<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Privaatsuspoliitika 


Investly Technologies OÜ (edaspidi Investly) (Lai 35-5, Tallinn, Eesti, support@investly.co) haldab investly.co-d ("Platvorm") ja selle kaudu pakutavaid teenuseid. See privaatsuspoliitika teavitab Teid meie põhimõtetest, mis käsitlevad Platvormi kasutajatelt või kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmete kogumist, kasutamist ja avalikustamist. Investly töötleb teie isikuandmeid Euroopa Liidus ja mõnel juhul Ühendkuningriigis.

1. Isikuandmete kogumine


Investly pakutavate teenuste või investly.co kasutamisega seoses kogume järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid:
1.1. isiklikud andmed, näiteks: nimi, kodakondsus, Teie eelistatud keel, isikukood, sünniaeg, isikutunnistuse ja isikut tõendavate dokumentide koopiad, Teie pangakonto andmed;
1.2. kontaktandmed, näiteks: e-post, elukoha aadress, telefoninumber, kommunaalarve koopia;
1.3. taustandmed, näiteks: andmed teie karistatuse, tsiviil- ja haldusvaidluste ning nende tulemuste kohta.
1.4. kui Te olete füüsiline isik, kes tagab ühe või mitme Investly kliendi rahalisi kohustusi, siis lisaks artiklites 1.1. – 1.3. kirjeldatud andmetele kogume andmeid ka Teie vara, rahaliste kohustuste ja maksekäitumise kohta.
1.5. tegevusandmed, näiteks küpsised, investly.co kasutamine, Investly kaudu tehtud tehingud ja kirjavahetus Investlyga.

Andmeid võidakse koguda kas Teie enda käest või kolmandatelt isikutelt, sh krediidihinnangu pakkujad, ametivõimude poolt avalikes registrites avaldatud andmed ning muud avalikud võimalused.

2. Andmetöötluse eesmärk 


Töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
2.1. Teie tuvastamiseks ja autentimiseks;
2.2. võimaldamaks Teil kasutada Investly teenuseid ja juurdepääsu investly.co platvormile;
2.3. investly.co kaudu tehtud tehingute poolte tuvastamiseks;
2.4. pettuste, rahapesu või muude kuritegude ennetamiseks ja tuvastamiseks;
2.5. et Teie kasutajakontot hallata;
2.6. õiguslike nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
2.7. et analüüsida ja parendada Teile pakutavaid teenuseid ning jagada neid andmeid Teiega;
2.8. Teiega ühenduse võtmiseks investly.co kasutamise osas;
2.9. teiste investly.co kasutajate tahteavalduste Teile edastamiseks;
2.10. Teie usaldus- ja krediidivõime tuvastamiseks;
2.11. meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks
2.12. Teie finantshuvide kaitseks seoses investly.co kaudu tehtud tehingutega;

3. Isikuandmete jagamine 


Eespool nimetatud eesmärkidel võime jagada Teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, näiteks: raamatupidamisettevõtetega, advokaadibüroode ja õigusabi pakkujatega, tehnilise toe pakkujatega, muude teenusepakkujatega, kelle teenuseid kasutatakse selleks, et säilitada ja arendada investly.co Platvormi kaudu pakutavaid teenuseid või edastada Teile e-kirju, mis on vajalikud seoses investly.co Platvormi kasutamisega. Lisaks sellele võidakse Teie isikuandmeid jagada kolmandate osapooltega, kui see on nõutav vastavalt seadusele, kohtumäärusele või -ettekirjutusele või kui see on vajalik võlgnevuse sissenõudmiseks ja hagiavalduse esitamiseks või vajalik seoses ettevõtte müügi või ühinemisega. Teie isikuandmeid, nagu Teie nimi, sünniaeg või isikukood ja aadress, võidakse jagada platvormi kaudu lepingu sõlminud poolega ja kohtuga, kui see on artikli 2.6. eesmärkidel vajalik.

