<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

INVESTLY.CO

Oksjonid seoses Eesti tegevuskohaga äriühingute poolt väljastatud arvete kohta tuuakse Teieni ja vahendatakse Investly Technologies OÜ poolt, misjuhul kohalduvad Investly Technologies OÜ Üldtingimused. Oksjonid seoses Ühendkuningriigi tegevuskohaga äriühingute poolt väljastatud arvete kohta tuuakse Teieni ja vahendatakse Investly Ltd poolt, misjuhul kohalduvad Investly Ltd Kasutustingimused ja Investly Ltd Faktooringulepingute Üldtingimused. Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega enne Investly kasutamist, sest Investly kasutamisel võite võtta endale rahalise kohustuse, mida need tingimused reguleerivad.

Ühendkuningriikide (Investly Ltd) Kasutustingimused
Ühendkuningriikide (Investly Ltd) Üldtingimused


Eesti (Investly Technologies OÜ) kasutustingimused - kehtiv kuni 03.11.2018
Eesti (Investly Technologies OÜ) faktooringulepingu üldtingimused - kehtiv kuni 03.11.2018
Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 04.11.2018

Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 07.09.2020

Eesti (Investly Technologies OÜ) Investly Üldtingimused - kehtiv alates 29.11.2021


Eesti (Investly Technologies OÜ) kasutustingimused - kehtiv kuni 03.11.2018

Registreerudes internetilehekülje investly.co kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesoleva Investly Kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Kasutustingimused ja ka Kasutusleping), nõustud Kasutustingimustega ning kohustud Kasutustingimusi täitma.

Kasutustingimused kehtivad kõikide portaali investly.co Kasutajate ja Investly Technologies OÜ vaheliste ning Kasutajatevaheliste (edaspidi kõik koos nimetatud ka kui "Pooled") õigussuhete kohta.

Investly domeen, portaal investly.co ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Investly Technologies OÜ-le. Kasutajal ei ole õigust salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada või avaldada portaali lehekülgi ega portaali sisu muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks ulatuses, milles see ei ületa seadusest teose vabale kasutusele seatud vaba kasutuse lubatavuse.


1. Mõisted

1.1. Üldmõisted

Portaalipidaja – Investly Technologies OÜ, registrinumber 12710066, aadress Pikk 7, Tallinn 10123, e-post support@investly.co.

Investly – internetis aadressil investly.co asuv ning Portaalipidaja poolt hallatav e-teenuse keskkond, mille kaudu on Kasutajatel võimalik Oksjonitel osalemise teel arveid finantseerida, st loovutada teistele Kasutajatele või vastupidi omandada teistelt Kasutajatelt tasu eest nõudeid kolmandate isikute vastu enne arve maksetähtpäeva saabumist.

Investly salasõna – Investly Kasutajaks registreerimisel loodav salasõna, mis on seotud konkreetse Kasutaja isikuga ning mille kasutamine Faktooringulepingute sõlmimisel või Investly keskkonnas muude tahteavalduste tegemisel ja kinnituste andmisel on võrdsustatud Kasutaja allkirjaga.

Arvelduskonto – konto, millelt tehakse Investly Kasutajaks registreerimise järgselt kontrollmakse ning mis määratakse arvelduskontoks, millele Kasutaja saab oma Investly kontolt vabade vahendite olemasolul kõikide tingimuste täitumisel teha endale väljamakseid.

E-mail – Kasutaja poolt Kasutajaks registreerimisel avaldatud kontakt e-posti aadress, mille kaudu Kasutajad saavad kätte Investly kasutamisel olulisi isiklikke teateid ja mille kaudu on võimalik saata isiklikke teateid Portaalipidajale. E-maili teel saadavad Kasutajad Portaalipidajale teateid e-posti aadressil support@investly.co.

Kasutajanimi – Kasutaja ees- ja perekonnanimi, kui registreerimisel või seadetes pole sätestatud kuvatavat nime. Kui kuvatav nimi on täpsustatud, kuvatakse see kasutaja täisnime asemel juhul, kui kasutaja on Investor.

Esindaja – Arve müüja või Investori seadusjärgne esindaja, kellel on seadusjärgne juriidilise isiku esindamise õigus, sh õigus sõlmida juriidilise isiku nimel faktooringulepinguid.

Investor – Vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi kodanik, vähemalt 18-aastane Euroopa Liidu või Šveitsi alaline elanik, Euroopa Liidu liikmesriigis või Šveitsis registrisse kantud juriidiline isik või Portaalipidaja poolt Investly e-teenuse keskkonna kasutamiseks eraldi loa saanud füüsiline või juriidiline isik, kes on: a) esitanud Investly kaudu Ostupakkumise; või b) sõlminud Investly kaudu Arvest ning selle aluseks olevast Lepingust tulenevate nõuete omandajana Faktooringulepingu. Portaalipidaja kontrollib Investori nõuetelevastavust Investly Kasutajaks registreerimisel.

Suurinvestor – Investor, kes on sõlminud Portaalipidajaga kokkuleppe investeerimaks Arve(te)st ning nende aluseks olevatest Lepingutest tulenevate nõuete omandamiseks Investly kaudu kuuekuulise perioodi jooksul kokku vähemalt 100 000 (sada tuhat) eurot. Suurinvestori staatus vaadatakse üle iga kuuekuulise perioodi jooksul.

Kasutaja – investly.co veebilehel end Investly kasutajaks registreerinud füüsiline või juriidiline isik.

Kasutaja Investly konto – Investly's asuv ja Portaalipidaja poolt hallatav Kasutaja isikustatud konto, mida kasutatakse Investly kaudu Müügi- ja Ostupakkumiste esitamiseks, Faktooringulepingute sõlmimiseks ning Kasutuslepingu ja Faktooringulepingute alusel sooritatud tehingute üle jooksva arve pidamiseks, sh ostusummade ning tasude sissemaksmisel Investori poolt ja väljamaksmisel Arve müüjale, ning millele teeb sissemakseid ning millest teeb väljamakseid vastav Kasutaja.

Oksjon – Investly's Kasutajate osalusel aset leidev Kasutajate vahelise Faktooringulepingu sõlmimise protseduur, mille käigus sõlmitakse Faktooringuleping(ud) vastava Oksjoni algatanud Arve müüja ning Oksjoni tingimustele vastava(d) ning parima(d) pakkumise(d) teinud Investori(te) vahel.

Tööpäev – kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvuspüha ega riigipüha.

1.2. Arvete finantseerimisega seotud mõisted

Arve finantseerimine – kaupade või teenuste müügi eest väljastatud Arvel näidatud Lepingust tulenevate individuaalsete Nõuete loovutamine tasu eest Faktooringulepingu alusel teistele Investly`s registreerunud Kasutajatele enne Arve maksetähtpäeva saabumist.

Arve – Arve müüja poolt oma majandus- või kutsetegevuses Lepingu alusel eseme müümise või teenuse osutamise eest Ostjale väljastatud maksedokument rahalise kohustuse täitmiseks, mis tõendab Arve müüja rahalise nõude olemasolu Ostja vastu.

Leping – Arve müüja ja tema Ostja vahel sõlmitud kauba müügi- või teenuse osutamise leping, mille alusel Arve müüja hangib, vahendab või müüb Ostjale kaupu või osutab teenuseid, sh kinnitatud tellimus ja/või kirjavahetus, milles Ostja ja Arve müüja on olulistes tingimustes kauba müügiks või teenuse osutamiseks kokkuleppe saavutanud.

Faktooringuleping – Investly portaalis Oksjoni tulemusena Arve Müügipakkumise ja võitjaks tunnistatud Arve Ostupakkumis(t)e esitamisega Arve Müüja ja Investori(te) vahel sõlmitud faktooringuleping(ud), millega Arve müüja loovutab vastaval Arvel näidatud Lepingust tulenevad Nõuded tasu eest faktooringulepingu(te) teis(t)eks pool(t)eks oleva(te)le Investori(te)le.

Müügipakkumine – Faktooringulepingu sõlmimiseks Kasutaja poolt Investly's esitatud ofert.

Ostupakkumine – Müügipakkumisele Investly's esitatud aktsept teis(t)e Kasutaja(te) poolt.

Arve müüja – Euroopa Liidu liikmesriigis või Šveitsis registrisse kantud juriidiline isik, kes esitab Investly kaudu Müügipakkumise või sõlmib Investly kaudu Faktooringulepingu(d). Portaalipidaja kontrollib Arve müüja nõuetelevastavust Investly Kasutajaks registreerimisel.

Arve summa –Arve müüja poolt Arvele märgitud kaupade ja teenuste hind koos käibemaksuga, mille Ostja kohustub Lepingust tulenevalt Arve müüjale tasuma.

Nõuded – Arvel näidatud Lepingust tulenevad rahalised nõuded, mille Arve müüja Arve finantseerimiseks loovutab Faktooringulepingus toodud tingimustel Investori(te)le.

Ostja – Arvel näidatud juriidilisest või füüsilisest isikust kauba või teenuse saaja, kellele Arve müüja kaupa tarnis või teenust osutas ning kes on Lepingust tulenevalt kohustatud tasuma Arve müüja poolt talle väljastatud Arve.

Krediidilimiit – Portaalipidaja poolt konkreetsele Kasutajale määratud maksimaalne finantseeritud Arvete summa, mille ulatuses võib Arve müüjal olla mistahes ajahetkel finantseerimisele kuuluvaid Arveid ja loovutatud Nõudeid kõikide Investorite arvestuses kokku. Krediidilimiit näitab, millise summa ulatuses on Arve müüjal võimalik korraga veel täitmata Faktooringulepinguid sõlmida.

Käendusega faktooring – Faktooringuleping Arve finantseerimiseks, mis on tagatud käendusega.

Tagatisega faktooring – Faktooringuleping Arve finantseerimiseks, mis on tagatud käsipandi, registerpandi, õiguste pandi, hüpoteegi või kommertspandiga.

Tagasiostukohustus ehk regress – Arve müüja kohustus osta Investorile loovutatud Nõuded tagasi vastavalt Faktooringulepingus sätestatud tingimustele.

Lepingutasu – Arve müüja poolt Investly`le maksmisele kuuluv tasu Investly portaali kaudu Faktooringulepingu sõlmimise vahendamise eest (sh Nõudeid kajastava Arve läbivaatamise ja aktsepteerimise eest). Lepingutasu määr on Portaalipidaja kehtivas Hinnakirjas toodud protsent Arve summast, kuid minimaalne Lepingutasu on 50 EUR. Lepingutasule lisandub käibemaks.


2. Kasutaja üldised kohustused

2.1. Kasutaja kohustub:

 • 2.1.1. mitte kasutama Investly't ebaseaduslikeks tehinguteks või toiminguteks, sh pettuseks, kelmuseks ega rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil;
 • 2.1.2. esitama ainult tõeseid andmeid ja seda nii Investly portaaliga liitumisel, Arvete finantseerimisel kui teiste Investly Kasutajatega suhtlemisel;
 • 2.1.3. hoidma Investly'sse sisselogimiseks tarvilikke vahendeid, sealhulgas ID-kaarti, kasutajatunnuseid ja salasõnu nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse;
 • 2.1.4. informeerima viivitamatult Portaalipidajat oma edastatud andmete muutumisest;
 • 2.1.5. informeerima Portaalipidajat viivitamatult punktis 2.1.3 nimetatud andmete ja vahendite sattumisest kolmandate isikute valdusesse. Punktis 2.1.3 nimetatud andmete ja vahendite kolmandate isikute kätte sattumisest tekkinud kahjude eest vastutab Kasutaja, olles teadlik, et kolmandad isikud võivad andmeid kuritarvitades võtta Kasutajale õiguslikult siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Portaalipidaja ja kolmandate isikute ees Kasutaja;
 • 2.1.6. käituma teiste Kasutajatega ja Portaalipidajaga suheldes viisakalt ja lugupidavalt.

