või keelata Investly kaudu Faktooringulepingu(te) sõlmimise.

2.5.2. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Investly Technologies OÜ, registrinumber 12710066, aadress Lai 35-5, Tallinn, Eesti, e-post support@investly.co.

2.5.3. Isikuandmete töötlemise eesmärk on Investly kaudu ja selle sisuks oleva teenuse osutamine, Faktooringulepingute sõlmimine ja täitmine ning teenuse parandamine. Portaalipidaja säilitab isikuandmeid kuni ajaperioodini, mis on vajalik käesolevatest Üldtingimustest ja/või Faktooringulepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmete töötlemise täpsemad selgitused on kirjeldatud Investly privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav aadressil investly.co.

2.6. Lisatingimused Portaali kasutamisel

2.6.1. Portaalipidajal on õigus Kasutaja kasutusõigust piirata kui Kasutajal on võlgnevus Portaalipidaja ja/või teiste Kasutajate ees või Kasutaja ei esita Investly kasutamiseks Portaalipidaja nõutud andmeid või on oht, et Kasutaja (või kolmas isik) kuritarvitab tema Investly kasutusõigust.

2.6.2. Kasutaja poolt Investlys Salasõna kasutamine ja selle Investlysse sisestamine loetakse võrdsustatuks elektroonilise allkirjaga ning Salasõna sisestamisega kinnitab ja teeb Kasutaja omapoolseid siduvaid tahteavaldusi. Juhul, kui Kasutaja on kasutanud tahteavalduse tegemiseks või muul viisil Investly´s enda salasõna, siis loetakse, et selle abil tehtud tehing ei ole tühine vorminõude rikkumise tõttu.

2.6.3. Kasutaja nimel ja tema eest võib tahteavaldusi kinnitada ja esitada (sh kinnitada Müügipakkumist või Ostupakkumist) Portaalipidaja, juhul, kui Kasutaja on andud Portaalipidajale sellise volituse või käsundi või rendib või kasutab sellelaadset tehnilist lahendust. Selliste tahteavalduste kinnitamiseks ja esitamiseks võib Portaalipidaja kasutada ka automatiseeritud protsesse ja tarkvara.

2.6.4. Portaalipidaja pankrot ega likvideerimine ei mõjuta Kasutajate vahel sõlmitud Faktooringulepingute kehtivust. Faktooringulepingutest tulenevad maksed tuleb sel juhul sooritada otse vastavalt vastavate Faktooringulepingute poolte juhistele.

2.6.5. Portaalipidaja poolt Kasutaja E-posti aadressile saadetud teated loetakse Kasutaja poolt kättesaaduks hiljemalt kahekümne nelja (24) tunni möödumisel saatmisest. E-posti teel saadavad Kasutajad Portaalipidajale teateid e-posti aadressil support@investly.co.

2.6.6. Portaalipidajal on õigus seada Arve müüjale limiit (krediidilimiit) selle kohta, kui suures summas võib Arve müüja sõlmida Faktooringulepinguid ühele ja samale Ostjale väljastatud arvete kohta. Portaalipidaja võib keelduda Oksjoni läbiviimisest olukorras, kus Portaalipidaja kahtleb Arve müüja või Ostja majanduslikus võimekuses täita oma kohustusi piisavalt hästi.

3. Faktooringulepingute sõlmimine

3.1. Oksjon

3.1.1. Investly kaudu on võimalik Faktooringulepinguid sõlmida üksnes Oksjoni tulemusena. Ühe ja sama Müügipakkumise alusel saab toimuda ainult üks Oksjon.

3.1.2. Müügipakkumise sisu loetakse Arve müüja tahteavalduse sisuks. Ostupakkumise sisu loetakse Investori tahteavalduse sisuks.

3.1.3. Pärast Arve müüja poolt Müügipakkumise kinnitamist, kontrollib Portaalipidaja formaalselt Müügipakkumises kinnitatud andmete vastavust Üldtingimustes toodud nõuetele. Portaalipidaja ei teosta esitatud andmete/kinnituste /dokumentide sisulist kontrolli. Kontrolli järel käivitab Portaalipidaja Investlys Oksjoni, mis kestab kuni Portaalipidaja poolt otsustatud Oksjoni lõpuhetkeni.

3.1.4. Kui Oksjoni lõpuhetkeks on Investori(te) poolt kinnitatud Ostupakkumis(t)es olev Ostusumma või Ostusummade summa vähemasti võrdne Müügipakkumises toodud Minimaalse Müügihinnaga, on Oksjon õnnestunud.

3.1.5. Kui enne Portaalipidaja poolt määratud Oksjoni lõpuhetke saabumist ilmneb, et Oksjoni jätkamisest sõltumata pole võimalik enam kõrgemat Müügihinda saavutada (kusjuures Portaalipidaja võib seada piiri, millest väiksemat Minimaalset Intressimäära pole võimalik määrata/kinnitada), võib Portaalipidaja Oksjoni ennetähtaegselt lõpetada ja Oksjon loetakse õnnestunuks.

3.1.6. Kui Arve müüja teatab enne Portaalipidaja poolt määratud Oksjoni lõpuhetke saabumist Portaalipidajale, et ta soovib Oksjoni ennetähtaegselt lõpetada, lepivad Arve müüja ja Portaalipidaja kokku Oksjoni ennetähtaegse lõpetamise hetke ning Oksjon lõpetatakse ja loetakse õnnestunuks sedasi kokkulepitud hetke saabumisega. Käesolevas punktis toodud kokkulepe võib olla ka suulises vormis.

3.1.7. Oksjoni lõpuhetkest hiljem tehtud/kinnitatud Ostupakkumisi ei võeta arvesse, v.a kui Ostupakkumine kinnitati/tehti ajal, mil Oksjon oli pikendatud.

3.1.8. Kui Oksjon ei õnnestu, võib Portaalipidajal Oksjoni ühekordselt pikendada, s.t jätkata Oksjoni läbiviimist kuni Oksjoni uue lõpuhetkeni. Müügipakkumine ja kõik seni kinnitatud Ostupakkumised jäävad edasi kehtima vähemalt Oksjoni uue lõpuhetke saabumiseni ning Oksjoni õnnestumise osas lähtutakse Oksjoni uuest lõpuhetkest. Oksjoni uue lõpuhetke määrab Portaalipidaja. Juhul, kui Oksjoni uus lõpuhetk ei lange Oksjoni alustamisel määratud lõpuhetkega samale kuupäevale, liigub Tagasiostu tähtpäev nii mitme päeva võrra edasi, kui mitme päeva võrra muutub Oksjoni lõpuhetk. Juhul, kui pärast Oksjoni ühekordset pikendamist on Oksjoni lõpuhetkeks tehtud Ostupakkumistes toodud Ostusummade summa vähemasti 80% Minimaalsest Müügihinnast, võib Portaalipidaja pikendada Oksjonit ka teistkordselt, kuid mitte rohkem kui 24 tunni võrra.

3.1.9. Investorite poolt tehtud/kinnitatud Ostupakkumised reastatakse paremusjärjestusse (edaspidi ka Paremusjärjestus) põhimõttel, et madalama Minimaalse Intressimääraga Ostupakkumised on paremad. Kui Oksjoni käigus kinnitatakse Ostupakkumisi, milles toodud Minimaalne Intressimäär on üksteisega sama, loetakse paremaks varem kinnitatud Ostupakkumine.

3.1.10. Paremusjärjestuse põhjal summeeritakse Ostupakkumistes toodud Ostusummad viisil, et parima Ostupakkumise Ostusummale liidetakse paremuselt iga järgneva Ostupakkumise Ostusumma kuni liidetud Ostusummade summast piisab Müügihinna suuruse summa saamiseks, võttes arvesse, et Müügihinna suuruse arvutamisel võetakse Intressimäärana aluseks viimasena liidetavas Ostupakkumises toodud Minimaalne Intressimäär. Ülejäänud Ostupakkumiste Ostusummasid ei liideta. Ostupakkumised, milles toodud Ostusummad mahtusid vähemalt osaliselt summeerimistehte sisse on Võitnud Ostupakkumised.

3.1.11. Juhul, kui Ostupakkumistes toodud Ostusummade summa ei ole vähemasti võrdne Minimaalse Müügihinnaga, loetakse kõik need Ostupakkumised Võitnud Ostupakkumisteks.

3.1.12. Investor(id), kes kinnitas(id) Ostupakkumise(d), mis osutus(id) Võitnud Ostupakkumis(t)eks on Võitnud Investor (id). Ostupakkumine, milles toodud Ostusumma oli (on) vastavalt Üldtingimuste puntkile 3.1.10. Ostusummade summeerimistehte viimane liidetav, on Viimasena Võitnud Ostupakkumine ning selle Ostupakkumise kinnitanud Investor on Viimasena Võitnud Investor.