4. Isikuandmete säilitamine 


Teie isikuandmeid säilitatakse ja arhiveeritakse Amazon Web Servicesile kuuluvates serverites, mis asuvad Iirimaal, Saksamaal ja Luksemburgis.

5. Isikuandmete säilitamine 


Investly ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik eesmärkidel, milleks Teie isikuandmeid töödeldi, või kauem, kui on vaja andmekaitse eesmärkidel, või kauem, kui on vaja Investly jaoks oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks vastavalt seadusele. Punktides 2.3, 2.6 ja 2.12. nimetatud eesmärkidel võidakse Teie isikuandmeid säilitada vähemalt kolm aastat (minimaalne aegumistähtaeg) ja kuni kümme aastat (maksimaalne aegumistähtaeg) alates hetkest, kui Te tegite Platvormi kaudu viimase tehingu.

6. Andmesubjekti õigused 


Teil on õigus:
6.1. nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud, aegunud või valed;
6.2. vaidlustada oma isikuandmete kasutamine;
6.3. nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui andmeid töödeldakse vastavalt teie nõusolekule ja olete oma nõusoleku tagasi võtnud. Kui teie isikuandmeid töödeldakse muul õiguslikul alusel, võidakse teie isikuandmete kustutamisest keelduda ja / või andmeid säilitada juriidiliste kohustuste tõttu;
6.4. küsida teavet selle kohta, kas Investly töötleb Teie isikuandmeid ja pääseda juurde enda isikuandmetele;
6.5. saada enda isikuandmeid, mille olete Investlyle edastanud ja mida töödeldakse Teie nõusolekul või lepingu täitmiseks. Teil on õigus saada seda teavet kirjalikult või elektrooniliselt ning võimaluse korral nõuda nende andmete edastamist teisele teenusepakkujale;
6.6. võta tagasi nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks;
6.7. nõuda, et Teie suhtes ei tehtaks otsuseid, mis põhineksid üksnes automatiseeritud otsuste tegemisel, sealhulgas profileerimisel, kui sellel on Teie jaoks õiguslikke tagajärgi või kui sellel on oluline mõju. See ei kehti juhul, kui see on vajalik Teiega lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks või kui Te olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku või kui see on lubatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
6.8. esitada kaebusi Teie isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

7. Muudatused 


Jätame endale õiguse oma privaatsuspoliitikat igal ajal värskendada või muuta ja Te peaksite privaatsuspoliitikat perioodiliselt kontrollima. Teie poolt teenuse jätkuv kasutamine pärast privaatsuspoliitika muudatustest teavitamist sellel lehel kujutab endast muudatustega nõustumist ja olla õiguslikult seotud muutunud privaatsuspoliitikaga.

Privaatsuspoliitikas oluliste muudatuste tegemisel teavitame Teid sellest e-posti kaudu või meie veebisaidile vastava teate lisamisega. Meiega saab ühendust võtta e-posti aadressil support@investly.co või meie kontoris Lai 35-5, Tallinn, Eesti või telefonil +372 602 7440. Kui Teil on kaebusi, ettepanekuid või taotlusi, palume need edastada e-posti aadressil support@investly.co.

 

Privacy Policy


Investly Technologies OÜ (hereinafter Investly) (Lai 35-5, Tallinn, Estonia, support@investly.co) operates investly.co (the "Platform") and the services provided through it. This Privacy Policy informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of personal data we receive from users of the Platform or from third person in regards to our services. Investly processes your personal data in European Union and in some cases in United Kingdom.

1. Collection of personal data 


In regards to services provided by Investly or use of investly.co we collect personal data which falls to following categories:
1.1. personal details, for example: name, nationality, your prefered language, ID code, date of birth, copy of ID and ID-s data, your bank account details;
1.2. contact details, for example: e-mail, residential address, phone number, copy of your utility bill;
1.3. background data, for example: data regarding your criminal records, civil and administrative disputes and their results.
1.4. in case you are a natural person who guarantees financial liabilities of one or more Investly´s clients, then we also collect data about your assets, financial obligations and payment behavior in addition to the data described in articles 1.1. – 1.3.
1.5. activity data, such as cookies, use of investly.co, transactions made via Investly and correspondence with Investly.