2.2. Portaalipidajal on igal ajal õigus piirata või tühistada Kasutaja Investly kasutamisõigust ning piirata või tühistada Oksjonit ning keelduda Portaalipidajale Kasutuslepingust või Faktooringulepingust tulenevate vastavate kohustuste täitmisest, kui ilmneb, et:

 • 2.2.1. Kasutaja rikub Kasutustingimusi või Kasutaja kohustusi;
 • 2.2.2. Kasutaja on esitanud informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne, või on jätnud olulise informatsiooni esitamata;
 • 2.2.3. Kasutaja käitub ebaväärikalt või vastuolus ühiskonnas tunnustatud kõlblusnormidega või avaliku korraga;
 • 2.2.4. Müügi- või Ostupakkumine on vastuolus heade kommete või kehtiva õigusega.

3. Investly'sse sisenemine ja Kasutuslepingu sõlmimine

3.1. Investly'sse saavad siseneda ja Investly pakutavaid teenuseid kasutada üksnes registreerunud Kasutajad, kes registreerimisega sõlmivad Portaalipidajaga Kasutustingimustes sätestatud tingimustel Kasutuslepingu ning kohustuvad sellega Kasutustingimusi järgima.

3.2. Investly'sse sisenemiseks ja Investly pakutavate teenuste kasutamiseks tuleb huvitatud isikul end esmalt registreerida Investly Kasutajaks. Investly Kasutajaks (Kasutajaks) saavad end registreerida kõik Kasutajale kehtestatud nõuetele vastavad füüsilised isikud ja juriidilised isikud, kui Portaalipidajal ei ole mõjuvat põhjust isiku Kasutajaks registreerimisest keeldumiseks. Portaalipidaja informeerib huvitatud isikut tema Kasutajaks registreerimisest keeldumisest 14 kalendripäeva jooksul. Huvitatud juriidilist isikut saab Investly Kasutajaks registreerida ainult vastava juriidilise isiku seadusjärgset esindusõigust omav isik, kes on füüsilise isikuna eelnevalt Investly Kasutajaks registreeritud (Esindaja) – sellisel juhul seotakse Kasutajaks registreeritud juriidiline isik Investly’s vastava füüsilisest isikust Kasutaja Investly kontoga.

3.3. Iga füüsiline isik valib endale Investly Kasutajaks registreerimisel kordumatu kasutajanime ja salasõna. Iga juriidiline isik valib endale Investly Kasutajaks registreerimisel kordumatu kasutajanime.

3.4. Investly'sse sisenemiseks tuleb füüsilisest isikust Kasutajal sisestada oma e-maili aadress ja salasõna. Juriidilisest isikust Kasutajad saavad Investly'sse siseneda oma Investly Kasutajaks registreeritud füüsilisest isikust Esindaja kaudu tema e-maili aadressi ja salasõnaga. Esindaja vahetumisel või uue Esindaja lisandumisel saab uus Esindaja, juhul kui Portaalipidaja poolt teostatav päring või Kasutaja poolt edastatud informatsioon tema seadusjärgse esindusõiguse olemasolu kinnitab, liita vastava juriidilisest isikust Kasutaja enda füüsilisest isikust Kasutaja Investly kontoga. Juhul, kui eelmise Esindaja seadusjärgne esindusõigus on lõppenud, peab uus Esindaja sellest Portaalipidajat viivitamatult teavitama, et Portaalipidaja lõpetaks eelmise Esindaja juurdepääsuvõimaluse vastavale juriidilise isiku Kasutaja kontole.

3.5. Iga füüsiline ja juriidiline isik esitab Portaalipidajale Kasutajaks registreerimisel oma kontakt e-posti aadressi (E-mail). Teiste Kasutajate või Portaalipidaja poolt Kasutaja E-maili aadressile saadetud teated loetakse Kasutaja poolt kättesaaduks kahekümne nelja (24) tunni möödumisel saatmisest. E-maili teel saadavad Kasutajad Portaalipidajale teateid e-posti aadressil support@investly.co.


4. Faktooringulepingute sõlmimine

4.1. Investly kasutamine Faktooringulepingu sõlmimiseks

 • 4.1.1. Arve Müügihind väljastatakse eurodes ning Tagasiostukohustuse rakendumisel tasutakse Tagasiostuhind samuti eurodes.
 • 4.1.2. Arve müüja kohustub tasuma Portaalipidaja poolt osutatud teenuste eest vastavalt kehtivale Hinnakirjale.
 • 4.1.3. Investor ega Portaalipidaja ei vastuta Nõuetega seotud mistahes vaidluste ning nendega seonduvate kulude eest, samuti mistahes kauba tarne või teenuse osutamisega seotud puuduste või rikkumiste eest. Lepingust tulenevate mistahes erimeelsuste osas vastutab Arve müüja.
 • 4.1.4. Investor ega Portaalipidaja ei vastuta, kui Arve müüja kannab kahju asjaolu tõttu, et Investor Nõudeid ei omanda ning ei tasu selle eest Müügihinda (Oksjoni nurjumine).

4.2. Portaalipidaja kohustused ja vastutus

 • 4.2.1. Portaalipidaja teeb Investly portaalis kõigile Kasutajatele kättesaadavaks Arve müüjaga seotud informatsiooni, mis puudutab finantseeritavate Arvete arvu, summat, Krediidilimiidi suurust ja jääki ning muud olulist informatsiooni.
 • 4.2.2. Portaalipidaja ei teosta Arve müüja poolt esitatud Arvete ja muude dokumentide (sh Lepingu ning sellele kohalduva õiguse või kohtualluvuse) juriidilist analüüsi ning ei vastuta nendest tekkivate tagajärgede eest. Arvest ja Lepingust tekkivate erimeelsuste lahendamise eest vastutab Arve müüja.
 • 4.2.3. Portaalipidaja ei vastuta mingil juhul Kasutajate poolt esitatud teabe õigsuse eest.
 • 4.2.4. Portaalipidaja võib Arve müüja kulul teostada Arve õigsuse ja Nõuete olemasolu kontrolli ning finantsaruannete analüüsi, kuid ei ole selleks kohustatud.

4.3. Arvete finantseerimiseks krediidilimiidi määramine ja kasutamine

 • 4.3.1. Portaalipidaja määrab Arve müüja poolt esitatud andmete alusel Investly kaudu konkreetse Arve müüja poolt sõlmitavate kõikide Faktooringulepingute alusel täitmata ning Arve tagasiloovutamise õigust omavate Faktooringulepingute Arve summade maksimaalse summa (Krediidilimiidi). Juhul, kui Portaalipidaja poolt Arve müüjale määratud Krediidilimiidi jääk on väiksem, kui Arve müüja poolt Müügipakkumises määratud Arve summa, peab Arve müüja vastava Arve finantseerimisest loobuma kuni kasutatav Krediidilimiit Arve summa ulatuses täidetud Faktooringulepingute arvelt taas vabaneb (st Krediidilimiidi jääk vähemalt Arve summa ulatuses taas suureneb). Arve müüja Krediidilimiidi täituvuse kontroll on kohustuslik enne iga Oksjoni alustamist.
 • 4.3.2. Krediidilimiit on Arve müüjale kasutamiseks avatud Portaalipidaja poolt määratud kuupäevani või hetkeni, millal Portaalipidaja teatab Krediidilimiidi sulgemisest. Portaalipidaja vaatab perioodiliselt üle Krediidilimiidi kasutamise tingimused ning Portaalipidajal on õigus igal ajahetkel Krediidilimiiti vähendada ja sulgeda või keelduda Arve müüja poolt esitatud Arvete edaspidisest finantseerimise pakkumisest Investly portaali kaudu. Portaalipidaja teavitab Arve müüjat Krediidilimiidi vähendamisest või sulgemisest.

4.4. Arve

 • 4.4.1. Investly kaudu on võimalik teha Müügipakkumisi ainult Arvete osas, mis on väljastatud Arve müüja poolt eurodes.
 • 4.4.2. Investly kaudu on lubatud teha Müügipakkumisi rangelt ainult Arvete osas, mille aluseks olevale Lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Arve müüja poolt Investly portaali kaudu finantseeritavate Arvete ning loovutatavate Nõuete suhtes ei tohi kehtida nõuete loovutamise piirangut ning Ostjal ei tohi olla tasaarvestatavaid nõudeid Arve müüja vastu, mille tähtaeg on saabunud või mille tähtaeg on määratlemata või määratud Müügipakkumise esitamise hetkega.
 • 4.4.3. Arve peab olema Arve müüja poolt korrektselt Investly portaali sisestatud ning Arve koopia üles laetud.
 • 4.4.4. Arve summa peab olema vähemalt viissada (500) eurot (Arve minimaalne summa) ning Arve maksetähtaeg ei või olla pikem kui sada kaheksakümmend (180) päeva alates Arve väljastamisest (Maksimaalne maksetähtaeg).
 • 4.4.5. Arve peab vastama kehtivate õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja sisaldama sh järgmisi rekvisiite.
  • 4.4.5.1. Viide Lepingule (tellimusele);
  • 4.4.5.2. Arve väljastamise kuupäev;
  • 4.4.5.3. Arve maksetähtaeg ja maksetähtpäev;
  • 4.4.5.4. Arve valuuta;
  • 4.4.5.5. Tarnetingimused ning kauba või teenuse üleandmise või osutamise koht.
 • 4.4.6. Arve peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, Arvel ei või olla kustutatud, mahatõmmatud või juurde kirjutatud infot (v.a Arve väljastaja ja vajadusel Ostja poolt volitatud kauba saaja või teenuse vastuvõtja allkirjad), sh Arvel ei või olla ühtegi käsitsi tehtud parandust, mis puudutab kauba kogust, hinda, Arve väljastamise kuupäeva, maksetähtaega või -tähtpäeva, valuutat, kaupade nimetust, tarnetingimusi vms.
 • 4.4.7. Arve väljastamine ja selle Investly kaudu finantseerimiseks esitamine enne kauba üleandmist, tarnetingimuse täitmist või teenuse tegelikku osutamist ei ole lubatud, v.a eelneval kokkuleppel Portaalipidajaga.
 • 4.4.8. Arve adressaadiks oleva Ostja viivitus varasemate maksete tasumisega ei tohi olla viimase 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul olnud pikem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.
 • 4.4.9. Investoril ja/või Portaalipidajal on õigus keelduda Arve finantseerimisest ja Nõuete omandamisest lisaks Kasutustingimuste punktis 4.4 eelnevalt märgitud nõuete mitte täitmisel mh järgmistel juhtudel:
  • 4.4.9.1. Arvel näidatud maksetähtaeg ületab Maksimaalset maksetähtaega;
  • 4.4.9.2. Arve müüja poolt Arve Investly portaali esitamise hetkel on Arvel märgitud maksetähtpäevani jäänud 14 (neliteist) või vähem kalendripäeva;
  • 4.4.9.3. Arve on väljastatud järelmaksuga või maksegraafikuga;
  • 4.4.9.4. Ostja või Arve müüja on Investorit või Portaalipidajat teavitanud Lepingu muutumisest ja/või lõpetamisest;
  • 4.4.9.5. Arve müüja või Ostja ei täida või ei ole täitnud enesele Lepinguga võetud kohustusi;
  • 4.4.9.6. Arve müüja või Ostja suhtes on algatatud pankrotimenetlus;
  • 4.4.9.7. Arve müüja või Ostja pädev esindusorgan on vastu võtnud otsuse lõpetada äriühingu tegevus;
  • 4.4.9.8. Arve müüja või Ostja ühineb, jaguneb või kujundatakse ümber;
  • 4.4.9.9. Arve müüjal või Ostjal on riigile tasumata maksud;
  • 4.4.9.10. Arve müüja või Ostja ei ole AS-st Krediidiinfo või muust usaldusväärsest allikast saadud andmete kohaselt täitnud krediidi- või tagatislepingutest tulenevad kohustusi krediidi- või finantseerimisasutuste ees;
  • 4.4.9.11. Arve müüja ja Ostja juhatusse, tegevjuhtkonda või omanikeringi kuuluvad samad isikud või on tegemist eelnimetatud isikute lähisugulastega;
  • 4.4.9.12. Arve müüjat ja Ostjat võib käsitleda kui ema-, tütar- või sidusettevõtet või Arve müüjal on lähtuvalt olulisest osalusest Ostja äriühingus sellega ühishuvid;
  • 4.4.9.13. Arve müüjal ei ole piisavalt vaba Krediidilimiiti;
  • 4.4.9.14. Portaalipidajale saavad teatavaks asjaolud, mille tulemusena tekivad Portaalipidajal õigustatud kahtlused Arve müüja või Ostja poolt Arvel näidatud Lepingust tulenevate kohustuste täitmise võimalikkuse kohta, sh maksedistsipliinist kinnipidamise kohta;
  • 4.4.9.15. Arve summa on väiksem Arve minimaalsest summast;
  • 4.4.9.16. Arve müüja ei esita Portaalipidaja nõudmisel kauba üleandmist või teenuse osutamist tõendavaid dokumente või muid Nõudega seotud dokumente.