3.1.13. Kui Ostupakkumistes toodud Ostusummade summa ei ole vähemasti võrdne Minimaalse Müügihinnaga, ent Arve müüja on nõustunud lugema Oksjoni ka sedasi õnnestunuks, on tegu Osalise Oksjoniga, mida loetakse samuti õnnestunud Oksjoniks ning kohalduvad järgmised erisused:

3.1.13.1.  Kõiki Ostupakkumise teinud Investorid loetakse Võitnud Investoriteks ning viimasena Võitnud Ostupakkumiseks loetakse Paremusjärjestuse viimane Ostupakkumine.

3.1.13.2. Müügihinnaks loetakse kõikide tehtud Ostupakkumiste Ostusummade summa.

3.1.13.3. Arve müüja loovutab Nõude täielikult Võitnud Investoritele ning Arve tasumise korral tasutakse Arve müüjale edasi Müügihinnast, Intressidest, Viivitustasust, Viivistest ja muudest Arvega seotud kuludest ülejääv summa.

3.1.13.4. Juhul, kui Arve tasutakse üksnes osaliselt, makstakse Arve müüjale edasi Müügihinnast, Intressidest, Viivitustasust, Viivistest ja muudest Arvega seotud kuludest ülejääv summa ning ülejäänud tasumata osas loovutatakse Nõue tagasi Arve müüjale.

3.1.15. Osalise Oksjoni korral võib korraldada ülejäänud Arve summa/Nõude summa osas uue Oksjoni ning sel juhul loetakse, et vastava osa Nõudest omandavad uuel Oksjonil Ostupakkumised teinud Võitnud Investorid ning Arve müüjal ei teki Üldtingimuste punktides 3.1.13.3. ja 3.1.13.4. sätestatud õigust ülejääva summa edasimaksmisele või Nõude osa loovutamisele.

3.1.15. Oksjoni õnnestumise korral sõlmitakse Oksjoni lõpuhetkel automaatselt (ja loetakse sõlmituks) Arve müüja ja Võitnud Investori(te) vahel Faktooringuleping(ud). Iga Võitnud Investoriga sõlmitakse automaatselt Faktooringuleping vastava Võitnud Investori Võitnud Ostupakkumises toodud Ostusumma ulatuses.

3.1.16. Kui kõikide Võitnud Investoritega Faktooringulepingute sõlmimisega tekiks olukord, et Faktooringulepingu(te) alusel tasutaks Müügihinnast suurem summa, siis Arve müüja ja viimasena Võitnud Investori vahel sõlmitakse Faktooringuleping ulatuses, millega viimasena Võitnud Investor tasub Müügihinna osa summas, mis on Paremusjärjestuses tema Võitnud Ostupakkumistest paremaks osutunud Võitnud Ostupakkumiste Ostusummade summa ning Müügihinna vahe.

3.1.17. Portaalipidaja registreerib kõik Oksjonil tehtud Ostupakkumised ajalises järjekorras. Sealjuures on määrav Investly süsteemi kell.

3.1.18. Portaalipidajal on õigus avaldada Oksjoni tulemusi ja andmeid selle protsessi ja käigu (sh Kasutajate tahteavalduste) kohta. Portaalipidajal on õigus (ent mitte kohustus) Oksjoni käigus ja Oksjoni kohta andmete avaldamisel avaldada Kasutaja tegeliku nime asemel üksnes tema kasutajanimi või kasutajatunnus.

3.2. Oksjoni läbiviimisest keeldumine

3.2.1. Portaalipidajal on õigus keelduda Oksjoni läbiviimisest juhul kui:

3.2.1.1. Arve müüja ei ole täitnud Üldtingimustes sätestatud nõudeid või rikub või on rikkunud Üldtingimusi või muid Investly kasutamise käigus sõlmitud lepingutest tulenevaid kohustusi,

3.2.1.2. Ostja on andnud ebaõige sisuga või mittetäielikke kinnitusi või,

3.2.1.3. Arve summa on väiksem kui viissada (500) eurot või,

3.2.1.4. Arve maksetähtpäevani jäänud 14 (neliteist) või vähem kalendripäeva või,

3.2.1.5. Arve müüja pole Arvel märgitud Nõude aluseks olevat Lepingulist kohustust veel täitnud või,

3.2.1.6. Arve müüja ja Portaalipidaja vahel on pooleli vaidlus või läbirääkimised seoses Arve müüjale väljamakstud rahasummadega või Arve müüja õigus Investlyt kasutada on piiratud või,

3.2.1.7. Arve müüja poolt esitatud Arve ei võimalda tuvastada loovutatavat Nõuet või Arvel puudub Arve väljastamise kuupäev ja/või maksetähtpäev või Arve ei ole väljastatud eurodes või,

3.2.1.8. Arve ei ole vähemasti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või sellel on kustutatud, maha tõmmatud või lisatud infot (v.a Arve väljastaja ja/või Ostja poolt volitatud kauba saaja või teenuse vastuvõtja allkirjad ja kinnitused pretensioonide puudumise kohta) või;

3.2.1.9. Arve adressaadiks oleva Ostja viivitus varasemate maksete tasumisega on olnud viimase kuue (6) kuu jooksul pikem kui üheksakümmend (90) kalendripäeva või;

3.2.1.10. Arve aluseks olevale Lepingule kohaldub muu õigus kui Eesti Vabariigi õigus ning Arve aluseks olevast Lepingust tulenevad vaidlused ei kuulu lahendamisele Eesti Vabariigi kohtutes või;

3.2.1.11. Arve müüja või Ostja tegutseb võlgade ümberkujundamise- või saneerimiskava alusel või Arve müüja või Ostja ühineb, jaguneb või kujundatakse ümber.

3.2.1.12. Arve müüjal või Ostjal on riigile tasumata maksud või on muu mõjuv põhjus keeldumiseks.

3.2.2. Portaalipidaja ei korralda Oksjoni juhul kui:

3.2.2.1. Portaalipidaja poolt ettenähtud Krediidilimiit on ületatud või see ületataks Müügipakkumise alusel Faktooringlepingute sõlmimise tulemusena või kui Portaalipidaja on seadnud Arve müüjale vastava Ostjaga seotud Nõuete faktoorimise rahalise piiri ja see ületataks,

3.2.2.2. Portaalipidajale ilmneb, et Arve müüja on andnud Müügipakkumise kinnitamiseks (ja sellele eelnevalt) tahtlikult ebaõige sisuga kinnitusi või esitanud valeandmeid või ebaõige sisuga dokumente,

3.2.2.3. Portaalipidajale ilmneb, et Ostja on andnud tahtlikult ebaõige sisuga kinnitusi või puudub Üldtingimustes sätestatud Ostja kinnitus, mis on Oksjoni korraldamise eelduseks,

3.2.2.4. Portaalipidaja saab teada, et Arve müüja või Ostja suhtes toimub pankroti- või likvideerimismenetlus.

3.2.2.5. Portaalipidaja saab teada, et Arve müüja või Ostja pädev esindusorgan on otsustanud lõpetada Arve müüja või Ostja tegevuse.

3.2.2.6. Arve müüja ja Ostja juhatusse, tegevjuhtkonda või omanikeringi kuuluvad samad isikud või on tegemist eelnimetatud isikute lähisugulastega või toimuvad olulised muudatused Arve müüja või Ostja omanikeringis või Arve müüjat ja Ostjat võib käsitleda kui ema- ja/või tütarettevõtet või Arve müüjal on lähtuvalt olulisest osalusest Ostja äriühingus sellega ühishuvid,

3.2.2.7. Arve maksetähtaeg on pikem kui 270 kalendripäeva.

3.2.2.8. esineb asjaolu, mille põhjal Portaalipidaja võib eeldada, et Arve müüja või Ostja ei pruugi täita oma kohustusi Investorite ja/või Portaalipidaja ees.

3.3. Müügipakkumine

3.3.1. Faktooringulepingu(te) sõlmimiseks kinnitab Arve müüja Oksjonile eelnevalt Investlys vastavasisulise Müügipakkumise.