The data might be collected either from yourself or third parties, such as credit rating agencies, information disclosed by authorities in public registries and other publicly available resources.

2. Purpose of data processing 


We process your personal data for the following purposes:
2.1. identify and authenticate you;
2.2. enable you the use of Investly´s services and access to investly.co platform;
2.3. identify the parties of the transactions made via investly.co;
2.4. prevent and detect fraud, money laundering or other criminal offenses;
2.5. operate your user account;
2.6. establish, exercise or defend legal claims;
2.7. analyze and improve the services provided to you and to share this data with you;
2.8. contact you regarding the use of investly.co;
2.9. deliver you the declarations of intent from other investly.co users;
2.10. determine your trust- and creditworthiness;
2.11. fulfill our legal obligations;
2.12. to protect your financial interests regarding the transactions made via investly.co;

 

3. Sharing personal data


For the aforementioned purposes, we may share your personal data with third parties, such as: accounting companies, law firms and legal assistance providers, technical support providers, other service providers whos services are used to maintain and develop the usability of services provided via investly.co platform or in order to deliver you e-mails which are necessary regarding the use of investly.co platform. In addition to that your personal data may be shared with third parties if we are ordered to do so by the law or according to the court order or subpoena or if it is necessary to recover a debt and file a lawsuit or if it is required for a sale or a merger of the company. Your personal data, such as your name, date of birth or ID code and address may be shared with the party you have concluded a contract via Platform and with the court if it is necessary for the purposes of article 2.6.

4. Storing personal data 


Your personal data is stored and archived in the servers owned by Amazon Web Services and located in Ireland, Germany and Luxembourg.

5. Retention of personal data 


Investly does not store your personal data for longer than necessary for the purposes for which your personal data was processed or longer than necessary for data protection purposes or longer than necessary for Investly to fulfill its legal obligations according to regulations. For the purposes stipulated in the articles 2.3, 2.6. and 2.12. your personal data might be stored at least for three years (minimum period of statute of limitations) and up to ten years (maximum periood of statute of limitations) from the moment you made your last transaction via Platform.

6. Data subject´s rights 


You have the right to:
6.1. request the correction of your personal data, if it is insufficient, incomplete, outdated or incorrect;
6.2. object to the use of your personal data;
6.3. request the deletion of your personal data if the data is being processed according to your consent and you have withdrawn your consent. If your personal data is processed under other legal basis then your request for deletion of your personal data might can be denied and/or data can be retained due to legal obligations;
6.4. request information whether Investly processes your personal data and gain Access to your personal data;
6.5. receive your personal data, which you have provided to Investly and which is being processed under your consent or for the fulfillment of a contract. You have the right to receive this information in writing or in electronic format and if technically possible transfer your data to another service provider;
6.6. withdraw your consent for processing your personal data;
6.7. request that no decision in respect of you be taken based solely on automated decision-making, including profiling, if it has legal consequences for you or it has a significant effect. This does not apply in case it is necessary to enter into a contract or for the performance of the contract or if you have given your clear consent or it is allowed according to the respective legislation.
6.8. file complaints regarding processing your personal data to the Estonian Data Protection Authority (www.aki.ee).

7. Changes


We reserve the right to update or change our Privacy Policy at any time and you should check this Privacy Policy periodically. Your continued use of the service after we post any modifications to the Privacy Policy on this page will constitute your acknowledgment of the modifications and your consent to abide and be bound by the modified Privacy Policy.

If we make any material changes to this Privacy Policy, we will notify you either through the email address you have provided us, or by placing a notice on our website. You can contact us by e-mail support@investly.co, or at our office Lai 35-5, Tallinn, Estonia or by phone +372 602 7440. If you have any complaints, suggestions or applications, please forward them to support@investly.co.