4.5. Arve Müügihind ja Intress

 • 4.5.1. Oksjonil sõlmitava Faktooringulepingu maksimaalse intressimäära, st tasu Arve finantseerimise ja raha kasutamise eest (Maksimaalne Intressimäär) määrab Arve müüja Oksjonit algatades, esitades Müügipakkumise.
 • 4.5.2. Maksimaalne Intressimäär on Portaalipidaja poolt vastava Arve Aktsepteerimise käigus määratud ning Arve müüja poolt kinnitatud maksimaalne aastane intressimäär, mida ta on nõus Arve finantseerimise eest Investori(te)le pakkuma ning maksimaalselt vastava intressi arvelt loovutab Arve müüja Arvel näidatud Lepingust tulenevad Nõuded madalama müügihinnaga (Minimaalne Müügihind).
 • 4.5.3. Minimaalne Müügihind on Portaalipidaja poolt määratud ning Arve müüja poolt kinnitatud minimaalne hind, millest madalama hinnaga Arve müüja Arvel näidatud Lepingust tulenevaid Nõudeid ei loovuta. Minimaalne Müügihind kujuneb Maksimaalse Intressi väljaarvestamisel Arve finantseerimise maksimaalse perioodi (Arve Finantseerimise Maksimaalne Periood) kohta järgmise valemi alusel: Minimaalne müügihind = (Arve summa - Lepingutasu koos käibemaksuga) / (1 + Maksimaalne intressimäär / 365 * Arve Finantseerimise Maksimaalne Periood).
 • 4.5.4. Arve Finantseerimise Maksimaalne Periood on päevade arv Oksjoni lõppemisest kuni Tagasiostu tähtpäevani.
 • 4.5.5. Investorite poolt Oksjonil tehtud Ostupakkumiste tulemusena võib lõplik intressimäär Arve finantseerimiseks Oksjoni käigus alaneda ja kujuneda madalamaks kui Arve müüja poolt Oksjoni algatamisel määratud Maksimaalne Intressimäär ning seega võib lõplik Nõuete loovutamise tasu (Müügihind) kujuneda Oksjoni käigus vastavalt kujunenud lõplikule intressimäärale (Intressimäär) kõrgemaks kui Minimaalne Müügihind.
 • 4.5.6. Intressimäär on Oksjoni käigus kujunenud aastane intressimäär, millega Investor(id) Arvet finantseerivad ning mille tulemusena kujuneb lõplik Nõuete loovutamise tasu (Müügihind), millega Investor(id) omandavad Arve müüjalt Arvel näidatud Lepingust tulenevad Nõuded.
 • 4.5.7. Intressimäär esitatakse nii Arve müüja poolt Oksjonit algatades Müügipakkumises kui ka Investorite poolt Oksjonil Ostupakkumisi tehes kümnendiku täpsusega.
 • 4.5.8. Viivisemäär on lõplik Oksjoni käigus kujunenud aastane viivise määr, mida Arve müüja peab Investorile Faktooringulepingus toodud maksekohustuste täitmisega viivitamise korral iga vastava makse hilinemise eest tasuma. Viivisemäär võrdub Intressimääraga.
 • 4.5.9. Arve finantseerimisel ei arvestata intressi Arve müüja poolt Investly`le tasumisele kuuluvalt Lepingutasult (vt punktis 4.5.3 toodud valemit).
 • 4.5.10. Müügihind on Oksjoni käigus kujunenud hind, millega Arve müüja Arvel näidatud Lepingust tulenevad Nõuded võitjapakkumise(d) teinud Investori(te)le loovutab.

4.6. Tingimused Müügipakkumise tegemiseks

 • 4.6.1. Investly portaali kaudu Arve finantseerimise eelduseks on seejuures vähemalt alljärgnevate dokumentide ning teabe esitamine:
  • 4.6.1.1. finantseeritav Arve;
  • 4.6.1.2. Ostja kinnitus Arvele selle õigsuse ning tasumiseks aktsepteerimise kohta (e-maili teel kinnitus on aktsepteeritav);
  • 4.6.1.3. Ostja toimiv e-postiaadress.
 • 4.6.2. Arve müüjal on võimalik Müügipakkumist esitada ainult Arvete osas, mis on väljastatud Ostjale, kes on eelnevalt Portaalipidaja poolt kinnitatud Ostjate nimekirja (Ostjate nimekiri) kantud.
 • 4.6.3. Ostjate nimekiri on Portaalipidaja poolt eelnevalt kinnitatud loetelu juriidilistest või füüsilistest isikutest, kellele väljastatud Arvete suhtes on Arve müüjal võimalik Investly portaali kaudu Faktooringulepinguid sõlmida.
 • 4.6.4. Kui Arve müüja soovib finantseerida Arvet, mis on väljastatud Ostjate nimekirja kandmata isikule, peab ta enne Müügipakkumise tegemist esitama Investly portaali kaudu Portaalipidajale taotluse vastava Ostja Ostjate nimekirja lisamiseks koos Ostja andmetega (sh ärinimi/nimi, registrikood/isikukood, asukoht/elukoht, e-posti aadress) ja varasemat koostööd tõendavate dokumentidega (nt raamleping, varasemad lepingud, tellimused vms). Portaalipidaja teavitab Arve müüjat Ostja Ostjate nimekirja lisamisest või sellest keeldumisest kolme (3) Tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.
 • 4.6.5. Enne Investly portaali sisestatud Arve osas Arve müüja poolt Investly Kasutajatele Müügipakkumise tegemist ja selle Portaalipidaja poolt Oksjonile lubamist peab Portaalipidaja selle eelnevalt aktsepteerima (Aktsepteerimine).
 • 4.6.6. Aktsepteerimine on Portaalipidaja kinnitus, et Arve on formaalselt vastavuses Kasutustingimustes ning Faktooringulepingu üldtingimustes toodud nõuetega. Samuti kehtestab Portaalipidaja Aktsepteerimise käigus vastava Arve osas Maksimaalse Intressimäära ning Minimaalse Müügihinna. Portaalipidaja võib Aktsepteerimise käigus muuta ka Oksjoni lõpukuupäeva.
 • 4.6.7. Aktsepteerimise käigus ei teosta Portaalipidaja Arve müüja poolt esitatud Arve ja muude dokumentide (sh Lepingu ning sellele kohalduva õiguse või kohtualluvuse) juriidilist analüüsi ning ei vastuta nendest tekkivate tagajärgede eest.
 • 4.6.8. Arve müüja esitab enne Müügipakkumise tegemist Portaalipidajale Arve Aktsepteerimiseks digitaalselt allkirjastatud taotluse (Taotlus), millega esitab Investly Kasutustingimuste punktis 4.6.1 nimetatud dokumendid ja andmed ning määrab eelnevalt ära järgmised Müügipakkumise tegemiseks olulised tingimused:
  • 4.6.8.1. Arve summa ja number;
  • 4.6.8.2. Ostja nimi (st Arve adressaat);
  • 4.6.8.3. Oksjoni lõpukuupäev;
  • 4.6.8.4. Arve maksetähtpäev ja väljastamise kuupäev;
  • 4.6.8.5. Automaatse Tagasiostu tähtpäev.
 • 4.6.9. Juhul, kui Arve müüja poolt esitatud Taotlusele ei ole lisatud Ostja kirjalikku kinnitust Arvele selle õigsuse ning tasumiseks aktsepteerimise kohta, siis on Portaalipidajal õigus ise Ostja poole pöörduda ning Ostjalt vastav kinnitus telefoni või e-maili teel või digitaalallkirjastatud vormis hankida.
 • 4.6.10. Juhul, kui Portaalipidaja tuvastab, et Arve või sellele lisatud dokumendid ei vasta Kasutustingimuste punktis 4.4 või 4.6 sätestatud tingimustele, siis Portaalipidaja Arvet ei Aktsepteeri. Aktsepteerimisest keeldumise korral ei ole Arve müüjal vastavat Arvet Investly portaalis Oksjoni kaudu võimalik finantseerida ega Müügipakkumist esitada. Arve Aktsepteerimisest keeldumise korral teavitab Portaalipidaja sellest Arve müüjat. Investly teatab Arve müüja järelepärimisel Arvel olevad puudused, mille tõttu jäi Arve Aktsepteerimata.
 • 4.6.11. Arve Aktsepteerimiseks Taotluse esitamisega nõustub Arve müüja sellega, et Portaalipidaja võib Arve müüja kulul teostada Arve ja Nõuete kontrolli, sh võtta mistahes viisil Ostjaga ühendust selleks, et kontrollida finantseeritava Arve olemasolu, Ostja poolt kättesaamist ning tasumise aktsepteerimist, samuti fakti, kas teenust on Arve kohaselt osutatud või kaupa müüdud, mis õigus Lepingule kohaldub ning teostada finantsaruannete analüüsi ja küsida Arve müüjalt kontrolli teostamiseks vajalikke dokumente ja teavet.