3.3.2. Müügipakkumise kinnitamisvõimaluse saamiseks tuleb Arve müüjal sisestada Portaali:

3.3.2.1. Arve, millel aluseks oleva Nõude loovutamiseks soovib ta Faktooringulepingu(d) sõlmida ja;

3.3.2.2. Arve summa, number ja maksetähtpäev, kui need ei ole toodud Arvel. Portaalipidaja võib nõuda Arve müüjalt Arve aluseks olevale Nõudele kohalduva õiguse ja kohtualluvuse kohta andmete esitamist;

3.3.2.3. Ostja andmed, sealhulgas Ostja aadress ja toimiv telefoninumber ning e-posti aadress;

3.3.2.4. Ostja kinnitus kui Ostja kinnituse hankimist ei korralda Portaalipidaja;

3.3.2.5. Portaalipidaja poolt nõutud juhul kolmanda isiku poolt Faktooringulepingute(ga) seoses käenduse andmist või garantiikirja tõendavad dokumendid ja lepingud.

3.3.3. Arvete ning loovutatavate Nõuete suhtes ei tohi kehtida nõuete loovutamise piirangut ja seda ei tohi olla tasaarvestatud ning Ostjal ei tohi olla tasaarvestatavaid nõudeid Arve müüja vastu, mille tähtaeg on saabunud või mille tähtaeg on määratlemata või määratud Müügipakkumise esitamise hetkega. Juhul kui Ostja on loobunud õigusest loovutatavat Arvet või Nõuet tasaarvestada, võib Portaalipidaja lugeda, et tasaarvestatavad nõuded puuduvad.

3.3.4. Ostja kinnituseks on:

3.3.4.1. dokument (sh ka kirjavahetus), millest nähtub, et Ostja on Arve kätte saanud ja seda aktsepteerinud (sh sellel toodud Arve summat ja maksetingimusi) või;

3.3.4.2. dokument (sh ka kirjavahetus), millest nähtub, et Ostja kinnitab, et Arve müüja poolt on Arve aluseks oleva Nõude eeldused täidetud (sh võib selliseks dokumendiks olla Ostja allkirjastatud saateleht, tööde üleandmise-vastuvõtmise akt vms) või;

3.3.4.3. muu asjaolu, mille põhjal on võimalik eeldada, et Ostja ja Arve müüja vahel on lepinguline suhe ja pooltel puudub vaidlus selle üle, et Ostja kohustub tasuma selle alusel Arve summale vastava summa;

3.3.5. Juhul, kui Arve müüja Ostja kinnitust ei esita, võib Portaalipidaja hankida Ostja kinnituse iseseisvalt (v.a kui tegu on Teavitamiseta loovutamisega) ning sel viisil saadud Ostja kinnitus võib olla antud ka suulises vormis. Arvete puhul, mis liigituvad e-arveteks, võib Portaalipidaja loobuda Ostja kinnituse nõudmisest ja Oksjoni korraldada ilma Ostja kinnituseta.

3.3.6. Ostja kinnitus ei pea olema võlatunnistus ega oma ilmtingimata võlatunnistuse mõju. Portaalipidaja võib nõuda, et Ostja kinnitus oleks võlatunnistus.

3.3.7. Müügipakkumises määrab ja kinnitab Arve müüja:

3.3.7.1. Arve (sh Arve detailandmed ning Arve maksetingimused ja -tähtaja), mille aluseks oleva(d) Nõude(d) Arve müüja Faktooringulepingu(te) alusel Võitnud Investori(te)le loovutab;

3.3.7.2. Arve summa, Arve maksetähtpäeva, Minimaalse Müügihinna, Maksimaalse Intressi, Tagasiostu tähtpäeva, Tagasiostuhinna ja Tehingutasu;

3.3.7.3. et kõik Arvel märgitud andmed on õiged ja täielikud ning Arvel märgitud Nõue (Nõuded) on Arve summa ulatuses sissenõutavad, neid ei ole tasaarvestatud ega loovutatud kolmandatele isikutele ja Arve alusel tasumisele kuuluvat tasu ei ole vähendatud (hinda alandatud);

3.3.8. Müügipakkumise kinnitamine on (ja loetakse kui):

3.3.8.1. Arve müüja siduv pakkumus teis(t)ele Kasutaja(te)le automaatselt sõlmida Võitnud Investori(te)ga Faktooringuleping(ud) arvestades Müügipakkumises olevaid tingimusi, Üldtingimusi, Oksjoni protsessi (sh selle tulemust) ja nende mõju Faktooringulepingu(te) tingimustele ja;

3.3.8.2. Arve müüja kinnitus ja nõustumine käesolevate Üldtingimustega, Faktooringulepingu(te) sõlmimisega ning Tehingutasu (ja sellele lisanduva käibemaksu) tasumise kohustusega;

3.3.8.3. Arve müüja poolt Portaalipidajale volituse andmine teistele Kasutajatele Arve müüja nimel ja arvel Müügipakkumise tegemiseks ja sellele antud tahteavalduste vastuvõtmiseks ning Faktooringulepingu(te) sõlmimiseks (arvestades käesolevaid Üldtingimusi ja tahteavaldusi) ja;

3.3.8.4. Arve müüja nõustumiseks, et Müügipakkumise kinnitamine võib talle kaasa tuua varalisi kohustusi ning Oksjoni õnnestumise korral sõlmib ta Võitnud Investori(te)ga automaatselt Faktooringuleping(ud), ilma, et selleks oleks vaja ühtegi muud temapoolset tahteavaldust.

3.3.9. Müügipakkumise kinnitamiseks tuleb Arve müüjal sisestada Portaali enda Salasõna. Müügipakkumine loetakse kinnitatuks alates Arve müüja poolt tema Salasõna sisestamisest.

3.3.10. Müügipakkumist (ja selle kinnitust) on Arve müüjal võimalik tagasi võtta kuni Oksjonil esimese Ostupakkumise kinnitamiseni. Müügipakkumise tagasivõtmine ei väära Arve müüja kohustust tasuda Tehingutasu ja sellele lisanduv käibemaks.

3.3.11. Koondarve korral toimub kinnitamine koondarve osas, mitte iga üksiku Arve osas eraldi.

3.3.12. Müügipakkumises olevad tingimused ja andmed, mida Arve müüja eraldiseisvalt ei kinnita, muutuvad Müügipakkumise kinnitamisega selle ja Faktooringulepingu(te) lahutamatuks osaks.

3.4. Ostupakkumine

3.4.1. Faktooringulepingu sõlmimiseks kinnitab Investor Oksjoni käigus Portaalis vastava Müügipakkumise kohta Ostupakkumise.

3.4.2. Ostupakkumises määrab ja kinnitab Investor Ostusumma ja Minimaalse Intressimäära. Portaalipidaja võib seada piiri, millest väiksemat Minimaalset Intressimäära ei saa määrata/kinnitada.

3.4.3. Kinnitada ei saa Ostupakkumist, milles toodud Minimaalne Intressimäär oleks suurem kui vastavas Müügipakkumises toodud Maksimaalne Intressimäär.

3.4.4. Investori poolt Ostupakkumise kinnitamine on (ja loetakse kui):

3.4.4.1. Investori siduv nõustumus Müügipakkumisele, mille alusel sõlmib Investor automaatselt Arve müüjaga Faktooringulepingu, juhul kui vastav Ostupakkumine osutub Võitnud Ostupakkumiseks, võttes arvesse vastavas Ostupakkumises kinnitatud tingimusi, Üldtingimusi, Oksjoni protsessi (sh selle tulemust) ja nende mõju Faktooringulepingu (te) tingimustele ja;

3.4.4.2. Investori nõustumus Üldtingimustega ja Investori volitus Portaalipidajale tema nimel ja arvel vastava Müügipakkumisega seoses Faktooringulepingu(te) sõlmimiseks arvestades Ostupakkumist ja;

3.4.4.3. Investori nõustumiseks, et Ostupakkumise kinnitamine võib talle kaasa tuua varalisi kohustusi ning Oksjoni õnnestumise korral sõlmib ta Arve müüjaga automaatselt Faktooringulepingu, ilma, et selleks oleks vaja ühtegi muud temapoolset tahteavaldust.

3.4.5. Ostupakkumise kinnitamiseks peavad Investoril olema pakutud Ostusumma ulatuses broneerimata vahendid oma Investly kontol. Ostupakkumise tegemisel broneeritakse pakutav summa tema Investly kontol. Broneeritud summa arvelt ei saa kinnitada uusi Ostupakkumisi ega seda Investly kontolt välja kanda, v.a selle Ostupakkumise alusel Faktooringulepingu sõlmimisel Arve müüja Investly kontole. Broneering lõppeb, kui Oksjon lõppeb ilma vastava Ostupakkumise kinnitanud Kasutajaga Faktooringulepingut sõlmimata.