4.7. Müügipakkumise ja Ostupakkumise tegemine

 • 4.7.1. Investly kaudu on võimalik Faktooringulepinguid sõlmida üksnes Oksjonite tulemusena.
 • 4.7.2. Müügipakkumine peab olema kirjalikus vormis ning sisaldama Arve koopiat, Ostja kinnitust Arvele, Ostja ja Arve andmeid ning maksetingimusi.
 • 4.7.3. Arve müüja peab Müügipakkumises toodud andmete õigsuse kinnitamiseks koos Müügipakkumisega esitama Portaalipidajale kõikide krediidiasutuste, milles Arve müüjal on avatud pangakontod, poolt kinnitatud Arve müüja viimase (s.t. Müügipakkumise esitamisele eelnenud) kuue (6) kuu pangakontoväljavõtted. Pangakontode väljavõtet Investly portaalis ei avalikustata, vaid seda kasutatakse esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks Portaalipidaja poolt.
 • 4.7.4. Arve müüja määrab Oksjoni algatamiseks Müügipakkumisega kindlaks Maksimaalse Intressimäära, Minimaalse Müügihinna ning Arve müüja poolt tasumisele kuuluvate summade tasumisega viivitamisel makstava maksimaalse viivise määra (Maksimaalne Viivisemäär), samuti Oksjoni lõpukuupäeva ja Tagasiostu tähtpäeva.
 • 4.7.5. Maksimaalne Viivisemäär on Arve müüja poolt maksimaalne aktsepteeritav aastane viivise määr, mida Arve müüja on valmis Faktooringulepingus toodud maksekohustuste täitmisega viivitamise korral iga vastava makse hilinemise eest tasuma. Maksimaalne Viivisemäär võrdub Maksimaalse Intressimääraga.
 • 4.7.6. Kui Oksjoni raames ei tehta Investorite poolt Ostupakkumisi vähemalt Minimaalse Müügihinna ulatuses, loetakse, et Oksjon on nurjunud ja selle Oksjoni tulemusel ei sõlmita ühtegi Faktooringulepingut.
 • 4.7.7. Pärast Müügipakkumise Investly salasõnaga kinnitamist Arve müüja poolt, kontrollib Portaalipidaja formaalselt Müügipakkumises esitatud andmete vastavust Kasutuslepingus ja Faktooringulepingu üldtingimustes toodud nõuetele. Kontrolli järel käivitab Portaalipidaja Investly’s Oksjoni, mis kestab kuni Müügipakkumises määratud ajani, st Oksjoni lõpukuupäevani (k.a). Müügipakkumine loetakse siduvaks oferdiks (pakkumus) kõigile Kasutajatele.
 • 4.7.8. Oksjoni käigus ei avalda Portaalipidaja Kasutajatele Esindaja isikukoodi, elukoha täpset aadressi ega Arve müüja pangakonto väljavõtet ning Arve müüja võlausaldajate isikustatud andmeid (v.a Arve adressaadiks oleva Ostja andmeid).
 • 4.7.9. Oksjoni käigus avaldab Portaalipidaja kõigile Kasutajatele Arve müüja poolt enda kohta avaldatud andmed, välja arvatud punktis 4.7.8 nimetatud andmed. Lisaks on Investoril võimalus esitada Arve müüjale küsimusi, mis on koos vastustega nähtavad kõigile Kasutajatele.
 • 4.7.10. Iga Kasutaja näeb Oksjoni kestel reaalajas seni esitatud Ostupakkumisi, sh eraldi esile toodult Ostupakkumisi, mis osutuksid võitjapakkumisteks, kui Oksjon lõppeks vastaval ajahetkel.
 • 4.7.11. Oksjoni käigus saavad Investorid teha Ostupakkumisi, määratledes pakutava ostusumma (Ostusumma) ja pakutava minimaalse intressimäära (Minimaalne Intressimäär), samuti minimaalse viivisemäära (Minimaalne Viivisemäär). Investly süsteem arvutab Minimaalse Intressimäära alusel automaatselt välja ka vastavale intressimäärale vastava Nõuete maksimaalse müügihinna (Maksimaalne Müügihind), millele vastavalt soovib Investor Ostusumma ulatuses kas terviklikult või osaliselt Nõudeid omandada.
 • 4.7.12. Ostusumma on Ostupakkumises Investori poolt märgitud summa, mille eest Investor soovib Arve müüjalt Nõuded kas osaliselt või täielikult omandada.
 • 4.7.13. Minimaalne Intressimäär ehk investeeringu tootlus on Ostupakkumises Investori poolt märgitud minimaalne aastane intressimäär, millega ta on nõus Arve Finantseerimise Maksimaalse Perioodi jooksul Arvet kas osaliselt või täielikult Ostusumma ulatuses finantseerima.
 • 4.7.14. Minimaalne Viivisemäär on Investori poolt minimaalne aktsepteeritav aastane viivise määr, mida Arve müüja peab Investorile Faktooringulepingus toodud maksekohustuste täitmisega viivitamise korral iga vastava makse hilinemise eest tasuma. Minimaalne Viivisemäär võrdub Minimaalse Intressimääraga.
 • 4.7.15. Maksimaalne Müügihind on maksimaalne hind, millele vastavalt soovib Investor Ostusumma ulatuses kas täielikult või osaliselt Nõudeid omandada. Maksimaalne Müügihind kujuneb Minimaalse Intressi väljaarvestamisel Arve Finantseerimise Maksimaalse Perioodi kohta järgmise valemi alusel: Maksimaalne müügihind = (Arve summa - Lepingutasu koos käibemaksuga) / (1 + Minimaalne intressimäär / 365 * Arve Finantseerimise Maksimaalne Periood).
 • 4.7.16. Investori poolt Ostupakkumises märgitud Minimaalne Intressimäär peab olema väiksem või võrdne Arve müüja poolt selle Oksjoni jaoks määratud Maksimaalse Intressimääraga. Investori poolt pakutav Ostusumma peab olema vähemalt viis (5) eurot või viie (5) euro täiskordne. Investori poolt pakutav Ostusumma ei või olla suurem kui Arve summa – Lepingutasu koos käibemaksuga.
 • 4.7.17. Investor saab Ostupakkumist teha ainult tema Investly kontol oleva broneerimata summa ulatuses.
 • 4.7.18. Oksjonil Ostupakkumise tegemist loetakse vastava Müügipakkumise aktseptiks (nõustumus) tingimusel, et see Ostupakkumine osutub vastava Oksjoni võitjapakkumiseks, arvestades käesoleva Investly Kasutustingimuste punktis 4.10 sätestatud Oksjoni tulemuste väljaselgitamise metoodikat ning selle tulemusena kindlaksmääratavat Müügihinda ja Intressi- ning Viivisemäära suurust. Ostupakkumine tehakse Investly's vastava Oksjoni raames Kasutaja poolt vastava Ostupakkumise kinnitamisega Investly salasõnaga, mis on võrdsustatav Kasutaja allkirjaga. Investly salasõnaga kinnitatud ehk allkirjastatud Ostupakkumine kehtib ja on Ostupakkumise teinud Kasutajale siduv kuni vastava Oksjoni lõppemiseni kõikide Faktooringulepingu(te) sõlmimise tulemusena, Oksjoni nurjumiseni või kui vastava Kasutaja Ostupakkumisest on Kasutustingimuste punktis 4.10 sätestatud Oksjoni tulemuste väljaselgitamise metoodikast lähtudes saadud tulemuste kohaselt tehtud selle Oksjoni käigus kujunenud Müügihinna ulatuses paremaid siduvad Ostupakkumisi.
 • 4.7.19. Ostupakkumise tegemiseks peavad Ostupakkumist tegeval Kasutajal olema pakutud Ostusumma ulatuses broneerimata vahendid oma Investly kontol. Ostupakkumise tegemisel broneeritakse pakutav summa Ostupakkumise teinud Kasutaja Investly kontol.
 • 4.7.20. Broneeritud summa arvelt ei saa see Kasutaja teha uusi Ostupakkumisi ega seda oma Investly kontolt välja kanda, välja arvatud selle Ostupakkumise alusel Faktooringulepingu sõlmimisel Arve müüja Investly kontole. Broneering lõppeb, kui Oksjon lõppeb ilma vastava Ostupakkumise esitanud Investoriga Faktooringulepingut sõlmimata. Broneeringu lõppemisel võib Kasutaja vastavat summat oma Investly kontol jälle vastavalt käesolevatele Kasutuslepingu tingimustele käsutada, sh teha selle arvelt Investly e-teenuse keskkonnas uusi Ostupakkumisi või taotleda Portaalipidajalt Investly kontole kantud vabade vahendite tagasikandmist Kasutaja oma Arvelduskontole.
 • 4.7.21. Juhul, kui Portaalipidaja Kasutustingimuste punktis 4.10. sätestatud tingimuste kohaselt Oksjonit pikendab, siis saadab Portaalipidaja vastava Arve osas nurjunud Oksjoni käigus Ostupakkumise teinud Investori(te)le Investly kaudu automaatselt teavituse Oksjoni pikendamise kohta, millest Investori(te)l on võimalik uue Ostupakkumise tegemisega uuesti osa võtta.
 • 4.7.22. Kasutajal ei ole võimalik Oksjoni kestel oma kord tehtud Ostupakkumist muuta ega tagasi võtta. Kasutaja Ostupakkumine on selle kohasest esitamisest alates Investorile siduv.

4.8. Käendusega faktooringu erisätted

 • 4.8.1. Faktooringulepingut on võimalik sõlmida selliselt, et selle tagatiseks on teise Kasutaja käendus (sh Arve müüja Esindaja isiklik käendus).
 • 4.8.2. Hiljemalt enne Oksjoni lõppu peab käendav Kasutaja allkirjastama käenduslepingu. Käendusleping võib olla allkirjastatud digitaalselt või omakäeliselt. Omakäelise allkirjastamise korral tuleb käendusleping saata Portaalipidaja postiaadressile Pikk 7, Tallinn 10123, Eesti.
 • 4.8.3. Hiljemalt enne Oksjoni lõppu kohustub käendav Kasutaja tagama enda isiku tuvastamise.
 • 4.8.4. Juhul, kui käendav Kasutaja ei ole esitanud Portaalipidajale allkirjastatud käenduslepingut või ta ei ole võimaldanud enda isiku tuvastamist hiljemalt Oksjoni lõpuks, loetakse Oksjon nurjunuks.

4.9. Tagatisega faktooringu erisätted

 • 4.9.1. Faktooringulepingut on võimalik sõlmida selliselt, et selle tagatiseks on käsipant, registerpant, õiguste pant, hüpoteek või kommertspant.
 • 4.9.2. Hiljemalt enne Oksjoni lõppu peab Arve müüja või käendav Kasutaja seadma Investori(te) ja Arve müüja vahel sõlmitud Faktooringulepingust tulenevate nõuete tagatiseks tagatise Portaalipidaja kasuks.
 • 4.9.3. Tagatise seadmisega seotud kulutused, sh. notaritasud, kannab Arve müüja.
 • 4.9.4. Juhul, kui Arve müüja või käendav Kasutaja ei sea tagatist hiljemalt Oksjoni lõpuks, loetakse Oksjon nurjunuks.

4.10. Faktooringulepingu sõlmimine

 • 4.10.1. Müügi- ning Ostupakkumise tegemiseks on vajalik, et Arve müüja, tema Esindaja ning Investor ja tema Esindaja (seadusjärgsed esindajad), samuti Arve müüja ja juriidilisest isikust Investori osanikud või aktsionärid oleksid tuvastatud. Arve müüja ja Investor peavad esitama vastavad andmed vastavalt koos Müügipakkumise ja Ostupakkumisega ning Portaalipidaja tuvastab vastavad isikud esitatud andmete põhjal.
 • 4.10.2. Faktooringuleping loetakse sõlmituks automaatselt Oksjoni lõppemisel Müügipakkumise ning Oksjoni võitnud Ostupakkumis(t)e alusel vastava(d) tahteavalduse(d) (ofert ja aktsept(id)) esitanud Kasutajate vahel.
 • 4.10.3. Investly registreerib kõik Oksjonil tehtud Ostupakkumised ajalises järjekorras. Sealjuures on määrav Investly süsteemi kell.
 • 4.10.4. Oksjoni tulemuste väljaselgitamisel loetakse teistega võrreldes paremaks Ostupakkumine, mille pakutud Minimaalne Intressimäär on väiksem teistes Ostupakkumistes pakutud vastavatest intressimääradest, ning Ostupakkumised reastatakse Minimaalsetest Intressimääradest lähtuvalt. Võrdsete Minimaalsete Intressimäärade korral reastatakse Ostupakkumised pakkumiste tegemise aja järgi, andes eelise varem tehtud Ostupakkumistele. Võitnud Ostupakkumis(t)eks loetakse Ostupakkumine (Ostupakkumised), mille Ostusumma mahub selliselt reastatud Ostupakkumistes pakutud Ostusummade summeerimisel vähemalt osaliselt Oksjoni lõppedes kujunenud Müügihinna summa sisse. Võitnud Investori(te)ks loetakse vastava(d) Ostupakkumise(d) teinud Kasutaja(d).
 • 4.10.5. Müügipakkumise ja punktis 4.10.4 kirjeldatud viisil pakutud Minimaalsete Intressimäärade alusel (ja vajadusel täiendavalt ajaliselt) reastatud Ostupakkumiste alusel loetakse Faktooringulepingud sõlmituks selliselt, et esmalt sõlmitakse Faktooringuleping parima ja seejärel järjekorras paremuselt järgmise Ostupakkumise esitanud Investoriga. Sealjuures peab ühe Müügipakkumise alusel kokku sõlmitud Faktooringulepingute Ostusummade kogusumma olema vähemalt võrdne Minimaalse Müügihinnaga ning ei tohi olla suurem kui Arve summa – Lepingutasu koos käibemaksuga. Kui ühe Ostupakkumise alusel täies mahus (st kogu vastavas Ostupakkumises pakutud Ostusumma ulatuses) Faktooringulepingu sõlmimine viiks kõigi Müügipakkumise alusel sõlmitud Faktooringulepingute Ostusummade kogusumma üle Oksjoni lõppedes kujunenud Müügihinna summa, siis sõlmitakse paremusjärjestuses viimase Müügihinna summa sisse mahtuva Ostupakkumise esitanud Investoriga Faktooringuleping üksnes vastava Ostupakkumise Ostusumma selles osas, mille tulemusel on kõigi ühe Müügipakkumise alusel sõlmitud Faktooringulepingute Ostusummade summa võrdne Oksjoni lõppedes kujunenud Müügihinna summaga.
 • 4.10.6. Juhul, kui Oksjonil on rohkem kui üks võitev Ostupakkumine ja nendes Ostupakkumistes näidatud pakutav Minimaalne Intressimäär on erinev, sõlmitakse kõikide võitvate Ostupakkumiste alusel Faktooringulepingud sama intressimääraga, milleks on kõige kõrgem võitvates Ostupakkumistes pakutud Minimaalne Intressimäär (Intressimäär), st kõikide võitvate Ostupakkumiste Minimaalne Intressimäär tõstetakse samale tasemele, kui on kõige kõrgem võitvate Ostupakkumiste hulgas esinev pakutud Minimaalne Intressimäär.
 • 4.10.7. Kui Oksjoni lõppemise hetkeks tehtud Ostupakkumiste Ostusummade summa on väiksem kui Minimaalne Müügihind, siis loetakse Oksjon nurjunuks, Müügipakkumine ja Ostupakkumised lõppenuks ning Faktooringulepinguid Müügipakkumise alusel ei sõlmita.
 • 4.10.8. Juhul, kui Arve finantseerimist ja Nõuete loovutamist Oksjonil selle nurjumise tõttu ei toimunud, on Portaalipidajal õigus Arve müüja nimel vastavat Oksjonit pikendada, st teha sama Arve osas Arve müüja nimel Kasutajatele uus siduv Müügipakkumine, milles Portaalipidaja määrab uue Oksjoni lõpukuupäeva ja Tagasiostu tähtpäeva viisil, et Tagasiostu tähtaja päevade arv, Müügihind ning Maksimaalne Intressimäär oleksid samad, mis olid nurjunud Oksjoni Müügipakkumises. Uus Müügipakkumine loetakse Arve müüja siduvaks oferdiks (pakkumus) kõigile Kasutajatele kuni uue Oksjoni lõppemiseni. Portaalipidaja käivitab uue Müügipakkumise tegemisega Arve müüja nimel Investly's Oksjoni, mis kestab kuni uues Müügipakkumises määratud Oksjoni lõpukuupäevani (k.a) ja mille käigus saavad Investorid eelkirjeldatud viisil Ostupakkumisi teha.
 • 4.10.9. Portaalipidajal on õigus Kasutustingimuste punktis 4.10.8 toodud viisil Oksjonit pikendada ühel korral.
 • 4.10.10. Portaalipidaja teavitab Arve müüjat Investly portaali kaudu koheselt Oksjoni pikendamisest.
 • 4.10.11. Faktooringuleping on õiguslikult siduv ja loetakse Arve müüja ja Oksjoni võitnud Ostupakkumise(d) esitanud Investori(te) vahel automaatselt sõlmituks alates vastava Oksjoni lõppemisest.
 • 4.10.12. Portaalipidaja teatab kõigile Oksjonil osalenud Kasutajatele Oksjoni lõppemisel Oksjoni tulemused, näidates mh ära Oksjoni võitnud Kasutajad, kelle vahel Faktooringulepingud sõlmiti. Sealjuures avaldab Portaalipidaja teistele Kasutajatele üksnes võitnud Investorite kasutajanimed ning pakutud Ostusummad ning Minimaalsed Intressimäärad.
 • 4.10.13. Portaalipidaja kannab Oksjoni võitnud Investorite Investly kontodel vastavate Ostupakkumiste alusel broneeritud summad Arve müüja Investly kontole pärast Oksjoni lõppemist. Investorid annavad Portaalipidajale selleks Ostupakkumise tegemisega vastavasisulise volituse.
 • 4.10.14. Portaalipidaja teeb igale Oksjoni võitnud Investorile Oksjoni lõppedes Investly vahendusel kättesaadavaks Oksjonil kujunenud Faktooringulepingu dokumendid.
 • 4.10.15. Portaalipidaja teeb Arve müüjale Investly vahendusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kättesaadavaks iga Oksjoni võitnud Ostupakkumise kohta samaaegselt Oksjoni ametliku tulemuse kinnituse, milles on ära märgitud Arve müüja ja Esindaja nimi, Investori(te) nime(d), vastava(te) Ostupakkumis(t)e registreerimise aeg ja/või kood, pakutud Ostusummad, pakutud intressimäärad, Faktooringulepingu(te) sõlmimise kuupäev, sõlmitud Faktooringulepingu(te) Ostusummad, lõplik Intressi- ja Viivisemäär, lõplik Müügihind, Arve maksetähtpäev ja Nõuete automaatse tagasiloovutamise tähtpäev (Tagasiostu tähtpäev). Nimetatud andmed on Faktooringulepingu(te) lahutamatuks lisaks ning siduvad nii Arve müüjale kui Investorile.
 • 4.10.16. Samaaegselt teeb Portaalipidaja Investly vahendusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis igale Oksjoni võitnud Investorile kättesaadavaks tema võitnud Ostupakkumise kohta Oksjoni ametliku tulemuse kinnituse, milles on ära märgitud Arve müüja ja tema Esindaja nimed, võitjaks osutunud Ostupakkumise registreerimise aeg ja/või kood, võitjaks osutunud Investori(te) kasutajanime(d), pakutud Ostusumma(d) ja intressimäär(ad), Ostupakkumise alusel Faktooringulepingu(te) sõlmimise kuupäev, sõlmitud Faktooringulepingu(te) Ostusummad, lõplik Intressi- ja Viivisemäär, lõplik Müügihind, Arve maksetähtpäev ja Nõuete automaatse tagasiloovutamise tähtpäev (Tagasiostu tähtpäev) ning samuti konkreetse võitjaks tunnistatud Investori Ostupakkumise see Ostusumma osa, mille suhtes sõlmiti selle Investoriga vastav Faktooringuleping.

4.11. Tagatisega faktooringu erisätted

 • 4.11.1. Arve müüja vastutab Investori ees selle eest, et Ostja tasub Arve täies ulatuses.
 • 4.11.2. Juhul, kui tagasiostu tähtaeg (Tagasiostu tähtaeg) on möödunud ja Ostja ei ole selle aja jooksul Investorile loovutatud Nõudeid kajastavat Arvet täies ulatuses tasunud, siis tekib Arve müüjal koheselt kohustus Nõuded Investorilt tagasi osta ning Investor kohustub Nõuded Arve müüjale tasu eest tagasi loovutama (Automaatne Tagasiostukohustus).
 • 4.11.3. Tagasiostu tähtaeg on Arve maksetähtpäev + 30 (kolmkümmend) kalendripäeva. Tagasiostu tähtaja möödumisel on Arve müüja kohustatud samaaegselt tasuma Investori(te)le Tagasiostuhinna ning Viivitustasu ja Investly`le Lepingutasu.
 • 4.11.4. Investoril on õigus Nõuded tasu eest Arve müüjale tagasi loovutada ning Arve müüjal on kohustus Nõuded Investorilt tagasi osta (Tagasiostukohustus) enne Tagasiostu tähtaja möödumist lisaks punktis 4.11.2 toodule ka ühe järgneva tingimuse saabudes:
  • 4.11.4.1. Ostja vaidlustab Arve aluseks olevad Nõuded või Ostja ja Arve müüja vaheline vaidlus Nõuete osas on kestnud rohkem kui 2 (kaks) nädalat alates Arve maksetähtpäevast ja ei ole jõutud vastastikku rahuldava lahenduseni;
  • 4.11.4.2. kui Ostja taganeb Lepingust või ütleb Lepingu üles tuginedes Arve müüja poolsele Lepingu rikkumisele;
  • 4.11.4.3. kui saab teatavaks, et Lepingule, mille alusel Arve on väljastatud, ei kohaldu Eesti Vabariigi õigus;
  • 4.11.4.4. Investorile saab teatavaks, et Ostja on viimase 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul olnud Arve müüjale maksete tasumisega viivituses pikemalt kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;
  • 4.11.4.5. Investoril on põhjendatud kahtlused, et Arve on fiktiivne;
  • 4.11.4.6. Ostja ei vasta Portaalipidaja poolt Ostjale edastatud mistahes sisuga teatele või nõudele 10 (kümne) kalendripäeva jooksul selle edastamisest;
  • 4.11.4.7. Ostja ja/või Arve müüja on tasaarvestanud Investorile loovutatud Nõuded;
  • 4.11.4.8. Ostja on tasunud Arve osaliselt või täielikult Arve müüjale ja Arve müüja ei ole saadud summat Investori(te)le üle kandnud Faktooringulepingus sätestatud tingimustel;
  • 4.11.4.9. Ostja ja Arve müüja on seotud ettevõtted;
  • 4.11.4.10. Investorile esitatud dokumendid ei vasta Faktooringulepingus toodud nõuetele;
  • 4.11.4.11. Investorile loovutatud Nõuded on koormatud kolmandale isikule kuuluva õigusega;
  • 4.11.4.12. Arve müüja on loovutanud Nõuded kolmandale isikule;
  • 4.11.4.13. Ostja või Arve müüja suhtes on alustatud saneerimis- või likvideerimismenetlus või on määratud ajutine pankrotihaldur;
  • 4.11.4.14. Investorile saavad teatavaks mistahes asjaolud, mis viitavad Ostja suutmatusele Arvet täies ulatuses tasuda.
 • 4.11.5. Investoril on õigus punktis 4.11.4 toodud Tagasiostukohustust rakendada sõltumata sellest kas nende Nõuete aluseks oleva Arve maksetähtpäev on saabunud või mitte.
 • 4.11.6. Juhul, kui tagasiostu tähtpäevaks (Tagasiostu tähtpäev) on Ostja jätnud Arve täies ulatuses tasumata, siis rakendub Nõuete suhtes täielik Tagasiostukohustus ning tasu, mida Arve müüja kohustub Tagasiostukohustuse saabudes Investori(te)le Nõuete tagasi loovutamise eest tasuma (Tagasiostuhind) on Arve summa – Lepingutasu koos käibemaksuga.
 • 4.11.7. Tagasiostu tähtpäev on Tagasiostu tähtaja viimane päev.
 • 4.11.8. Käesolevas Kasutuslepingus sätestatud mistahes põhjusel Tagasiostukohustuse rakendumisel kohustub Arve müüja tasuma Investori(te)le Tagasiostu hinna ning üheaegselt Tagasiostuhinna tasumisega maksma Portaalipidajale Lepingutasu koos käibemaksuga.
 • 4.11.9. Tagasiostukohustuse tekkimise ja tasumisele kuuluvate summade kohta saadab Portaalipidaja koheselt Arve müüjale teavituse.
 • 4.11.10. Juhul, kui Tagasiostu tähtpäevaks on Ostja Arve tasunud osaliselt, siis rakendub Tagasiostukohustus Nõuete suhtes Arve tasumata osas ja tasu, mida Arve müüja kohustub Tagasiostukohustuse saabudes Investori(te)le Nõuete osalise tagasi loovutamise eest tasuma (Tagasiostuhind) on Arve tasumata summa.
 • 4.11.11. Tagasiostukohustuse rakendamise korral on Investori(te)l ning Portaalipidajal õigus käsitleda Ostjat ja Arve müüjat solidaarvõlgnikena ning nõuda mõlemalt Arve täielikku või osalist tasumist. Lisaks eelnevale on Portaalipidajal õigus Investori(t)e nimel nõuda Ostjalt ka Lepingujärgsete viiviste tasumist.
 • 4.11.12. Käesolevas peatükis kirjeldatud Tagasiostukohustus on tingimusteta Arve müüja kohustus, mida Arve müüja on kohustatud alati täitma, vaatamata sellele, kas see kohustus tekib Ostja või Arve müüja kohustuste rikkumise või vääramatu jõu tõttu.