3.4.6. Ostupakkumise kinnitamiseks tuleb Investoril sisestada Portaali enda Salasõna. Ostupakkumine loetakse kinnitatuks alates Kasutaja poolt tema Salasõna sisestamisest. Ostupakkumist (ja selle kinnitust) ei ole Kasutajal võimalik tagasi võtta. Kui Ostupakkumine tehakse Portaalipidaja poolt võimaldatud automatiseeritud tarkvaralahenduste abil (nt automaatpakkuja), siis ei tule Ostupakkumise kinnitamiseks eraldi Salasõna sisestada ja Ostupakkumine loetakse kinnitatuks ka ilma igakordselt Salasõna sisestamata.

3.4.7. Ostupakkumises sisalduvad tingimused ja andmed, mida Kasutaja eraldiseisvalt ei kinnita, muutuvad Kasutaja poolt Ostupakkumise kinnitamisega Ostupakkumise ja Faktooringulepingu lahutamatuks osaks.

4. Faktooringulepingute üldised tingimused

4.1. Kõikide Investly kaudu sõlmitud Faktooringulepingute lahutamatuks osaks on käesolevad Üldtingimused (oma täies ulatuses), Müügipakkumine, Võitnud Ostupakkumised ja Oksjoni tulemus.

4.2. Müügihind

4.2.1. Müügihind on tasu, mille eest Arve müüja loovutab Oksjoni õnnestumisel Arve(te) aluseks oleva(d) Nõude(d) Võitnud Investori(te)le.

4.2.2. Müügihind kujuneb Müügipakkumise, Võitnud Ostupakkumis(t)e ja Oksjoni alusel järgmise valemi põhjal: Müügihind = Arve Summa / ( 1 + Intressimäär / 365 x Finantseerimise periood ). Intressimäär on viimasena Võitnud Ostupakkumises toodud Minimaalne Intressimäär. Eeltoodud matemaatilise tehte tulemus on Müügihinna suurus.

4.3. Müügihinna tasumine

4.3.1. Iga Võitnud Investori poolt Faktooringulepingu alusel omandatava Nõude osa eest makstav tasu on sama, mis tema poolt Müügihinnast tasutav osa vastavalt tema Ostupakkumisele ja Oksjoni tulemusele. Arve müüjale Müügihinna tasumisega loetakse täidetuks kõikide Võitnud Investorite ja Portaalipidaja kohustused Arve müüja ees.

4.3.2. Arve müüja poolt Võitnud Investori(te)le loovutatud Nõude (Nõuete) eest tasub Võitnud Investor (tasuvad Võitnud Investorid) Arve müüjale Müügihinna. Üldjuhul tasutakse Müügihind Võitnud Investori(te) arvelt Arve müüja kontole Oksjoni lõppemisega samal päeval (tingimusel, et Oksjon õnnestus) juhul, kui Oksjon lõppeb varem kui kell 15:00 (Tallinna aja järgi, so UTC+3 tundi). Juhul kui Oksjon lõppeb kell 15:00 või hiljem, kantakse Müügihind Arve müüja kontole Oksjonile järgneval tööpäeval, ent võimaluse korral võidakse see Arve müüja kontole ka Oksjoniga samal päeval kanda. Võitnud Investorite nimel ja arvel võib vastava ülekande teha Portaalipidaja.

4.3.3. Võitnud Investoritel (ja Portaalipidajal nende nimel) on õigus keelduda Arve müüjale Müügihinna tasumisest ning taganeda Faktooringulepingu(te)st juhul, kui ilmneb, et Arve müüja poolt esitatud andmed ja kinnitused või Ostja kinnitus ei vasta enam tegelikule olukorrale või vahepealsel ajal on selgunud Üldtingimuste punktis 3.2. (ja selle alapunktides) sätestatud asjaolu, millest ei olnud Portaalipidaja teadlik enne Oksjoni alustamist.

4.3.4. Arve müüjale tasutavast Müügihinnast arvatakse maha Tehingutasu, mis tasutakse Müügihinnast otse Portaalipidajale.

4.4. Nõuete loovutamine

4.4.1. Oksjoni õnnestumise korral Arve müüja loovutab automaatselt sõlmitud Faktooringulepingu(te)ga Arve aluseks oleva (d) Nõude(d) täielikult (sh kõrvalnõuded ning kõik Nõuet tagavad nõuded) Võitnud Investoritele, võttes arvesse, et:

4.4.1.1. Nõue, osas milles see kuulub loovutamisele Võitnud Investori(te)le, loovutatakse osade kaupa igale Võitnud Investorile, kusjuures iga Võitnud Investor omandab Nõude osa suuruses ja summas, mis vastab proportsionaalselt sellele, kui suure osa tasus ta Müügihinnast.

4.4.1.2. Arve müüja poolt Nõude (Nõuete loovutamine) toimub samahetkeliselt Oksjoni lõppemisega ja loetakse igatahes toimunuks hetkest, mil Arve müüjale on tasutud Müügihind

4.4.2. Nõude (Nõuete) loovutamine toimub Teavitamisega või Teavitamiseta loovutamise teel.

4.4.3. Teavitamisega loovutamise korral teavitab Portaalipidaja vastavat Ostjat Nõude loovutamisest automaatselt, edastades Ostjale vastavasisulise e-kirja ning esitab uute võlausaldajate esindaja rekvisiidid Arve tasumiseks Portaalipidaja arveldusarvele, v.a juhul kui Ostjat on juba Arve väljastamisel teavitatud Nõude loovutamisest. Portaalipidaja võib nõuda, et enne Müügihinna tasumist teataks Arve müüja Ostjale Arve aluseks oleva Nõude (Nõuete) loovutamisest ning keelduda Arve müüjale Müügihinna väljamaksmisest kuni Arve müüja on seda tõendanud.

4.4.4. Teavitamiseta loovutamise korral vastavat Ostjat nõude loovutamisest ei teavitata ning Arve müüja kohustub Oksjoni lõppedes ja enne Müügihinna ülekandmist andma Ostjale korralduse tasuda Arve vastavalt Portaalipidaja poolt etteantud arvelduskontole ja juhistele. Korralduse (milleks võib olla ka Arve ise), millega Arve müüja annab Ostjale juhise tasuda Arve vastavalt Portaalipidaja poolt etteantud arvelduskontole ja juhistele, kohustub Arve müüja edastama Portaalipidajale.

4.4.5. Juhul, kui Võitnud Investori(te)le Faktooringulepingu(te) alusel loovutatud Nõue on kindlustatud krediidikindlustusega (või muu sarnase kindlustusega), mille kohaselt hüvitab kindlustusandja Nõude mittetasumisega seotud kahju ning sellise kindlustuslepingu kohaselt on soodustatud isikuks Arve müüja, loetakse, et sellisest kindlustuslepingust Arve müüjale tulenevad õigused (sh õiguse saada kindlustushüvitis) on loovutatud Võitnud Investoritele ja/või Portaalipidajale.

4.5. Arve tasumine

4.5.1. Ostja kohustub tasuma Arve summa täies ulatuses Arve maksetähtpäevaks Arvel või Portaalipidaja poolt Ostjale saadetud Nõuete loovutamise teates näidatud rekvisiitide kohaselt Portaalipidaja arveldusarvele.

4.5.2. Portaalipidaja kannab Ostjalt Portaalipidaja arveldusarvele laekunud makse vastava(te)s summa(de)s Võitnud Investori(te) Investly konto(de)le (st jagab ning kannab ülejäänud summa Võitnud Investorite Investly kontodele proportsionaalselt vastavalt iga Võitnud Investoriga sõlmitud Faktooringulepinguga seotud Ostusumma suhtele Müügihinda).

4.5.3. Juhul, kui Ostja ei ole Arve maksetähtpäevaks Investori(te)le loovutatud Nõudeid kajastavat Arvet täies ulatuses tasunud, siis on Portaalipidajal õigus (sh Võitnud Investorite nimel) nõuda Ostjalt tasumata Arve summalt Lepingujärgse viivise tasumist Arve maksetähtpäeva ning Arve täieliku tasumise vahelise perioodi eest. Portaalipidajal on õigus vastavat õigust rakendada hoolimata sellest, kas Arve müüja on Viivitustasu ja viivise maksmise kohustuse täitnud või ei.

4.5.4. Kui Ostja on tasunud Arve (sh Lepingujärgse viivise või tasunud Arve osaliselt) Arve müüjale, kohustub Arve müüja sellest Portaalipidajat viivitamatult teatama ja kandma vastava summa Portaalipidaja poolt osutatud muule pangakontole hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul alates selle laekumisest. Portaalipidaja kannab Arve müüjalt makse laekudes vastava summa edasi samadel alustel, nagu oleks selle tasunud Portaalipidaja arveldusarvele Ostja.