4.12. Käitumine maksehäirete puhul

 • 4.12.1. Maksehäirete ilmnemisest alates jätab Portaalipidaja endale õiguse edastada Ostjale võlgnevuse kohta teateid, kasutades kõiki Arve müüja poolt Portaalipidajale avaldatud kontaktandmeid ja muid avalikke andmeid. Nimetatud õigust kasutab Portaalipidaja ainult juhul, kui Faktooringulepingu kohaselt Ostjat algselt Nõuete loovutamisest teavitatakse.
 • 4.12.2. Kui Arve müüja on sõlminud Investly vahendusel rohkem kui ühe Faktooringulepingu ning Ostja või Arve müüja poolt Investly kontole kantud Arve, Tagasiostuhinna tasumise või muu makse summast ei piisa kõigi Investorite nõuete rahuldamiseks, siis rahuldatakse Investorite poolt Nõuete omandamise eest makstud Ostusummadega seotud sissenõutavaks muutunud Arve summa, Tagasiostuhinna või muude maksete tasumise nõuded, jaotades Ostjalt või Arve müüjalt saadud summa Investorite vahel proportsionaalselt vastavalt iga Investoriga sõlmitud Faktooringulepinguga seotud Ostusumma suhtele Arve Müügihinda.
 • 4.12.3. Juhul, kui Ostja ei ole maksetähtpäevaks Investori(te)le loovutatud Nõudeid kajastavat Arvet täies ulatuses tasunud, siis kohustub Arve müüja tasuma Investori(te)le lisaks ka viivitustasu (Viivitustasu). Viivitustasu arvestatakse tasumata Arve summalt vastava Arve maksetähtpäeva ning Tagasiostuhinna tasumise kohustuse tekkimise vahelise perioodi eest määras, milleks on Oksjoni käigus kujunenud lõplik Viivisemäär (võrdne Oksjoni käigus kujunenud Intressimääraga). Juhul, kui Ostja on Arve täies ulatuses tasunud enne Tagasiostukohustuse tähtpäeva, kohustub Arve müüja tasuma täieliku Arve tasumiseni kogunenud Viivitustasu kolme (3) Tööpäeva jooksul vastava nõude saamisest Portaalipidajalt kui Investori(te) esindajalt. Tagasiostukohustuse rakendumisel kohustub Arve müüja tasuma selleks hetkeks kogunenud Viivitustasu samaaegselt Tagasiostuhinna tasumise kohustuse täitmisega vastavalt Faktooringulepingu Üldtingimustes sätestatule.
 • 4.12.4. Juhul, kui Arve müüja Tagasiostukohustuse rakendumisel Tagasiostuhinna ja/või Lepingutasu tasumise kohustusega viivitab, peab Arve müüja maksma vastavalt Investori(te)le ja/või Portaalipidajale viivist (Viivis). Viivist arvestatakse tähtajaks tasumata summalt kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni selle kohase täitmiseni. Viivise määraks on Oksjoni käigus kujunenud lõplik Viivise määr, mis on võrdne Oksjoni käigus kujunenud Intressi määraga.
 • 4.12.5. Portaalipidaja ei vastuta ühegi Ostja või Investly Kasutaja kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, sh Arve müüja, Investori või Ostja makseviivituse ega sellega põhjustatud mis tahes kahju eest.

4.13. Administreerimine ja sissenõudmine

 • 4.13.1. Arvete finantseerimise administreerimisega ning kõikidest Faktooringulepingu alusel tasumisele kuuluvate summade, maksete, tasude ja trahvide sissenõudmisega Eesti Vabariigis tegeleb Ostupakkumisega Investori poolt Portaalipidajale antud volituse alusel Investori nimel ja tema esindajana või oma nimel Portaalipidaja.
 • 4.13.2. Portaalipidaja täpsem roll ning volituste ulatus Arvete administreerimisel ning Faktooringulepingust tulenevate nõuete sissenõudmisel on sätestatud Faktooringulepingu üldtingimustes.

5. Investly portaalis faktoorimata arvete alusel teostatud Ostja maksed

5.1. Juhul, kui Ostjate nimekirja kantud Ostja teostab Investly pangakontole makse Kasutaja poolt väljastatud arve alusel, mis pole seotud Investly portaali kaudu sõlmitud Faktooringulepinguga (st vastavast arvest nähtuvaid nõudeid ei ole Investly portaali kaudu loovutatud), siis lepivad Pooled kokku järgmises käitumisjuhises:

 • 5.1.1. Kasutaja esitab Portaalipidajale E-maili teel makse aluseks oleva Kasutaja ja Ostja vahel sõlmitud müügi- või teenuse osutamise lepingu alusel väljastatud arve ning kirjavahetuse, millega vastav arve Ostjale edastati, kasutades "forward" funktsiooni viie (5) Tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest;
 • 5.1.2. Kasutuslepingu punktis 5.1.1. toodud sisuga E-maili saatmisel kinnitab Kasutaja vastavas e-kirjas makse aluseks oleva arvega seoses Portaalipidajale lisaks, et:
  • 5.1.2.1. arve aluseks oleva Ostjaga sõlmitud müügi- või teenuse osutamise leping on kehtiv ning Kasutajal tekkis sellest tulenev nõudeõigus Ostja vastu, mida ei ole käesoleva kinnituse andmise seisuga tasaarvestatud;
  • 5.1.2.2. arve aluseks olevate esemete müük või teenuste osutamine on nõuetekohaselt ja korrektselt toimunud, st kaup/teenus vastab arve aluseks olevas müügi- või teenuse osutamise lepingus kokkulepitud tingimustele ning on lepingu tingimustega kooskõlas Ostjale üle antud või antakse üle arvel märgitud kuupäeval ja Kasutaja on omalt poolt tarnetingimuse täitnud;
  • 5.1.2.3. Ostja ja Kasutaja on makse aluseks oleva arve ja selles näidatus tasumisele kuuluva summa (eseme või teenuse hind koos käibemaksuga) omavahel lõplikult kooskõlastanud ning Ostjal puuduvad mistahes pretensioonid või eriarvamused arvele kantud andmete (sh arve summa) osas;
  • 5.1.2.4. Ostja on teinud vastava makse Investly pangakontole tulenevalt Kasutaja enda poolt Ostjale antud vastavatest maksejuhistest või Portaalipidaja poolt varasemalt vastava Kasutaja poolt Investly platvormil faktooritud arvetega seoses Ostjale edastatud vastavatest maksejuhistest, mille Kasutaja kiidab heaks ka arvete suhtes, mida ta Investly portaali kaudu ei faktoori seni, kuni Kasutaja ise ei ole Ostjale edastanud teistsuguseid maksejuhiseid pärast vastava arve väljastamist (st rekvisiite Kasutaja poolt Ostjale väljastatud arvete tasumiseks). Kasutaja kinnitab, et ta ei ole käesoleva kinnituse andmise seisuga Ostjale teistsuguseid maksejuhiseid (st rekvisiite) Kasutaja poolt Ostjale väljastatud arvete tasumiseks ja selle alusel Ostja poolt Investly pangakontole tehtud makse teostamiseks esitanud;
  • 5.1.2.5. Ostja ei ole käesoleva kinnituse andmise seisuga arvet veel Kasutaja pangakontole tasunud;
  • 5.1.2.6. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt mistahes Ostja pretensioonide või nõuete osas, mis tal vastava arvega või selle alusel makse teostamisega võivad tekkida ning hüvitab Investlyle etteulatuvalt mistahes summad või kahjud, mis tekivad seoses Ostja poolt Investly pangakontole tehtud makse ülekandmisega Kasutaja kontole.
 • 5.1.3. Pärast Kasutajalt käesoleva Kasutuslepingu punktides 5.1.1 ja 5.1.2 toodud E-maili ning sellele lisatud kinnituse saamist kannab Portaalipidaja Ostja poolt ühegi Faktooringulepinguga mitteseotud arve alusel Investly kontole teostatud makse Kasutaja Arvelduskontole täies ulatuses üle 3 (kolme) Tööpäeva jooksul.
 • 5.1.4. Juhul, kui Kasutajal kui Arve müüjal on Investly portaali kaudu sõlmitud Faktooringulepingute või Kasutuslepingu alusel Investoritele või Portaalipidajale tähtajaks tasumata summasid, sh Tagasiostuhind (juhul, kui Kasutaja ei ole Tagasiostu tähtaja lõppemisel vastavalt käesoleva Kasutuslepingu punktile 4.11. Tagasiostukohustust täitnud täies ulatuses), Viivitustasu ja Lepingutasu (käesoleva Kasutuslepingu punkti tähenduses kui "Võlgnevused"), siis pärast Kasutajalt kui Arve müüjalt käesoleva Kasutuslepingu punktides 5.1.1 ja 5.1.2 toodud E-maili ning sellele lisatud kinnituse saamist, on Portaalipidajal õigus Ostja poolt ühegi Faktooringulepinguga mitteseotud Kasutaja kui Arve müüja poolt väljastatud arve alusel Investly kontole teostatud maksed kanda ilma Kasutuslepingu punktis 5.1.3 sätestatut järgimata sel hetkel esinevate Võlgnevuse katteks vastavatele õigustatud Investoritele või Portaalipidajale. Käesolevaga annab Kasutaja Portaalipidajale vastavad volitused etteulatuvalt tulevikus kirjeldatud toimingute tegemiseks nii enda kui Investorite nimel ning kirjeldatud viisil ühelt poolt Arve müüja ja teiselt poolt Investorite ja/või Portaalipidaja nõuete vastavaks tasaarvestamiseks või katmiseks. Nõuete tasaarvestamiseks või katmiseks saadab Portaalipidaja enda ja/või Investorite nimel Kasutajale kui Arve müüjale avalduse või teatise E-mailile. Juhul, kui Ostja poolt ühegi Faktooringulepinguga mitteseotud Kasutaja kui Arve müüja poolt väljastatud arve alusel Investly kontole teostatud maksed ületavad Võlgnevuste summat, siis kannab Portaalipidaja ülejäägi Kasutaja Arvelduskontole mõistliku aja jooksul.
 • 5.1.5. Portaalipidajal on õigus keelduda punktis 5.1.3 Ostjalt Investly pangakontole laekunud makse edasikandmisest Kasutaja Arvelduskontole juhul, kui tal tekib kahtlus, et vastav makse on tehtud õigusliku aluseta või makse osas tekib Ostja ja Kasutaja vahel mistahes vaidlus.
 • 5.1.6. Juhul, kui Portaalipidajal tekib kahtlus, et vastav makse on tehtud õigusliku aluseta või makse osas tekib Ostja ja Kasutaja vahel mistahes vaidlus, siis Portaalipidaja tagastab punktis 5.1 toodud tingimustele vastava makse summa Ostjale mõistliku aja jooksul.
 • 5.1.7. Juhul, kui Kasutaja ei esita Kasutuslepingu punktides 5.1.1 ja 5.1.2 ettenähtud teavet ning kinnitust toodud punktides sätestatud tähtaegade jooksul, siis Portaalipidaja tagastab punktis 5.1 toodud tingimustele vastava makse summa Ostjale mõistliku aja jooksul.

6. Investly konto

6.1. Kasutaja poolt Kasutuslepingu ja Faktooringulepingu kohaselt Investly e-teenuse keskkonda kantud raha hoitakse Portaalipidaja arvelduskontol LHV Pangas (nimetatud ka "Portaalipidaja arveldusarve") eraldi Portaalipidaja enda varast. Portaalipidaja arveldusarvel oleva raha eest Portaalipidaja poolt Kasutajale intressi ei maksta.

6.2. Portaalipidaja võib Kasutaja poolt Investly e-teenuse keskkonda Kasutuslepingu ning Faktooringulepingute alusel üle kantud raha vallata ja kasutada üksnes Kasutuslepingu ja Faktooringulepingu tingimuste kohaselt ja neist tulenevate Portaalipidaja kohustuste täitmiseks. Kasutaja poolt Portaalipidaja arvelduskontole üle kantud raha (s.t. nõue Portaalipidaja vastava arvelduskonto avanud krediidiasutuse vastu) on Kasutaja poolt Portaalipidajale käsundi täitmiseks üle antav vara VÕS § 626 mõttes, sh selle paragrahvi lõike 3 tähenduses. Vastav rahasumma pangakontol on oma olemuselt nõue (vastava panga vastu), mille Portaalipidaja on omandanud enda nimel, kuid Kasutaja arvel ja eesmärgiga kasutada seda vaid käsundi täitmiseks. Seega ei kuulu vastav raha Portaalipidaja pankrotivarasse ja sellele ei saa pöörata sissenõuet täitemenetluses Portaalipidaja vastu, samuti ei kajastu see Portaalipidaja bilansis. Kasutajale tähendab see eelkõige, et Investly kontole raha üle kandes ei anna ta seda üle Portaalipidaja vara hulka ega omandisse, vaid säilitab sellele vajalikud õigused. Portaalipidaja pankroti korral lõpeb käsundiandjaga sõlmitud käsundusleping ning käsundiandja poolt Portaalipidajale käsundi täitmiseks üle antud käsundiandja vara (s.t. nõuded ja vallasasjad) kuulub käsundiandjale tagastamisele.

6.3. Portaalipidaja peab iga Kasutajaga seoses Portaalipidaja ning teiste Kasutajate vaheliste Kasutuslepingust ja Faktooringulepingust tulenevate arvelduste ja tehingute kohta eraldi jooksvat arvet (nimetatud ka "Kasutaja Investly konto" ja "Investly konto").

6.4. Kõik Kasutaja poolt Portaalipidaja arveldusarvele sooritatud maksed kajastatakse Kasutaja Investly kontol laekumisena.

6.5. Portaalipidajal on õigus ja kohustus teha Kasutaja Investly kontolt mahaarvamisi Kasutaja poolt sõlmitud Kasutuslepingust ning teiste Kasutajatega sõlmitud Faktooringulepingutest tulenevate Kasutaja kohustuste täitmiseks. Portaalipidaja tasude ning kulude mahaarvamise järel kustutatakse Faktooringulepingust tulenevad sissenõutavad võlgnevused teiste Kasutajate ees Kasutuslepingus ja Faktooringulepingutes sätestatud viisil.

6.6. Portaalipidajal on õigus ja kohustus teha Kasutaja Investly kontole juurdearvestusi Kasutaja poolt sõlmitud Kasutuslepingust ning teiste Kasutajatega sõlmitud Faktooringulepingutest tulenevate Kasutaja nõuete rahuldamiseks vastavalt Kasutuslepingu ja Faktooringulepingu tingimustele.

6.7. Kasutajal on õigus anda Portaalipidajale korraldus Portaalipidaja arveldusarvelt väljamakse sooritamiseks ainult Kasutaja nimel olevale Arveldusarvele krediidiasutuses Euroopa Liidu liikmesriigis või Šveitsis, eeldusel, et sellelt Arveldusarvelt oli eelnevalt tehtud makse Portaalipidaja arveldusarvele ja sissemaksel Portaalipidaja arveldusarvele krediidiasutuse poolt edastatud andmed ühtisid Kasutaja poolt Investly keskkonnas salvestatud andmetega. Väljamakseid Kasutaja Investly kontolt saab teha vastava Kasutaja Investly konto positiivse saldo ulatuses Investly vastavat tehnilist lahendust kasutades. Positiivse saldo all mõeldakse seda osa kontol olevast summast, mis ei ole kaetud broneeringu ega sissenõutava võlgnevusega Portaalipidaja ega teiste Kasutajate ees. Portaalipidaja on kohustatud vastava ülekandekorralduse täitma ühe (1) tööpäeva jooksul.


7. Kasutajate isikuandmed

7.1. Kasutaja on kohustatud esitama Kasutuslepingu sõlmimisel ning Investly vahendusel tahteavaldusi tehes, sh Müügi- ja Ostupakkumisi esitades, tõeseid ja korrektseid isiku- jm andmeid. Teadlik valeandmete ja puudulike andmete esitamine on Arve müüjal keelatud ka Investori küsimustele vastamisel.

Kasutuslepingu sõlmimisega kinnitab iga Kasutaja, et kõik tema poolt Investly vahendusel esitatud ja tulevikus esitatavad andmed, sh Müügi- ja Ostupakkumistes esitatud andmed, on tõesed ja täielikud.

7.3. Valeandmeid või mittetäielikke andmeid esitanud Kasutaja vastutab sellega tekitatud mis tahes kahju eest Portaalipidaja ja teiste Kasutajate ees, eelkõige kui Portaalipidaja või teine Kasutaja on teinud nende andmete õigsust või täielikkust eeldades valeandmeid või mittetäielikke andmeid esitanud Kasutajaga mis tahes tehingu.

7.4. Portaalipidaja ei vastuta mingil moel Kasutaja poolt esitatud andmete õigsuse, täielikkuse ega tõelevastavuse eest.

7.5. Andmete muutumisest teavitamine:

 • 7.5.1. Kasutajal on kohustus isikuandmete muutumisest Portaalipidajale viivitamatult teatada;
 • 7.5.2. Andmete muutumise teavitus tuleb esitada Portaalipidajale E-maili teel digitaalselt allkirjastatuna;
 • 7.5.3. Andmete muutumisest teavitamata jätmist loetakse oluliseks Kasutus- ning Faktooringulepingu rikkumiseks.

7.6. Kasutaja annab Investly Kasutuslepingu sõlmimisega Portaalipidajale õiguse ja nõusoleku oma isikuandmeid koguda ja töödelda Kasutustingimustes ja Faktooringulepingus sätestatud eesmärkidel ja mahus, samuti õigusaktides sätestatud alustel ja korras. Kasutajal on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti Investly kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu, mistõttu varasemalt antud nõusolekule tuginedes kuni nõusoleku tagasivõtmise hetkeni tehtud toimingud, tahteavaldused jne jäävad kehtima ja on õiguspärased. Sellest tulenevalt jääb kehtima Kasutaja poolt varasemalt antud nõusolek koguda ja töödelda kõiki neid isikuandmeid, mille alusel enne nõusoleku tagasivõtmist on algatatud Oksjonid, esitatud Müügipakkumised/Ostupakkumised ning sõlmitud Faktooringulepingud, mis on vastavalt algatatud, esitatud või sõlmitud Kasutaja poolt isikuandmete töötlemiseks varasemalt antud nõusoleku alusel enne selle tagasivõtmist ning nõusoleku olemasolule tuginedes. Portaalipidajal säilib õigus koguda ja töödelda isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, sh andmete säilitamiseks, samuti nõusoleku tagasivõtmisele eelnevalt algatatud Oksjonite lõpuleviimiseks, esitatud Müügipakkumiste/Ostupakkumiste käsitlemiseks ning sõlmitud või käimasolevate Oksjonite tulemusena sõlmitavate Faktooringulepingute sõlmimiseks ning nende täitmise tagamiseks.

7.7. Muuhulgas on Portaalipidajal õigus edastada maksehäire tekkimisel Arve müüja isikuandmed vastava(te) Investori(te) nimel AS-ile Krediidiinfo (Narva mnt 5, 10117 Tallinn), kes kasutab saadud andmeid registri pidamisel, mis võimaldab õigustatud huvi omavatel isikutel hinnata registrisse kantud isikute krediidivõimelisust. Kasutajad annavad Müügipakkumise tegemisega vastavaks andmeedastuseks oma nõusoleku. AS-ile Krediidiinfo edastatakse järgmised andmed: Arve müüja nimi, registrikood, maksehäire suurus, maksehäire tekkimise aeg. AS Krediidiinfo edastab andmeid kolmandatele isikutele üksnes juhul, kui kolmandal isikul on isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi ja AS Krediidiinfo on tuvastanud kolmanda isiku õigustatud huvi, kontrollinud edastatavate andmete õigsust ning registreerinud andmeedastuse.

7.8. Samuti on Portaalipidajal muuhulgas õigus igal ajal kasutada Kasutaja poolt avaldatud andmeid ja Kasutaja poolt Investly kasutamisel tekkinud andmeid statistilistel eesmärkidel ja avaldada saadud statistilised andmed Internetis, tagades seejuures, et andmeid ei ole võimalik otseselt siduda ühegi konkreetse Kasutajaga.

7.9. Oksjoni algatamisega annab Arve müüja oma nõusoleku Kasutustingimuste p-s 1.1 nimetatud andmete avalikustamiseks. Portaalipidajal on õigus avaldada Investly kaudu sõlmitud Faktooringulepingu täitmiseks ja tagamiseks tarvilikud Kasutaja isikuandmed Faktooringulepingu teisele poolele, kuid seda alles pärast või Faktooringulepingu sõlmimist.

7.10. Portaalipidajal on õigus kasutada Kasutaja e-posti aadressi Kasutajale informatsiooni ja reklaami edastamise eesmärkidel Portaalipidaja poolt.

7.11. Portaalipidajal on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid isikule, kes osutab Portaalipidajale õigusabi, raamatupidamise teenust või auditeerimise teenust eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud endale Portaalipidaja suhtes kohustuse vastavaid isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.


8. Kasutaja konfidentsiaalsuskohustus

Arvestades, et:

  • Investly portaali kasutatakse Investly kaudu Oksjonitel osalemiseks, Müügi- ja Ostupakkumiste esitamiseks ning Faktooringulepingute sõlmimiseks; ja
  • selle käigus jagavad Kasutajad Faktooringulepingute sõlmimise eesmärgil lepingueelselt teiste Kasutajatega konfidentsiaalset informatsiooni;

nõustub Kasutaja end Investly Kasutajaks registreerimisel alljärgnevaga:

8.1. Kasutaja hoiab saladuses kogu informatsiooni, mis talle on teatavaks saanud Investly portaali kaudu mistahes lepingute sõlmimise eesmärgil ja nende sõlmimisele eelnevalt (sh Oksjonil osalemisele eelnevalt), välja arvatud, kui on ilmselge, et avaldaval Kasutajal puudub huvi vastava informatsiooni saladuses hoidmiseks, avaldamine on kahtlusteta kohustuslik kohalduvate õigusaktide alusel või kui avaldav Kasutaja on andnud sellekohase kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis loa vastava informatsiooni avaldamiseks.

8.2. Saladuse hoidmise kohustus hõlmab ka keeldu kasutada konfidentsiaalset informatsiooni muuks otstarbeks, kui Investly portaali kaudu lepingute sõlmimise ning vastavates tehingutes osalemise üle otsustamiseks või tehtud investeeringute hindamiseks. Muuhulgas sisaldab konfidentsiaalne informatsioon Kasutaja äri- ja tootmissaladust. Kasutaja äri- ja tootmissaladus on iga teave tema äri- või tootmistegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib Kasutajat negatiivselt mõjutada. Sellise teabe hulka kuulub muuhulgas järgmine teave:

 • 8.2.1. Kasutaja andmed, kes on faktooringut kasutanud/soovib kasutada;
 • 8.2.2. mistahes teave Kasutaja Ostjate kohta, samuti teave, millistes kogustes Kasutaja kaupa tarnib, millised on tarne/teenuse maksetähtajad jms;
 • 8.2.3. igasugune teave Kasutaja tootmismeetodite ja tootmisprotsesside, ostu ja müügi mahtude, turuosade, Ostjate ja äripartnerite, turundusplaanide, kulude ja hindade, müügistrateegia, tööprotsessi ja muude taoliste asjaolude kohta.

8.3. Kasutajat ei loeta saladuse hoidmise kohustust rikkunuks juhul, kui ta arutab sotsiaalmeedias või muus avalikus ruumis (sh digitaalses) Investly portaali kaudu tehtud investeeringutega seotud kogemusi ja küsib selle kohta teistelt Kasutajatelt või Portaalipidajalt infot. Seda tehes võivad Kasutajad avaldada rangelt ainult sellist infot, mis ei paljasta äratuntaval viisil faktooringut kasutanud Kasutaja, temaga seotud isikute ega tema Ostjate isikuid. Samuti ei tohi Kasutaja seejuures avaldada Kasutuslepingu punktis 8.2 toodud teavet.

8.4. Kasutaja loetakse saladuse hoidmise kohustust rikkunuks juhul, kui ta:

 • 8.4.1. on mistahes vormis või viisil otseselt või kaudselt edastanud avaldava Kasutaja konfidentsiaalset informatsiooni kolmandatele isikutele;
 • 8.4.2. on tegevusetusega võimaldanud kolmandatel isikutel saada juurdepääs avaldava Kasutaja konfidentsiaalsele informatsioonile. Kasutaja on kohustatud hoidma konfidentsiaalse informatsiooni tõhusalt kaitstuna kolmandate isikute juurdepääsu eest, rakendama piisavaid ja tõhusaid arvutikaitsemeetmeid, teostama tõhusat ja pidevat järelevalvet kõigi andmekandjate üle, mis sisaldavad konfidentsiaalset informatsiooni ja võtma kasutusele muud mõistlikud meetmed, vältimaks saladuse hoidmise kohustuse rikkumist tegevusetusega;
 • 8.4.3. kasutab avaldava Kasutaja konfidentsiaalset informatsiooni ükskõik millisel muul eesmärgil, kui Investly portaali kaudu lepingute sõlmimise eesmärgil (sh nende sõlmimisele eelnevate läbirääkimiste pidamise ja Oksjonil osalemise eesmärgil), Investly portaalis toimuvate tehingute üle otsustamiseks või investeeringute hindamiseks.