4.5.5. Portaalipidaja peab arvestust loovutatud Nõuete osas ja saadab Ostja e-postile vajadusel meeldetuletuskirjad Arve ning Lepingujärgse viivise tasumise nõudes.

4.5.6. Kui Arve müüja saadab Portaalipidaja nõusolekul Ostjale kreeditarve või vähendab muul viisil Ostja poolt Arve alusel makstavat summat või kui Arve müüja teeb Ostjale ettepaneku teha allahindlust, kohustub Arve müüja viie (5) tööpäeva jooksul vastava soodustuse rakendamisest maksma oma Investly kontole (või Portaalipidaja poolt osutatud pangakontole) summa, mis vastab Arve alusel tasumisele kuuluva summa vähendamisele või tehtud allahindluse osale. Portaalipidaja kannab Arve müüjalt makse laekudes vastava summa edasi Võitnud Investoritele proportsionaalselt laekunud summa suurusele ja arvestades seda kui suure summa on iga Võitnud Investor õigustatud saama.. Arve müüja kohustub esitama Portaalipidajale viivitamatult vastava kreeditarve. Kui Arve müüja neid kohustusi kohaselt ei täida, on Portaalipidajal õigus (sh Võitnud Investorite nimel) nõuda Arve müüjalt Tagasiostukohustuse kohest täitmist.

4.5.7. Juhul, kui peale Arve tasumist Ostja poolt nõutakse Võitnud Investori(te)lt tulenevalt seadusandluse tõlgendusele või muudatusele sisse käibemaks või mõni muu maks, on Arve müüja vastutav ka nende viivitamatu tasumise eest Võitnud Investori(te) asemel.

4.6. Arve müüja üldised kohustused

4.6.1. Arve müüja kohustub:

4.6.1.1. mitte tegema Portaalipidaja eelneva kirjaliku nõusolekuta Ostjale allahindlust või muud soodustust, mille tulemusena Arve alusel tasumisele kuuluv summa väheneks;

4.6.1.2. mitte muutma Arvet ja selle aluseks oleva Nõude aluseks olevat Lepingut ilma Portaalipidaja eelneva kirjaliku nõusolekuta;

4.6.1.3. mitte tegema ilma Portaalipidaja eelneva kirjaliku nõusolekuta mistahes tehinguid või toiminguid, mille tulemusena väheneks loovutatud Nõude väärtus (sh koormataks nõuet) ja/või selle mõjutataks selle sissenõutavust ja tasumise tingimusi;

4.6.1.4. mitte andma Ostjale ühtegi juhist, mille tulemusena tasutaks Arve muul viisil ja/või juhistel, mis ei vasta Portaalipidaja poolt Arve müüjale ja/või Ostjale antud juhistele;

4.6.1.5. hüvitama Portaalipidajale ja Võitnud Investori(te)le kahju, mis tekib Arve müüja ja/või Ostja poolt ebaõige sisuga antud kinnitus(t)e või heade kommete vastase käitumise tagajärjel;

4.6.1.6. osutama Portaalipidajale ning Võitnud Investoritele igakülgset abi loovutatud Nõude olemasolu ja sissenõutavuse tõendamiseks ning esitama kõik Nõude aluseks olevat Lepingut tõendavad dokumendid viie (5) tööpäeva jooksul vastavasisulise nõude saamisest;

4.6.1.7. teavitama Portaalipidajat kõikidest loovutatud Nõudega seotud asjaoludest;

4.6.1.8. juhul, kui Ostja ei ole Arve maksetähtpäevaks Arvet täies ulatuses tasunud, tasuma Viivitustasu iga päeva eest kuni Tagasiostuhinna tasumiseks ettenähtud tähtpäevani (k.a);

4.6.1.9. täitma Tagasiostukohustust;

4.6.1.10. tasuma Faktooringulepingu(te)st ja/või käesolevatest Üldtingimustest tuleneva kohustuse täitmisega viivitamisel (sh Tagasiostuhinna tasumisega viivitamisel) võlgnetava summa jäägilt iga viivitatud päeva eest viivist vastavalt Viivise määrale;

4.6.1.11. informeerima Portaalipidajat mistahes vaidluse tekkimisest Ostjaga või sellise vaidluse võimaluse ilmsikstulekust. Vaidluse tekkimisel kohustub Arve müüja vaidlust lahendama ja täidab oma kohustusi loovutatud Nõude aluseks oleva Lepingu kohaselt.

4.6.1.12. Arve müüja vastutab Ostja poolt Arve tasumise eest ning on Ostjaga koos solidaarvõlgnikuks Võitnud Investorite ja Portaalipidaja ees.

4.6.1.13. Arve müüja peab Portaalipidajat teavitama, kui ta käesoleva lepingu kehtivusaja jooksul samaaegselt kasutab teise faktooringuteenuse pakkuja teenuseid arvete/nõuete faktoorimiseks/rahastamiseks.

4.7. Tagasiostukohustus

4.7.1. Juhul, kui Ostja ei ole Tagasiostu tähtpäevaks Arvet (Arveid) täielikult tasunud, kohustub Arve müüja ostma Faktooringulepinguga loovutatud Nõude(d) tagasi (täitma Tagasiostukohustuse) kolme tööpäeva jooksul alatesTagasiostu tähtpäevast. .

4.7.2.Tagasiostukohustuse realiseerumise korral kohustub Arve müüja tasuma Võitnud Investori(te)le Tagasiostuhinna, Viivitustasu ja viivised).

4.7.3. Tagasiostuhinna, Viivitustasu ja viivised kohustub Arve müüja kandma pangakontole, millelt talle tasuti Müügihind või vastavalt muule Portaalipidaja poolt antud juhisele. Maksekorraldusele märgitud makse selgitus ei oma õiguslikku tähendust.

4.7.4. Arve müüja poolt tehtud maksed edastatakse pärast sissenõudmiskulude mahaarvamist Võitnud Investori(te) Investly konto(de)le, proportsionaalselt laekunud summa suurusele ja arvestades seda kui suure summa on iga Võitnud Investor õigustatud saama.

4.7.5. Arve müüja poolt tehtud makse(te)st loetakse tasutuks järjekorras: esimesena sissenõudmiskulud (nii Arve müüjalt või Ostjalt) Teisena Viivitustasu; kolmandana viivised; neljandana Tagasiostuhind.

4.7.6. Kui rakendub Tagasiostukohustus, ent Ostja on sellele eelnevalt Arve osaliselt tasunud või Ostja tasub Tagasiostukohustuse rakendumise järgselt Arve osaliselt või täielikult, loetakse Ostja poolt tasutud summast esmalt tasutuks sissenõudmiskulud, seejärel Viivitustasu ja viivised ja viimaks Arve (osas mis jäi üle Lepingujärgsete viiviste tasumisest). Arve summa tasumise arvelt vähenevad Arve müüja poolt vastavalt Tagasiostukohustusele tasumisele kuuluvad kohustused.

4.7.7. Juhul, kui Võitnud Investori(te)le loovutatud Nõue on kindlustatud krediidikindlustusega vähenevad Arve müüja poolt Tagasiostukohustuse kohaselt tasumisele kuuluvad kohustused kindlustusandja poolt Võitnud Investori(te)le või Portaalipidajale hüvitatud summa võrra üksnes Arve summa osas.

4.7.8. Kui Arve müüja on kõik Tagasiostukohustusest tulenevad kohustused täielikult täitnud loovutavad Võitnud Investorid ja/või Portaalipidaja Arve aluseks oleva(d) Nõude (või Nõuded) automaatselt tagasi Arve müüjale osas, milles Ostja ei ole Nõuet (Nõudeid) tasunud või mille ulatuses ei ole kindlustusandja seda omandanud. Kui tagasiloovutatav Nõue on Ostja poolt täielikult tasutud või kindlustusandja poolt täielikult omandatud, siis Nõude Arve müüjale tagasiloovutamist ei toimu, kuid see ei väära Arve müüja kohustust tasuda Tagasiostukohustusest tulenenud kohustused.

4.7.9. Tagasiostukohustuse täieliku ja kohase täitmiseni, sh ka Viivitustasu, viivise ja Tehingutasu täieliku tasumiseni kuulub Lepingujärgsete Nõuete omandiõigus Võitnud Investori(te)le või vastavalt Üldtingimuste punktile

4.9.4. ainult Portaalipidajale. Seejuures loovutatakse Tagasiostukohustuse nõuetekohase täitmise hetkest automaatselt Arve müüjale tagasi ka Nõuetega seotud Lepingujärgse viivise nõue, v.a viiviste osas, milles Ostja on Lepingujärgsed viivised juba jõudnud Portaalipidajale kui Võitnud Investori(te) esindajale või Portaalipidajale endale tasuda.