8.5. Saladuse hoidmise kohustus kehtib tähtajatult.


9. Isikute tuvastamine ja tehingute kinnitamine

9.1. Portaalipidaja tuvastab iga Kasutaja Arve müüja (Arve müüja puhul ka nende Esindaja) isiku ning juriidiliste isikute puhul ka nende osanike ja aktsionäride isikud üldjuhul ühel korral pärast Kasutajaks registreerimist ja enne esimese Arve finantseerimiseks Müügipakkumise esitamist või enne esimese Ostupakkumise tegemist. Juhul, kui tehingu parameetritest tulenevalt on Portaalipidajal seadusest tulenevalt kohustus tuvastada Kasutaja isik uuesti, teostab Portaalipidaja vastavad korduvtoimingud.

9.2. Kasutajaks registreerimise järel tuleb Kasutajal teha oma Investly kontole esimene makse (nimetatud ka kontrollmakse), mis võimaldab Portaalipidajal kontrollida Kasutaja poolt Portaalipidajale Kasutajaks registreerimisel esitatud andmete õigsust. Arvelduskonto, millelt vastav kontrollmakse tehakse, määratakse arvelduskontoks, millele Kasutaja saab oma Investly kontolt vabade vahendite olemasolul kõikide tingimuste täitumisel teha endale väljamakseid. Määratud Arvelduskonto asendamiseks tuleb Portaalipidajat sellest eelnevalt teavitada ning teha uus kontrollmakse Investly kontole.

9.3. Portaalipidaja tuvastab Kasutaja või Esindaja isiku pangamakse kaudu, mis tehakse Kasutajale kuuluvalt Arvelduskontolt. Pangalt saadud andmete alusel tuvastab Portaalipidaja Kasutaja ja/või tema Esindaja isiku. Enne makse tegemist peab Kasutaja märkima Investly's, milliselt arvelt ta makse teeb, märkides seejuures ka oma isikuandmed, sh sünniaja või registrikoodi. Samuti tuleb märkida Kasutaja või tema Esindaja isikut tõendava dokumendi number, tüüp, väljastamise kuupäev ja väljastaja. Eesti Arve müüja või nende Esindaja võib valida isiku tuvastamise mooduseks ka ID-kaardi või Mobiil-ID abil tuvastamise, kusjuures Kasutaja või Esindaja peab oma isiku tuvastamiseks ja vastava tahteavalduse kinnitamiseks kasutama PIN-2 koodi. Isiku tuvastamiseks kogutakse ID-kaardilt Kasutaja täisnimi ja isikukood. Registreerimise lõpuks salvestatakse need Kasutaja isikuandmetena, mida muuta ei saa.

9.4. Investly e-teenuse keskkonda sisenemisel peab Kasutaja sisestama kasutajanime ja salasõna.


10. Teenuse kasutamise hinnad

10.1. Investly kontole raha kandmise eest tuleb tasuda Kasutaja pangale vastavalt Kasutaja panga hinnakirjale. Juhul, kui seoses makse vastuvõtmisega kaasneb kulu Portaalipidajale, hüvitab Kasutaja selle kulu talle Portaalipidaja poolt esitatava arve alusel.

10.2. Investly kontolt raha väljakandmise eest tuleb tasuda ülekandekorralduse täitjale (Investly Portaalipidaja) vastavalt ülekandekorralduse tegemise hetkel kehtivale Investly e-teenuse keskkonna kasutamise hinnakirjale (edaspidi "Hinnakiri"; vt siit ja siit).

10.3. Maksehäireregistrisse andmete saatmise teenustasu kohaldub Arve müüjale (sh Ostja maksehäirest tingitud andmeedastuse korral) vastavalt teenuse tellimise hetkel kehtivale Portaalipidaja Hinnakirjale.

10.4. Punktis 4.12 sätestatud võlgnevuse kohta saadetavate teadete eest kohustub makseviivituses olev Arve müüja tasuma Portaalipidajale vastavalt teadete saatmise hetkel kehtivale Hinnakirjale.

10.5. Lepingutasud kohalduvad Kasutajatele vastavalt Arve Müügipakkumise tegemise ajal kehtivale Portaalipidaja Hinnakirjale.

10.6. Käendusega ja Tagatisega faktooringu teenust kasutav Kasutaja tasub sellega seoses pakutavate lisateenuste eest vastavalt Hinnakirjale.

10.7. Haldustasud kohalduvad Kasutajatele vastavalt Arve Müügipakkumise tegemise ajal kehtivale Hinnakirjale.

10.8. Investly tasuliste teenuste eest esitab Portaalipidaja Kasutajale arve. Esitatud arvete tasumisega hilinemisel kohustub Kasutaja tasuma Portaalipidajale viivist 0.10% võlgnetavast summast kalendripäevas. Vastavat sätet ei kohaldata Arve finantseerimisel Müügihinna Arve müüjale üle kandmisel.

10.9. Kolmandate isikute teenuste ja toimingute eest tuleb Kasutajal tasuda vastavalt kolmandate isikute poolt kehtestatud hinnakirjale. Kui Kasutaja poolt tellitud või kasutatud teenuse või toimingu eest esitab kolmas isik arve Portaalipidajale, edastab Portaalipidaja vastava arve tasumiseks vastavale Kasutajale.


11. Käitumine Portaalipidaja pankroti ja likvideerimise korral

11.1. Portaalipidaja pankroti ja likvideerimise korral lõpetatakse koheselt Investly kaudu uute Faktooringulepingute sõlmimine ja kõik käimasolevad Oksjonid tühistatakse. Kõigile Kasutajatele tagastatakse nende Investly kontodel olev raha.

11.2. Pooltele väljastatakse Investly andmebaasidest kogu info, mis puudutab nendevahelisi lepingulisi suhteid seoses sõlmitud Faktooringulepingutega.

11.3. Portaalipidaja pankrot ega likvideerimine ei mõjuta Kasutajate vaheliste Faktooringulepingute kehtivust. Faktooringulepingutest tulenevad maksed tuleb sel juhul sooritada otse vastavate lepingute poolte vastavatele arvelduskontodele.


12. Portaalipidaja vastutuse piirangud

12.1. Portaalipidaja ei vastuta:

 • 12.1.1. Kasutaja poolt esitatud andmete ebaõigsuse ega mittetäielikkuse eest;
 • 12.1.2. Kasutaja lepingut või seadust rikkuva käitumise eest;
 • 12.1.3. Kasutaja Kasutus-või Faktooringulepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest;
 • 12.1.4. Juriidilisest isikust Kasutaja Esindaja esindusõiguse puudumise eest;
 • 12.1.5. Investly kaudu sõlmitud Faktooringulepingute kehtivuse ja õiguspärasuse eest.

12.2. Kasutajad teevad Investly's tehinguid vahetult ja täielikult omal vastutusel, olles ise tehingute poolteks. Investly's väljapakutud lepinguvormid on Kasutajatele kasutamiseks nende omal vastutusel ja riskil.


13. Tingimuste muutmine

13.1. Portaalipidajal on õigus igal ajal teenuste arendamise ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

13.2. Kasutustingimuste muudatustest teavitatakse Kasutajaid E-maili teel. Muudatused ja täiendused jõustuvad nelja (4) nädala jooksul teavituse saatmisest alates.

13.3. Muudatuste ja täiendustega mittenõustumisel on Kasutajal õigus lõpetada Kasutusleping nelja (4) nädala jooksul muudatusest E-maili teel teavitamisest arvates.


14. Kasutuslepingu lõpetamine

14.1. Kasutaja võib lõpetada Kasutuslepingu üksnes juhul, kui tema Investly kaudu sõlmitud Faktooringulepingutest tulenevad kohustused teiste Kasutajate ja Portaalipidaja ees on täidetud, tema poolt Investly vahendusel tehtud oferdid ja aktseptid on lõppenud ning Kasutaja Investly konto saldo on NULL.

14.2. Kasutuslepingut saab Kasutaja lõpetada või sellest taganeda, edastades Portaalipidajale vastava tahteavalduse Kasutuslepingu lõpetamiseks või taganemisavalduse E-maili teel digitaalselt allkirjastatult.

14.3. Kasutajal on õigus Kasutuslepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul Kasutuslepingu sõlmimisest arvates tingimusel, et on täidetud punktis 14.1 sätestatud tingimused. Tarbijast Kasutajal on õigus Kasutuslepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul Kasutuslepingu sõlmimisest arvates. Kui tarbijast Kasutaja taganeb Kasutuslepingust, kuid täidetud ei ole Kasutuslepingu punktis 14.1 sätestatud tingimused, tagastab Portaalipidaja tarbijale tema poolt Portaalipidajale tasutu hiljemalt 30 päeva jooksul Kasutuslepingust taganemisavalduse ärasaatmisest Portaalipidajale ning tarbijast Kasutaja Investly kontole kantud raha, mida ei ole Faktooringulepingu täitmiseks kantud teise Kasutaja Investly kontole, hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest Portaalipidajale.

14.4. Kasutuslepingust taganemine ei too automaatselt kaasa Kasutaja poolt sõlmitud Faktooringulepingute lõppemist. Portaalipidajal on ainuisikuliselt õigus lõpetada Kasutuslepingu lõppemisel vastava Kasutaja poolt sõlmitud kõik Faktooringulepingud, mis toob automaatselt kaasa kõikide Faktooringulepingute alusel loovutatud Arvest ning selle aluseks olevast Lepingust tulenevate Nõuete tasu eest tagasiloovutamise Arve müüjale (Tagasiostukohustus) ja Arve Müüjal tekib lõpetamise hetkest koheselt kohustus vastavate nõuete tagasiloovutamise eest nii Portaalipidajale kui Investorile tasud (sh Tagasiostuhind) maksta juhul, kui vastava Arve adressaadiks olev Ostja ei ole veel Arvet selle omandanud Investoril(te)e Arve maksetähtpäevaks täies ulatuses tasunud.

14.5. Portaalipidaja võib lõpetada Kasutuslepingu koheselt igal ajal, kui Kasutaja rikub Kasutuslepingu tingimusi.

14.6. Portaalipidaja võib lõpetada Kasutuslepingu, sõltumata Kasutajapoolsest Kasutuslepingu rikkumisest, teatades sellest Kasutajale ette vähemalt kaks (2) kuud. Pärast Kasutuslepingu lõpetamisest teatamist võib Portaalipidaja keelduda vastava Kasutaja poolt Faktooringulepingu sõlmimiseks esitatavate ofertide ja aktseptide töötlemisest ning piirata Kasutaja juurdepääsu Investly'le ja Investly funktsionaalsust vastavalt.


15. Lõppsätted

15.1. Investly kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi materiaal- ja menetlusõigust, arvestades Euroopa Liidu õigusest ja nende kohaldumisel teiste riikide siseriiklikest õigustest tulenevate kohustuslike sätetega.

15.2. Kasutajad ja Portaalipidaja püüavad omavahelisi konflikte lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Kasutaja elukohajärgne kohus, kui Kasutaja on füüsiline isik, ja Harju Maakohus, kui Kasutaja on juriidiline isik.

15.3. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ja Portaalipidaja vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Sätteid, mille eesmärgiks on reguleerida pooltevahelisi Kasutuslepingu kehtivuse ajal tekkinud suhteid või küsimusi ka pärast Kasutuslepingu lõppemist, tuleb järgida ka pärast Kasutuslepingu lõppemist.

15.4. Käesolev Kasutusleping on koostatud eesti keeles. Kasutuslepingu inglise keelne tekst on tõlge ning Kasutuslepingu sisu tõlgendamisel on määrav originaal-, s.o. eestikeelne tekst.