4.7.10. Kui Ostja on Võitnud Investorile ja Portaalipidajale loovutatud Nõude tasaarvestanud nõudega Arve müüja vastu, alandanud hinda või taganenud Arve aluseks olevast Lepingust (või selle üles öelnud), või kasutab õigust keelduda vastastikuse kohustuse täitmisest, siis tekib Arve müüjal Tagasiostukohustus, mille ta kohustub täitma Portaalipidajalt vastavasisulise nõude esitamise hetkest alates kolme (3) tööpäeva jooksul olenemata sellest kas Ostja tegevus on õiguspärane või mitte.

4.7.11. Võitnud Investoril ja Portaalipidajal puudub kohustus teavitada Ostjat Tagasiostukohustuse täitmisest Arve müüja poolt.

4.7.12. Tagasiostuhind on tasu, mille Arve müüja kohustub Tagasiostukohustuse rakendumisel Võitnud Investori(te)le Nõuete tagasiloovutamise eest tasuma. Tagasiostuhind (ja selle suurus) kujuneb vastavalt järgmisele tehtele: Arve summa – osa, mille ulatuses Arve on tasutud.

4.8. Viivis ja leppetrahvid

4.8.1. Arve müüja kohustub Tagasiostuhinna tasumisega või muude Faktooringulepingust ja/või Üldtingimustest tulenevate maksete tasumisega viivitamisel tasuma Võitnud Investori(te)le viivist iga viivitatud päeva eest vastavalt Viivise määrale. Viivise määr on sama suur kui Intressimäär. Päevane Viivise määr on sama suur kui Intressimäär / 365.

4.8.2. Portaalipidaja ja/või Võitnud Investori(te) poolt Ostjalt Lepingujärgse viivise nõudmine ja Ostja poolt Lepingujärgsete viiviste tasumine ei võta Portaalipidajalt ja/või Võitnud Investori(te)lt õigust nõuda Arve müüjalt viivist Tagasiostuhinna tasumisega viivitamise korral.

4.8.3. Arve müüja kohustub Ostja poolt Arve maksetähtpäevaks Arve maksmata jätmise korral (sõltumata sellest, kas jäeti maksmata kogu või osa Arvest) tasuma Võitnud Investori(te)le ja/või Portaalipidajale leppetrahvi (Viivitustasu).

4.8.4. Viivitustasu tuleb maksta Arve maksetähtpäeva ning Tagasiostuhinna tasumise tähtpäeva vahele jääva iga päeva eest (sh ka Tagasiostuhinna tasumise tähtpäeva eest) mil Arvet pole täielikult tasutud.

4.8.5. Portaalipidajal on õigus Võitnud Investori(te) nimel mitte nõuda Viivitustasu maksmist ja loobuda Viivitustasu nõudest, kui Ostja viivitus ei ole mitte rohkem kui kolm (3) tööpäeva.

4.8.6. Viivitustasu arvestatakse tasumata Arve summalt iga päeva eest määras, milleks on Oksjoni käigus kujunenud Intressimäär, arvestatuna päevasesse määra (Intressimäär / 365).

4.8.7. Portaalipidajal on Võitnud Investori(te) nimel õigus nõuda Arve müüjalt leppetrahvi kuni kaks protsenti (2%) Arve summast, kui mõni Arve müüja kinnitus või esitatud andmed osutuvad valeks või Arve müüja on rikkunud käesolevaid Üldtingimusi ja/või Faktooringulepingut viisil, et see mõjutab Võitnud Investoritele ja/või Portaalipidajale Arve tasumist neid või nende huve kahjustavalt.

4.9. Maksehäired ja nõuete automaatne loovutamine

4.9.1. Kui Ostja Arve maksetähtpäevaks Arvet täielikult ei tasu või Arve müüja ei täida Tagasiostukohustusest tulenevaid kohustusi, tegeleb Portaalipidaja Võitnud Investori(t)e nimel Nõuete (sh Lepingujärgsete viiviste) Ostjalt sissenõudmisega ja /või Arve müüjalt Tagasiostuhinna, viiviste, Viivitustasu ja muu leppetrahvi sissenõudmisega omal äranägemisel.

4.9.2. Portaalipidaja võib edastada Ostja ja või Arve müüja maksehäire kohta vajadusel andmed kolmandatele isikutele (sh AS Krediidiinfo Maksehäirete registrile), edastades Ostja ja/või Arve müüja ärinime, registrikoodi, maksehäire algus- ja lõpukuupäeva, maksehäire summa ja andmed lepingulise suhte iseloomu kohta. AS-il Krediidiinfo on õigus nimetatud andmeid edastada krediidiasutustele ja muudele isikutele, kellel on õigustatud huvi registrisse kantud isikute maksejõulisuse suhtes. Arve müüjal või Ostjal on õigus esitada vaie AS Krediidiinfo koduleheküljel avaldatud korras.

4.9.3. Kui Arve müüja ei täida õigeaegselt ning täielikult Faktooringulepingu(te)st ja/või Üldtingimustest tulenevat mistahes rahalist kohustust või Ostja ei tasu Arvet (selle aluseks olevat Nõuet), siis hindab Portaalipidaja kas antud rahalise kohustuse sissenõudmine Arve müüjalt, Ostjalt ja/või käenduse või garantii andnud isiku suhtes võimalik ja tõenäoline.

4.9.4. Juhul, kui Portaalipidaja hinnangul on Üldtingimuste punktis 4.9.3. sätestatud tingimused täidetud (st Portaalipidaja hinnangul on rahalise kohustuse sissenõudmise on võimalik ja tõenäoline), siis lähevad kõik vastavalt Võitnud Investori ja Arve müüja vahel sõlmitud Faktooringulepingust Võitnud Investorile kuuluvad õigused ning sissenõutavaks muutunud nõuded (sh Tagasiostuhinna, Tehingutasu, Viivitustasu, leppetrahvide ja muude maksete tasumise nõuded) ja tulevikus sissenõutavaks muutuvad nõuded koos kõrvalnõuetega ja/või tagatise (või kindlustuse) realiseerimise nõuetega Portaalipidaja poolt Üldtingimuste punktis 4.9.3. hinnangu tegemise hetkel automaatselt üle Portaalipidajale. Käesolevas punktis sätestatud Nõude loovutamise eesmärk on Võitnud Investori huvides Nõude sissenõudmise teostamine Portaalipidaja poolt.

4.9.5. Punktis 4.9.4. sätestatud viisil lähevad Nõuded üle (loovutatakse) Portaalipidajale tähtajatult. Juhul, kui Portaalipidaja ei hinda nõuete sissenõudmist võimalikuks ja tõenäoliseks ning hiljem peaks siiski selguma, et selliste nõuete sissenõudmine ja täitmine oli kasvõi osaliselt võimalik, ei kaasne sellega Portaalipidajale mingeid kohustusi ega vastutust.

4.9.6. Käesolevaga annab Investor Portaalipidajale juhise, nõusoleku ja edasivolitamise õigusega volituse teha tema nimel või mistahes toimingut ja/või tehingut (sh esindada Investorit kohtumenetluses), mis on Portaalipidaja hinnangul vajalik Investori ja Arve müüja vahel sõlmitud Faktooringulepingust Investorile kuuluva rahalise nõude sissenõudmiseks või õiguse teostamiseks. Portaalipidajal on õigus sõlmida kompromisse, mille alusel võidakse sissenõudmisel olevast nõudest või selle kõrvalnõuetest osaliselt loobuda.

4.9.7. Käesolevaga volitab Investor, kes osutub Võitnud Investoriks, enda nimel Portaalipidajat Faktooringulepingust (ja sellega seotud käendusest või garantiist) tuleneva nõude loovutamise korral teavitama võlgniku vastava nõude loovutamisest.

4.9.8. Juhul, kui Portaalipidajal õnnestub Arve müüjalt, Ostjalt ja/või käenduse või garantii andnud isikult sisse nõuda Faktooringulepingust või muust lepingust tulenev rahaline kohustus või saada kindlustusandjalt kindlustushüvitis, mille sissenõudmise õigus olnuks ilma Üldtingimuste punktis 4.9.4. toimunud loovutamiseta Võitnud Investori(te)l, siis selle tulemusena saadud rahasummade laekumisel on Portaalipidajal kohustus Võitnud Investorit (Investoreid) laekumistest teavitada ja kanda vastavad summad Võitnud Investori(te) Investly konto(de)le, olles enne maha arvestanud ja tasunud kõik vastavate toimingutega seotud kulud ja tasud (sh on Portaalipidajal õigus esimeses järjekorras maha arvata sissenõudmis- ja õigusabikulud) ning võttes aluseks, et pärast mahaarvamisi jaguneb laekunud rahasumma Võitnud Investorite vahel proportsionaalselt vastavalt sellele, kui suure osa Nõudest iga Võitnud Investor algupäraselt omandas.

4.9.9. Arve müüja kannab kõik Faktooringulepingu(te)st tulenevate kohustuste sissenõudmisega, tagatise registreerimisega, hoidmise ja realiseerimisega või kindlustuse realiseerimisega (sh omavastutuse osa) kaasnevad kulud, sh õigusabikulud ja menetluskulud. Kui eeltoodud kulutusi ei saa sisse nõuda Arve müüjalt või selliseid kulutusi ei mõisteta välja Portaalipidaja kasuks või nende sissenõudmine täitemenetluses ebaõnnestub, jäävad need kulud Võitnud Investori(te) kanda ning jagunevad nende vahel vastavalt sellele, kui suures osas igaüks neist Nõude esialgselt omandas.

4.9.10. Portaalipidaja võib talle Üldtingimuste punkti 4.9.4. alusel loovutatud nõuete sissenõudmise mistahes ajahetkel lõpetada või sissenõudmiseks vajalikke samme mitte astuda, kui:

4.9.10.1. Kui Portaalipidaja hinnangul ei ole nõuete sissenõudmine, tagatiste realiseerimine vastavate sammude ja toimingute tulemusel tõenäoline või seeläbi tõenäoliselt saadav kasu on väiksem või sarnases suurusjärgus vastavate sammude ja toimingute eeldatavate kuludega või;

4.9.10.2. Arve müüja, Ostja ja/või käenduse või garantii andnud isik on tasunud loovutatud nõuete alusel Portaalipidajale kokku summa, mis vastab Tagasiostuhinna, viiviste, Viivitustasu ja muude leppetrahvide ning Tehingutasu (koos käibemaksuga) summale või;

4.9.10.3. kui Ostja on tasunud Arve summa 100%-liselt.

4.9.11. Portaalipidajal puudub kohustus tegeleda Ostja poolt Arve maksetähtpäevaks tasumata Nõuete ja Lepingujärgsete viiviste Ostjalt sissenõudmisega (sh algatada kohtu- või vahekohtumenetlus, täite-, pankroti või muu maksejõuetusmenetlus seaduses sätestatud korras) Võitnud Investori(te) nimel või huvides mistahes põhjusel ka juhul, kui Arve aluseks olevale Lepingule ei kohaldu Eesti Vabariigi õigus või Arvel kajastatud Lepingust tulenevat nõuet ei ole võimalik Eesti Vabariigis täita.

4.9.12. Üldtingimuste punktides 4.9.10. või 4.9.11. sätestatud juhul ei kaasne Portaalipidajale mingeid kohustusi ega vastutust Võitnud Investorite ees ning Portaalipidaja võib Võitnud Investori sellesisulise taotluse alusel või Portaalipidaja enda initsiatiivil vastava Võitnud Investori poolt eelnevalt Portaalipidajale loovutatud nõude Võitnud Investorile tema enda kulul tagasi loovutada. Portaalipidaja teavitab Võitnud Investoreid Portaalipidaja vastavast otsusest mitte tegeleda nõuete sissenõudmisega Portaali kaudu või e-kirja teel.

4.9.13. Juhul, kui Võitnud Investori(te)le Faktooringulepingu alusel loovutatud Nõue oli kindlustatud krediidikindlustusega (või muu sarnase kindlustusega) ning kindlustusandja tasub Portaalipidajale ja/või Võitnud Investori(te)le Nõudega seoses kindlustushüvitise (või tasub Arve Ostja eest), on Portaalipidajal õigus Nõue loovutada kindlustusandjale kindlustusandja poolt tasutud kindlustushüvitise ulatuses. Kui kindlustushüvitis tasutakse selliselt, et sellest on maha arvatud omavastutus, võib Portaalipidaja loovutada kindlustusandjale Nõude ka omavastutuse summa ulatuses.

4.9.14. Kindlustushüvitise summa väljamaksmisel Portaalipidajale loetakse vastava Arve osas Arve müüja Faktooringulepingu alusel tekkinud Tagasiostukohustus ja muud kohustused Võitnud Investori(te) ees täidetuks Portaalipidajale väljamakstud kindlustushüvitise summa ulatuses, millest on maha arvatud vastavalt Faktooringulepingule ja Üldtingimustele arvestatud Portaalipidaja sissenõudmis- ja õigusabikulud.

5. Faktoorimata arvete alusel tehtud maksed

5.1. Kui Ostjate nimekirja kantud Ostja teeb Portaalipidaja pangakontole makse Kasutaja poolt talle väljastatud arve alusel, mille kohta ei ole Investlys Faktooringulepingut sõlmitud, siis edastab Portaalipidaja sedasi Portaalipidaja pangakontole tasutud raha Kasutajale üksnes juhul, kui Kasutaja esitab Portaalipidajale küllaldased tõendid selle kohta, et Kasutaja on õigustatud sellise Ostja poolt Portaalipidaja pangakontole tasutud summa endale saama ning sellise õiguse aluseks olev võlasuhe on kehtiv ja et tasutud summa ei ole koormatud Ostja või ühegi kolmanda isiku õigusega ja puuduvad piirangud, mis võiksid keelata sellise tasutud summa Kasutajale edasikandmist;

5.2. Juhul, kui Üldtingimuste punktis 5.1. sätestatud tingimused on täidetud, kannab Portaalipidaja Ostja poolt Portaalipidaja pangakontole kantud vastavale rahasummale vastava summa Kasutaja pangakontole kolme (3) tööpäeva jooksul. Portaalipidajal on õigus ülekantavast summast maha arvata ülekandetasud. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt mistahes Ostja pretensioonide või nõuete osas, mis tal vastava arvega või selle alusel makse teostamisega võivad tekkida ning hüvitab Portaalipidajale etteulatuvalt mistahes summad või kahjud, mis tekivad seoses Ostja poolt Portaalipidaja pangakontole tehtud makse ülekandmisega Kasutaja kontole.

5.3. Kui Kasutajal on võlgnevus Portaalipidaja ees ja/või Investly kaudu sõlmitud Faktooringulepingu(te) alusel võlgnevus teiste Kasutajate ees ja on täidetud Üldtingimuste punkti 5.1. tingimused, siis on Portaalipidaja sellise Kasutaja poolt volitatud ja tal on õigus tasuda vastavalt Üldtingimuste punktile 5.1. Portaalipidaja pangakontole tasutud summast Kasutaja võlgnevused Portaalipidaja ja/või teiste Kasutajate ees ning võlgnevuste tasumisest ülejääva summa kandma Kasutajale.

5.4. Portaalipidajal on õigus keelduda punkti 5.1. kohasest Ostjalt Investly pangakontole laekunud makse edasikandmisest Kasutaja pangakontole juhul, kui tal tekib kahtlus, et vastav makse on tehtud õigusliku aluseta või makse osas tekib Ostja, Kasutaja ja või Portaalipidaja vahel mistahes vaidlus või kui Kasutaja ei täida punktis 5.1. toodud tingimusi viie (5) tööpäeva jooksul sellisest maksest teada saamisest. Sel juhul tagastab Portaalipidaja vastava makse summa Ostjale mõistliku aja jooksul.

6. Portaalipidaja vastutuse piirangud

6.1. Lisaks mujal käesolevates Üldtingimustes sätestatule ei vastuta Portaalipidaja:

6.1.1. Kasutaja(te) poolt esitatud andmete ebaõigsuse ega mittetäielikkuse ning Kasutaja(te) poolt lepingut või seadust rikkuva või heade kommete vastase käitumise eest;

6.1.2. Kasutaja(te) poolt käesolevatest Üldtingimustest ja/või Faktooringulepingu(te)st tulenevate kohustuste mittekohase täitmise ja igasuguse kahju eest, mis tekib Investly kasutamisest ja/või Faktooringulepingu(te)ga seoses.

6.1.3. Kasutaja(te) ees mistahes viisil, kui Arve müüja ja/või Ostja oma kohustusi ei täida;

6.1.4. Kasutaja nimel tegutseva isiku esindusõiguse puudumise eest ja seeläbi tekkinud kahju eest;

6.1.5. Investly kaudu, Investlys olevate lepingudokumentide ja/või lepingute sõlmimise protsessi alusel sõlmitud Faktooringulepingute kehtivuse ja õiguspärasuse eest;

6.1.6. kui Arve müüja kannab kahju asjaolu tõttu, et Võitnud Investor ei tasu Müügihinda;

6.1.7. Oksjoni ebaõnnestumise või Portaalipidaja poolt Oksjoni juhtimisega tekkinud kahju eest;

6.1.8. Portaalipidaja poolt Kasutajatele kättesaadavaks tehtud mistahes lepingudokumentide ja vormide õigusliku sisu eest.

6.1.9. Kasutaja(te) tahteavalduste edastamisega, edastamata jätmisega või Kasutajate tahteavalduste vastuvõtmisega või Kasutaja(te) nimel tehtud tahteavaldustega seotud kahju eest.

6.1.10 Kasutajale võimaldatud ükskõik milliste limiitide (sh krediidilimiit) sulgemise, vähendamise ja/või suurendamise eest ning Portaalipidajal on õigus kõiki Kasutajale võimaldatud limiite muuta omal äranägemisel ükskõik mis ajal ning sellest ette teatamata.

6.1.11. Võitnud Investori(te) poolt omandatud Nõude alusel tasutu edasikandmise viibimise eest olukorras, kus vastav makse tehti Portaalipidajale töövälisel ajal. Sellisel juhul teeb Portaalipidaja edasikande Võitnud Investori(te)le esimesel maksele järgneval tööpäeval.

7. Faktooringulepingust taganemine, ülesütlemine ja muutmine

7.1. Portaalipidajal Võitnud Investorite esindajana on Võitnud Investori(te) nimel ja/või Võitnud Investoril endal on õigus Faktooringuleping erakorraliselt üles öelda või sellest taganeda, kui:

7.1.1. Arve müüja on esitanud Portaalipidajale ja/või teistele Kasutajatele ebaõigeid andmeid, osutub valeks Arve müüja poolt antud kinnitus või Arve müüja on jätnud esitamata infot, mis mõjutab oluliselt Faktooringulepingust või Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;

7.1.2. Arve müüja jätab kohaselt täitmata Tagasiostukohustuse ja/või sellega kaasnevad muud Faktooringulepingust tulenevad kohustused.

7.1.3. Arve müüja ei täida Faktooringulepingust tulenevaid kohustusi ja/või ei vasta Faktooringulepingu tingimustest kinnipidamise kohta tehtud meeldetuletusele või hoiatusele;

7.1.4. Arve müüja ei teavita Portaalipidajat kui Võitnud Investori(te) esindajat viivitamatult, kuid mitte hiljem kui avalduse esitamise päeval, kavatsusest esitada enda suhtes kohtule avaldus saneerimis- või pankrotimenetluse algatamiseks;

7.1.5. Toimub Arve müüja ühinemine, ümberkujundamine, jagunemine, ettevõtte üleminek või ettevõtte osa üleminek;

7.1.6. Faktooringulepingust tulenevate Arve müüja kohustuste täitmise tagamiseks antud tagatist või kindlustust ei ole võimalik realiseerida või tagatise andja keeldub tagatislepingu täitmisest.

7.2. Faktooringulepingu ülesütlemise või sellest taganemise korral tekib Arve müüjal Tagasiostukohustus kõikide Võitnud Investorile loovutatud Nõuete suhtes, mis on Ostjate poolt Faktooringulepingu ülesütlemise hetkel täielikult või osaliselt tasumata. Samuti kohustub Arve müüja tasuma Võitnud Investori(te)le ja Portaalipidajale kõik seni täitmata Faktooringulepingust või Üldtingimustest tulenevad rahalised kohustused ning kõik Võitnud Investori(te) kulud ja kahjud, mis on tekkinud Faktooringulepingu sõlmimise, täitmise ja ülesütlemise või taganemise tõttu.

7.3. Faktooringulepingu muudatused vormistatakse kirjalikult vormis. Portaalipidaja on Võitnud Investori(te) nimel volitatud Faktooringulepingut muutma.

8. Üldtingimuste muutmine portaalipidaja poolt

8.1. Portaalipidajal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt ja igal viisil muuta ning täiendada, teatades sellest Kasutaja(te)le ette, saates Kasutaja E-postile vastavasisulise teate ja/või avaldades Üldtingimuste uue versiooni Investlys või internetiaadressil www.investly.co vähemalt 30 päeva enne muudatus(t)e (või Üldtingimuste uue versiooni) jõustumist. Juhul, kui Kasutaja ei nõustu Üldtingimuste muutmisega (või Üldtingimuste uue versiooniga), on Kasutajal õigus Üldtingimuste alusel enda ja Portaalipidaja vahel olev Investly kasutamist võimaldav leping viivitamata lõpetada kuni muudatuste (või Üldtingimuste uue versiooni) jõustumiskuupäevani, teatades sellest Portaalipidajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul, kui Kasutaja ei esita Portaalipidajale eeltoodud teadet lepingu lõpetamise soovist hiljemalt Üldtingimuste muudatuste (või Üldtingimuste uue versiooni) jõustumise kuupäevaks, on Kasutaja muudatustega (või Üldtingimuste uue versiooniga) nõustunud.

8.2. Kui Üldtingimustest tulenevaid suhteid reguleerivad õigusaktid või standardid muutuvad ja Üldtingimuste muutmine on vajalik uute õigusaktide ja/või standarditega kooskõla tagamiseks, võib Portaalipidaja Üldtingimusi muuta ühepoolselt, teatades Kasutajat sellistest muudatustest Üldtingimuste punktis 8.1. toodud viisil, ent sel juhul on etteteatamistähtaeg kakskümmend neli (24) tundi ning Kasutajal on õigus selle aja jooksul enda ja Portaalipidaja vahel Üldtingimuste alusel sõlmitud leping lõpetada, teatades sellest Portaalipidajat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

8.3. Juhul, kui Kasutaja otsustab punktides 8.1. ja 8.2. toodud alusel ja viisil enda ja Portaalipidaja vahel sõlmitud lepingu lõpetada, ei väära see tema kohustust täita tema ja teiste Kasutajate ja/või Portaalipidaja vahel sõlmitud lepingutest talle tulenevaid kohustusi.

8.4. Portaalipidaja poolt ühepoolselt tehtavad muudatused Üldtingimustes ei ole tagasiulatuvat mõju omavad ega mõjuta või muuda Kasutajate endi ning Kasutaja(te) ja Portaalipidaja vahel juba sõlmitud Faktooringulepingu(te)st tulenevaid õigusi ja kohustusi.

9. Lõppsätted

9.1. Investly kasutamisest tulenevatele õigussuhetele (sh Faktooringulepingutele) kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust ning need kuuluvad lahendamisele Eesti Vabariigi kohtutes.

9.2. Kasutajad ja Portaalipidaja püüavad omavahelisi konflikte lahendada läbirääkimiste teel. Juhul kui Kasutaja on füüsiline isik, lahendatakse vaidlus Kasutaja elukohajärgses kohtus. Juhul kui Kasutaja on juriidiline isik, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Juhul, kui on tegu Portaalipidaja ning Arve müüja vahelise vaidlusega (seda ka olukorras, kus Võitnud Investorid on oma nõuded Portaalipidajale loovutanud), lahendatakse selline vaidlus Harju Maakohtus.

9.3. Käesolevad Üldtingimused kehtivad ja kohalduvad Kasutajate endi ning Kasutaja(te) ja Portaalipidaja vahel kuni need lõpetatakse või muudetakse kooskõlas käesolevate Üldtingimuste sätetega.

9.4. Kasutajal on õigus enda ja Portaalpidaja vaheline leping Investly kasutamiseks lõpetada igal ajal, tingimusel, et Kasutaja on täitnud Portaalipidaja ning teiste Kasutajate ees kõik temale Investly kasutamisest tulenevad kohustused. Sel viisil lepingu lõpetamiseks peab Kasutaja esitama Portaalipidajale sooviavalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne lepingu lõpetamist. Kui Portaalipidaja on sellise tahteavalduse saanud ning Kasutaja on täitnud kõik oma kohustused teiste Kasutajate ja Portaalipidaja ees, lõpetatakse Kasutajale Investly kasutamist võimaldav leping alates neljandast päevast, mil vastavasisuline tahteavaldus Portaalipidajani jõudis.

9.5. Käesolevate Üldtingimuste puhul on tegu kuni 06.09.2020 kehtinud Investly Üldtingimuste muudatustega ning sellel puudub tagasiulatuv mõju. Üldtingimused on koostatud eesti keeles. Üldtingimuste inglise keelne tekst on tõlge ning Üldtingimuste sisu tõlgendamisel on määrav originaal-, s.o. eestikeelne tekst.